ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA MOTAJIČKE BRIGADE OD 15. JULA 1944. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD LEPENICE1

KOMANDA

Jugoslovenske vojske u otadžbini Gorskoga Štaba 3142

Broj 13. POLOŽAJ 15. VII. 944 g.

KOMANDANTU JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GO[RSKI] ŠTA.[B] 300—310.3

Bratu             '                                                .

Položaj

Stanje je na ovome sektoru sledeće i okolici ovoga sektora:

Komunisti se nalaze u selu Sitnešima Motajički Odred, u selu Palačkovcima nalazi se jedan bataljon od 14 srednjo bosanske, a u donjim Smrtićima se nalazi jedan bataljon isto od 14. brigade komunističke

Ova je brigada vodila borbu po bataljonima i to II. bataljon je napravio zasedu na Motajici dana 6. VII. 944 go., II. bataljon je vodio borbu protiv komunista u selu gornjim Smrtićima dana 11. VII. 944 g borba je trajala od 7 časova pa sve od 12. časova, tako daje borba trajala 5 sati, nakon 4 sata mismo uspeli da komuniste krenemo sa njiovoga položaja. Kada smo uspeli daji krenemo ondasmo za njima jurišali da sami nisu znali kuda beže tako su bežali da ni jedan za drugoga nisu znali, išlisu uraznim pravcima". U ovoj borbi komunisti imali 2 mrtva i 5 ranjeni, a mi nismo imali nike štete pro-šlismo vrlo sretno. Sami možete da ocenite kakvaje borba bila kadaje na jednome mestu iz jednog mitraljeza izpalili komunisti 450. metaka. Našisu borci našli čavure kadasmo ji proterali sa njiovoga položaja koji su bili zauzeli.

III. bataljon je vodio borbu 13. VII. 944 g. borba je trajala više časova, ali su naši uspeli da proteraju komuniste sa njiovi položaja. Borbaje odpočela u selu Lepenici, a završila se u selu Sitnešima, radi toga što su komunisti ostupili prema Rakovcu na obalu rakovca i naši su se povratili na svoje stare položaje5.

Kako se proširi propaganda dasu komunisti zauzeli Der-ventu dana 28. VII.6 Ovoga dana su komunisti upali u Derven-tu i zarobili su 3 topa jedan ispravan i dva neispravna, zarobili su 1 domobrana i 37 bilo je mrtvi i ranjeni što od domobrana i milicije. Upalili su željezničku stanicu, magacin željeznički, centralu za osvetljenje, žandarsku stanicu, gradsku Op-štinu, njemačko slagalište za isranu, Alibegovića magacin i još nepoliko privatni zgrada. U ovoj akciji učestvovali su komunističke brigade 5 Kozaračka 14 srednjo Bosanska7 ove su dve brigade upadale u Derventu, a 18 brigada komunistička je sabotirala koja nije digla prugu između Doboja i Dervente, kako nije dignuta pruga inije bilo nike ometnje za pancer koji je došao iz Doboja za Derventu, a jedan je došao iz Broda. Kada su ovi panceri došli u Derventu komunisti su tako bežali da sami nisu znali kuda beže. Komunisti su izgubili u ovoj borbi jedan čitav bataljon koji je bio osječen od njiovi snaga koje su bile preko pruge, tako dasu panceri razdvojili komunističke snage i ojačane sve one snage koje su bile u gradu Derventi. Komunisti su na ovome napadu pretrpeli velike gubitke.

2. VII. Derventa je bombardovana i stanicaje srušena i hrvatski dom.8 Poginuloje preko 300. duša na stanici kadaje bombardovano.

Brod je bombardovan i ove prošle noći tako daje nekoliko minuta trajala detonacija. Sve dosadašnjo bombardovanje na Brod još nije srušen ni jedan most.

Primio sam izveštaj dasu komunisti zauzeli Teslić i da su mnogo plijena zarobili, pa ukoliko Vi znadete molim dami pošaljete saopštenje.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

Dostavljeno                                                              Komandant

K-tu G. Š. 300.—310.                                                       V. V.9

M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 214, reg. br. 5/5 (B-H-V-11955).

2  Motajička brigada.

3  Odnosi se na Komandu zapadne Bosne — G. š. 300 i Komandu Srednjobosanskog korpusa — G. š. 310.

4  Redakcija nije uspela da proveri tačnost ovog dela izveštaja.

5  U borbama protiv delova 5. brigade 11. divizije NOVJ kod Te-šanjke i Lepenice učestvovali su delovi 4. lovačke pukovnije 1. lo-vačkog zdruga (tom IV, knj. 27, dok. br. 56).

Verovatno su četnici učestvovali zajedno sa ustaško-domobranskim jedinicama.

U izveštaju komandanta Motajičke brigade od 15. jula 1944. ne-mačkom komandantu u Banjoj Luci o borbenom moralu brigade i borbama protiv jedinica NOVJ, pored ostalog, piše:

»Ova brigada od kako sam ja došao sa službenog puta vodila je borbu već tri puta sa partizanima u ovim borbama uspeli smo da po neprijatelja nanesemo gubitke i to: U ove tri borbe imali su 8 mrtvih i 17 ranjenih partizana, a od ranjenih primili smo izveštaj da još neki umiru...

U ovim borbama koje je ova brigada vodila sa komunistima utrošila je skoro svu municiju koju je imala na rukovanju, a kako svakog časa nam prestoji borba sa komunistima, te kako smo još oskudni sa municijom onda nam je vrlo teško i primiti borbu« (Arhiv VII, Ca, k. 235, reg. br. 11/6).

6  Omaška, treba: 28. juna.

7  U napadu na Derventu 27. juna 1944, pored 5, 14. i 18. brigade, učestvovao je jedan bataljon 12. krajiške NO brigade. Neprijateljski gubici: 400 ubijenih, 215 ranjenih. Gubici divizije: 19 mrtvih, 47 ranjenih i 20 nestalih boraca. Opširnije vidi tom IV, knj. 26, dok. br. 94 i 102; knj. 27, dok. br. 10.

8 Odnosi se na savezničko (anglo-američko) bombardovanje.

9 Vlado Vinčić.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument