ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 13. JULA 1944. KOMANDANTIMA KORPUSA ZA PREGRUPISANJE JEDINICA RADI NASTAVLJANJA BORBI PROTIV NOVJ U TOPLICI1

ŠTAB

ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. B. Službeno

13 jula 1944 godine

POLOŽAJ

KOMANDANTU — JURlŠNOG KORPUSA.—

Na desnoj obali Toplice skoncentrisane jače snage crvenih.2 Pretstoji generalna akcija u Toplici. U cilju pregrupisavanja snaga

NAREĐUJEM:

Drugi i treći jurišni korpus ostaju na dosadašnjim mestima.3

Ostali korpusi 14 do mraka zauzeće sledeće prostorije:

II Kosovski korpus selo Spanci, selo Dubrova i selo Plja-kovo.

Prvi jurišni korpus: selo Barbatovac, selo Tmava i selo Gungula.

Peti jurišni korpus selo Trbunje, selo Kaševar i selo Stu-bal.

Sve ove snage namenjene su za napad u pravcu Jablanice, a detaljna uputstva, direktive i zapovesti dobiće naknadno na novim prostorijama4. Komandat će izvestiti o mestu svoga štaba i o zauzimanju određenih prostorija. Ishrana na terenu.

Snage potpukovnika Keserovića ostaju na sadašnjem položaju i namenjene su za detaljno čišćenje Jastrebca, zašto će dobiti na vreme pismenu zapovest i uputstva za rad. Štab grupe 14 po podne prelazi u selo Kaludra, gde uputiti ordonanse konjanike.

Načelnik štaba, kapetan                            Komandant, major5

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 5/3 (S-V-11274).

2  O dejstvima jedinica NOVJ pod komandom Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju u širem području Toplice i Jablanice, vidi tom I, knj. 9, dok. br. 178.

3  Vidi dok. br. 212.

4 Vidi dok. br. 218.

5 i 6 Potpisi i pečat su nečitki, izbledeli od vlage. Načelnik štaba bio je Neško Nedić, a komandant Dragoslav Račić.         


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument