ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 22. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV DELOVA 10. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE KOD GACKA1

KOMANDA 210                           .

Pov. Broj službeno                .              .                 

dana 22 oktobra 1943 g. .                          .

Položaj

KOMANDANTU 200.2

Priloženu poštu pokušavao sam sa nekoliko kurira da prebacim u tu komandu,3 ali sam uvek bio osujećen od strane partizana.4 Pored ostale situacije koja će se videti iz priložene pošte momentalno je situacija sledeća: Posle vođenja borbe od nekoliko dana partizani su zauzeli veći deo sreza gatačkog i jedan deo sreza nevesinjskog te se ovoga momenta naša borbena linija proteže: Brnjac — Slivlje — Ribari — Po- lice — Poda južno od sela Fojnice — Gradina — Lukovice i Medaniće. Delovi Gatačke brigade tj. III i IV bataljoni nalaze se sa IV bataljonom Nevesinjske brigade na gore označenim položajima, dok stanje i jačinu II Nevesinjske brigade vide-ćete iz priloženog izveštaja te brigade. Kapetan Lazarević5 ništa nije mogao učiniti na teritoriji svoje brigade, jedva da je skupio oko 100 boraca iz IV bataljona. Peti bataljon (Krsta Rudana) nalazi se na svojoj teritoriji pa sam mu izdao naređenje da krene i da posedne položaje sa IV bataljonom. Šesti bataljon Nevesinjske brigade 15 o.m. uputio sam u pomoć komandantu Konjičke brigade, sa kojom je ovaj uspeo da očisti svoju teritoriju od komunista i da reorganizuje brigadu, pa kako sam danas dobio izveštaj da je to već učinjeno to sam naredio i komandantu šestog bataljona da sa ljudstvom izađe na položaje ka Slivljima. Kapetan Lazarević postao je apatičan bez ikakve volje za rad, sam tvrdi da ne može više da komanduje i da nema živaca da vidi veću grupu ljudi. Pokušao sam na sve moguće načine da imenovanog pokrenem na rad, ali bez uspeha iako sam se uverio da bi se radom moglo postići, iako ne ono što se želi, ali ipak priličan uspeh. Iz priloženog izveštaja videćete da je pporučnik Gutić6 uspeo da mobiliše 95% boraca i da je uveo u borbi oko 1000 ljudi, iako je teritorija njegove brigade manja i ljudstvo slabijeg kvaliteta. Iz priložene pošte videće se da koliko god krivnja do okolnosti, u kojima se nalazimo i do ometanja rada od strane komandanta sreza toliko isto krivnja i do kapetana Lazarevića, koji kao aktivni oficir nije istupio energično kao što je to učinio Gutić.

S obzirom na prednju situaciju kao i to da su komunisti sa svih strana opkolili srez nevesinjski znak je da ih na teritoriji Trebinjskog korpusa nema uopšte ili vrlo malo,7 to molim da Komandant izda naređenje komandantu Trebinjskog korpusa da sa svojim snagama krene i udari komunistima u leđa. S obzirom na nesigurnost puta, kojim kurir prolazi, situac(iju) ću javljati »preko g-đe Pregoršekovice«.8 Prema ne-proverenim podacima Koča9 sa njegovom divizijom prešao je iz Zapadne Bosne preko Trnova pored Foče ka Sandžaku. Jedan deo njegove snage uputio je preko Konjičke župe, koji su pojačani sa grupom Ibrahima Šatora10 napali na Belimiće11 i posle tri sata vođene borbe neka sela popalili i opljačkali oko 1500 grla sitne stoke i 300—400 krupne stoke i konja. Opljačkanu stoku grupa koja je pljačku izvršila preterala je istočno od Kalinovika prema Miljevini. Muslimani iz Belimića borili su se i naneli navodno dosta gubitaka crvenima, a sada traže vezu sa našima Remetićem i Rudanom, kojima sam naredio da uhvate vezu i da zajednički organizuju odbranu u slučaju napada. Kurire sam pre 4 dana uputio Mišu i Đurkoviću, ali se još nisu vratili i nije mi poznata situacija kao ni gde se nalaze ni jedan ni drugi. Putem kurira sam preneo Vaše naređenje, koje sam primio preko »g-đe Pregoršekovice«. Kada put bude sigurniji i kada budem uveren da će kuriri doći do Vas, poslaću iscrpan izveštaj.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

Komandant 210, M.P.12

 

1 Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 202, reg. br. 43/4 (BH-V-9028).

2 Reč je o komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine majoru Petru Baćoviću.

3 Redakcija nije pronašla nikakve priloge.

4 Reč je o 1. udarnoj grupi bataljona 10. hercegovačke NOU brigade. Vidi dok. br. 20.

5 Miloje

6  Vasilije, komandant 2. nevesinjske brigade.

7  Na tom prostoru dejstvovali su 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade i Bilećki NOP odred. Te jedinice su 17. oktobra zauzele Bileće, a četnička Bilećka brigada se povukla ka Trebinju (tom IV, knj. 18, dok. br. 112).

8 Redakcija nije mogla da utvrdi o kome je reč.

9 Popović.

10 Tada je bio član Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu.

11 Bjelemići.

12 Milorad Popović


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument