ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 12. JULA 1944. KOMANDI OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O RASPOREDU BRIGADE I NEMOĆI NEMAČKOG OKUPATORA DA MU PRUŽI POMOĆ U BORBI PROTIV NOVJ1

209 2

Pov. Br. Službeno 12 jula 1944 godine Položaj

Koncept 3

ZA 200 4.—

Broj 11 nemože ni u čemu da nas pomogne u čišćenju teritorije5. — Molim Vas za zapovest u vezi dostavljenih predloga.

Za sada se nalazim sa brigadom: jednim delom u Boki, drugim delom u Cucama a ostatak brigade je na položajima oko Grahova.

Akcije u Boki teku po predviđenom planu. Do sada je ubijeno pet komunista od kojih jedan komandant za Boku, pred-sednik Skoja, jedan komunistički politički organizator pozadine, jedan kurir partizan iz neke brigade i jedan partizan pozadinac. Teško ranjena dva partizana pozadinca, a zarobljena tri6. Zaplijenjena velika komunistička arhiva i otkrivena čitava komunistička organizacija u Boki. Uhapšeni su mnogi komunistički simpatizeri i jataci. Zaplijenjeno je nešto i oružja.

Drugi deo brigade — jedan bataljon, koji je u Cucama, još je na terenu bez nekih naročitih momenata.

U Cucama na dan 10 jula tek. godine uništeno je od strane partizana 30 vojnika br. 11, a takođe je poginulo i 15 četnika iz Cuckog bataljona7. Gore navedeni bataljon ove komande upućen je kao kaznena ekspedicija.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

KOMANDANT, KAPETAN,Ivan M. Janičić

 M.P.8                            

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 41/6 (CG-V-1477).

2 Vučedolska brigada.

3 Napisano mastilom, ćirilicom.

4 Komanda operativnih jedinica istočne Bosn i Hercegovine.

5 Vidi dok. br. 211.

6 Redakcija nije uspela da proveri da li su i koja lica ubijena.

7  U s. Bate Cucke, izviđački bataljon 2. udarnog korpusa NOVJ je, posle višečasovne borbe, uništio nemačko-četničku kolonu. Opširnije o toj borbi vidi tom III, knj. 8, dok. br. 22.

8  Okrugli pečat: »Štab Vučedolske brigade«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument