ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 15. JULA 1944. KOMANDANTIMA KORPUSA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U TOPLICI1

ŠTAB

Četvrte grupe jurišnih korpusa jugoslovenske vojske u otadžbini

O. BR. 11

15 jula 1944 godine u 21 čas.

POLOŽAJ

KOMANDANTU III JURIŠNOG KORPUSA.—

Komunističke snage sa desne obale reke Toplice pokušavaju da se izvuku prema Kopaoniku2. 15 jula bataljon Dobrovoljaca i Bugari vodili su već borbu sa njima na levoj obali reke Kosanice na položaju selo Prevoj — selo Vojnice. Dok se jedna grupa komunista probila na tom sektoru i preko Kur-šumliske banje i selo Velika Šatra — Žegrova stigla je 15 jula u selo Mirnica, gde je sa komunistima stupio u borbu3 Komandat Prve Kosaoničke brigade kapetan Nićiforović.4

Da bi se sprečilo komunistačko izvlačenje u pravcu Kopaonika što je za nas veoma opasno to

NAREĐUJEM:

1. — Drugi Kosovski korpus kapetana Markovića Zike sa dosadanje koncentraciske prostorije5 polazi 16 jula u 3 časa pravcem selo Dubrova — selo Dankoviće — vis Ravno do sela Zegrova sa zadatkom da stupi u dodir sa kapetanom Nići— forovićem koji se mora nalaziti negde oko sela Mirnice, napadne i uništi komuniste ako ih nađe na svom pravcu pokreta odnosno u selima Mirnica i Zegrova. Po zauzimanju ova dva sela Komandant Kosovskog korpusa ostaje u selu Žegrova do nailaska petog jurišnog korpusa sa kojim udružen pod komandom komandanta petog jurišnog korpusa produžava pokret preko sela Velika Šatra do visa Crna Ćuka (889) gde će ostati »do daljeg naređenja sa frontom obezbeđenja prema Kuršumliskoj banji i Banjskoj reci.6

2.  — Peti jurišni korpus polazi sa dosadanje koncentraciske prostorije 16 jula u 3 časa pravcem selo Barbatovac — selo Konjuva — selo Muljeviće pa preko Toplice na zaseok Maroš i preko njega na vis Babina Čuka (1004) do sela 2e-grova sa zadatkom da uništi komunističke snage na pravcu svog pokreta sadejstvujući napadu drugog Kosovskog korpusa ako ovaj stupi u borbu. Prva težnja mora biti da se što pre ovlada visom Babina Čuka, a potom da se produži pokret do sela Žegrova gde će pod svoju komandu primiti i drugi Kosovski korpus i preko sela Velika Šatra produžiti nadiranje na istok do visa Crna Čuka (889) sa zadatkom da posedanjem ovoga visa spreči komunistima izvlačenje ka zapadu preko Banjske reke i Kuršumliske banje. Dalje naređenje dobiće komandant pri izbijanju na Crnu Čuku.

3.  — Prvi jurišni korpus polazi sa dosadašnje koncentra-ciske prostorije 16 jula u 3 časa pravcem selo Barbatovac

— Kuršumlija sa zadatkom da izbije na prostoriju: selo Mač-kovac — selo Pepeljevac — selo Pljakovo sa zadatkom da na ovoj prostoriji ostane prikupljen i spreman za dalji pokret bilo u pravcu juga, jugoistoka ili istoka. Komandant će blagovremeno stupiti u vezu sa garnizonom u Kuršumliji radi dobi-janja podataka o situaciji na prostoru između Kosaničke reke i reke Toplice.

4.  — Komandant drugog jurišnog korpusa 16 jula od 10 •časova sa svojim trupama zauzeće za odbranu odsek sa desnom granicom selo Pepeljevac isključno pa u levo zaključno sa selom Barlovo. Desno hvata vezu sa prvim korpusom i garnizonom u Kuršumliji a levo sa Komandantom trećeg korpusa. Korpus izviđa na svome otseku i stoji spreman da odmah krene prema zapovesti ako je dobije bilo u pravcu Kuršumlije i dalje na jug ili kako se naredi.

5.  — Treći jurišni korpus 16 jula do 10 časova zauzima za odbranu odsek selo Barlovo isključno selo Tulari zaključno. Vezu desno hvata sa drugim korpusom vezu levo sa bugarskim snagama u Barlovu. Korpus mora biti spreman da krene odmah po dobijenoj zapovesti ako je dobije za dalji pokret.

6.  — Ishrana: Kosovski i peti jurišni korpus organizova-će dotur hrane iz sela u kojima su bili svojom komorom ili

7.  — Sanitetska služba: bolesne i ranjene vojnike Kosovski i peti jurišni upućivaće u Kuršumliju, a svi ostali korpusi na najbližu železničku stanicu sa uputnim listama za bolnicu u Kruševac.

8.  — Veza: peti jurišni korpus javiće radio stanicom svoje izbijanje u selo Maroš, na vis Babine Čuke, selo Zegrova, selo Velika Šatra, i vis Crna Čuka. Pored radio veze zauzeće svih tačaka obeležiti i paljenjem po dve vatre na naznačenim mestima kao i sagnalnom municijom u koliko je ima, a koja je propisana za 16 juli. Drugi Kosovski korpus obeležiće svoje izbijanje u selo Mirnica i selo Zegrova na isti način kako je naređeno petom jurišnom korpusu. Prvi, treći i drugi jurišni korpus obavestiće radio putem do 12 časova 16 jula o izvršenju ove zapovesti.

9.  — Štab grupe 16 jula do podne u selu Barlovo, a dalje će se javiti radio putem.

Napomena: Ugovorene bele trake prvenstveno da nose jedinice i vojnici koji imaju engleska odela.

Na desnoj obali Banjske reke na odseku kod sela Prevoj pa na sever prema Kuršumliji sa frontom na istok treba da se nalaze delovi Dobrovoljaca i Bugara te će peti jurišni korpus po izbijanju na Crnu Čuku postarati se da uhvati vezu sa njima.

O celoj situaciji obaveštavati me na vreme radio putem i kuririma. Ovo naročito važi za drugi Kosovski i drugi jurišni korpus.

NA IZVRŠENJE: PRIJEM PISMENO POTVRDITI ODMAH7

M.P.8

Načelnik Štaba, kapetan                              Komandant, major

Neš. Nedić                                                Drag. S. Račić

Dostavljeno: K-tu I, II, III i

V jurišnog korpusa, II Kosovskog                                           

korpusa.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII Ča, k. 77, reg. br. 7/3 (S-V-11276).

2  i 3 Reč je o dejstvima 21. i 25. divizije NOVJ. Petnaestog jula jedinice 21. divizije vodile su borbu protiv Četnika i izbile zapadno od Kuršumlijske Banje na Babinu čuku i Nikodinovu livadu. Opširnije vidi tom I, knj. 9, dok. br. 22, 25 i 178.

4  Miloš.

5  Vidi dok. br. 216.   

6 Šesnaestog jula 5. i 6. brigada 21. divizije imale su žestoke sukobe sa četnicima, na položajima Sagonjevske livade — Crna čuka (k. 1197). Četnici su razbijeni i naterani na povlačenje ka Barbatovcu i vBlacu (tom I, knj. 9, dok. br. 178). rekviriranom komorom u pravcu svoga pokreta. U daljem svom radu baziraće na prostorije na kojima su bili 15 jula. U kupljenju hrane od stanovništva biti nemilosrdan i trupe ne smeju gladovati ni po koju cenu. Korpusi prvi, drugi i treći snabdevaju se sa prostorije na kojoj su i iz pozadnjih sela. Sve trupe nastaće da u toku sutrašnjeg dana 16 jula obezbede sebi najmanje jedan rezervni obrok hrane, po mogućstvu dva.                                  

7 Rečenicu je dopisao Neško Nedić, mastilom, ćirilicom. 8 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 30«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument