ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA SMEDEREVSKOG KORPUSA OD 14. JULA 1944. KOMANDANTU 1. JASENIČKE BRIGADE O ISHODU BORBE MLAVSKOG KORPUSA PROTIV NOVJ KOD DRUGOVCA1

[GRB] KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB 732

Br. Sl.

14 jula 1944 god.

SLOBODNE SRPSKE PLANINE

KOMANDANTU 1. JASENlČKE BRIGADE3

Komandant Mlavskog korpusa depešom svojom br. 29 od 7 jula t.g. dostavio je sledeće:

»5 jula t.g. hrabri Mlavski jurišni korpus uspeo je u drskom napadu da nanese komunistima gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih.

Vojnici su pokazali odličan moral i gvozdenu hrabrost.

Sopstveni gubici su vrlo mali.4

Objavite ovo svima selima i narodu.«

Prednje se dostavlja na znanje i saopštenje vojnicima pred strojem a narodu po selima putem raspisa javno na zboru.

Komandant kapetan, Lazović5

                                                                         

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 94, reg. br. 45/5 (S-V-15516).

2 Brojčana oznaka za Sraederevski korpus.

3 Naziv jedinice dopisan je mastilom, ćirilicom.

4 Verovatno je reč o borbama četnika protiv delova 2. šumadijske brigade kod s. Drugovac 6. jula 1944. Četnici su razbijeni uz gubitke od oko 18 mrtvih. Brigada je imala 8 mrtvih i više ranjenih boraca (tom I, knj. 9, dok. br. 18).

5 Živan Žika


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument