ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA JUŽNOMORAVSKE GRUPE KORPUSA OD 15. JULA 1944. KOMANDANTU SVRLJIŠKE BRIGADE O POVLAČENJU ISPRED 22. DIVIZIJE NOVJ NA BABIČKOJ GORI1

KOMANDANTU SVRLJIŠKE BRIGADE.—

Posle dvodnevne borbe sa Južno-Moravskom komunističkom divizijom pod borbom, povukli smo se na reon Cegar-skog korpusa7, napustivši Baičku Goru3. Komunisti su izbili na liniju: Barbeš — Gadžin Han — Duga Poljana — Grob na Suvoj Planini. Verovatna namera ove komunističke divizije je prodor u Istočnu Srbiju i sjedinjenje sa komunističkom grupom sa kojom naše snage vode borbe u reonu oko Soko Banje. O ovome odmah izvestite sve susede i brzo se svi koncentrišite.

Kako smo ostali bez obuće i materijalnih sredstava odmah nam pošaljite što više koža ili opanaka, jer je naše ljudstvo ostalo potpuno boso.

Jačina Južnomoravske komunističke divizije ceni se na oko 1500 dobro naoružanih boraca.

Veza sa nama preko Komandanta 1 niške brigade.

Ovo molim smatrati kao najhitnije.

15 jula 1944 god. položaj

Komandant južno moravske grupe

korpusa kapetan,

Bor. S. Marić4

M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 100, reg. br. 36/3 (S-V-16900).

2  Čegarski korpus je obuhvatao teritoriju niškog sreza.

3  U vremenu od 9. do 12. jula 1944. godine 22. divizija NOVJ je razbila koncentraciju oko 2.000 četnika u rejbnu Babičke (a ne Baičke) gore. Četnički gubici: 66 mrtvih, veći broj ranjenih i 169 zarobljenih (tom I, knj. 9, dok. br. 178).

4  Borivoje Bora.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument