ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA RAČANSKE JURIŠNE BRIGADE OD 11. JULA 1944. KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA O BORBAMA ČETNIKA PROTIV NOVJ KOD METALJKE1

KOMANDA RAČANSKE JURIŠNE BRIGADE                     

Gorski Štab Broj 136                     

Pov. broj 294                               

11 Jula 1944 godine u 13 č./                   

Položaj                                   

KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA.—

1.  — Ova brigada po telefonskom naređenju, posela je položaj Miojoče2 — tunel na pruzi Rudo i 1 kilometar više-tunela. Stavljen sam pod komandu majora Glumca3 po Čika Brankovom4 naređenju. Na položaju brigade nema ništa novo. Danas sam preko Lima uputio patrole u cilju izviđanja terena sa leve obale Lima.

2.  — Juče je Drinski korpus vodio borbu u blizini Še-bova Groba i Metaljke sa crvenim i partizani su imali 14 mrtvih a Drinski korpus 1 mrtav i 6 ranjenih, od kojih sam video trojicu.5

3.  — Jedan deo jedinca Drinskog korpusa vratili su se-noćas preko Lima na desnu obalu a jedan i dalje ostao na le-voj obali prema Rudom.

4.  — Molim za objašnjenje da li ću i dalje održavati vezu sa Vama i dalje Vam podnositi izveštaje, sobzirom da me je drugi uzeo pod komandu.

5.  — Lekara niti stručnog sanitetskog osoblja kao ni sanitetskog materijala nemam. Dr. Paunović koji se odavno vodi kao lekar brigade otišao je po naređenju u IV Jurišnog korpusa i odveo bolničare.

6.  — Tako isto nemam Radio stanice a bila bi mi podesna u cilju brzog opštenja i održavanja veze sa Vama i Račan-skom brigadom sa kojom mi je neophodna veza potreba. Znali bi uvek o situaciji na ovom reonu.

7.  — Želeo bih po mogućstvu da se ne izdvajam iz sastava IV Jurišnog korpusa.

8.  — Ishrana i moral kod ljudstva vrlo dobro.

9.  — Molim da se putem radiograma javi Račanskoj brigadi da Srećko Milivojević sa ljudstvom, stokom i taocima dođe u Mioče.

10.  — Traženu popunu od 50 ljudi sa oružjem i municijom nisam još dobio od Komandanta Račanske brigade, niti ađutanta ove brigade.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! Draža nas vodi ka veličini pravdi i slobodi! Pobeda je naša!

Komandant potporučnik, Jugović6

M.P.7

Dostavljeno:

k-tu Zlatiborskog korpusa k-tu IV Jurišnog korpusa Jedan primerak za arhivu.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 31, reg. br. 29/2 (S-V-2064).

2  Mioče.

3  Stevan.

4  Zaharije Ostojić.

5  U toku noći 10/11 jula 1944. delovi 2. krajiške i 6. istočnobosan-ske brigade izvršili su napad na četnike i naneli im gubitke od 16 mr-tvih i 26. ranjenih. Gubici bragide: 2 ranjena borca (tom IV, knj. 27, dok. br. 62).

6 Obren.

7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini —gorski štab br. 136«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument