ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. MILEŠEVSKOG KORPUSA OD 11. JULA 1944. DRAŽI MIHAILOVlĆU O BORBAMA ČETNIKA I NEMACA PROTIV NOVJ KOD NOVE VAROŠI1

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE ARMIJSKOM GENERALU G. DRAŽI MIHAILOVIĆU.—

Noću 3/4 o.m. III Sandžačka brigada prešla je r. Lim nizvodno od Prijepolja u s. Drenovi. Ova brigada krenula je pravcem: s. Drenova—Zlatar, koja je 4-og ujutru napala Novu Varoš sa 800 boraca. U ogorčenoj borbi na bunkerima ceo dan uspeo sam da ih potisnem uz gubitke 32 mrtva i ranjena partizana.2

Na prostoru r. Radošnice prešla je IV Sandžačka brigada sa 400 boraca, koja je preko s. Rutoša napala dva bataljona Novovaroške brigade na r. Limu u leđa. Ovi bataljoni su se pod borbom probili i povukli u pravcu s. Radojinje.

Na prostoru s. Drenove nalazili su se delovi Mileševske brigade a u manastiru Mileševu i okolini nalazile su se Crnogorske jedinice. Br. 113 izvešten o prelasku komunista posle 8 časova od kapetana g. Arsovića4 ma da je mogao br. 11 biti izvešten u roku od 2 časa. Znam da se je komandant br. 11 mnogo ljutio zašto nije na vreme bio obavešten o prelasku crvenih da pošalje tenkove i onemogući prelaz. Zašto g. kapetan Arsović nije poseo r. Lim na prostoru s. Drenove i sa Crnogorskim jedinicama sa delovima Mileševske brigade, ma da mu je skrenuta pažnja na važnost ovog otseka koji se direktno vezuje sa Zlatiborom, i zašto nije na vreme izvestio br. 11, nije mi tačno poznato a utvrdiću.

Noću 4/5 o.m. udružena III i IV Sandžačka brigada ojačani sa Lovćenskim-Durmitorskim i Sandžačkim dopunskim jedinicama van sastava brigada sa ukupno brojnim stanjem od 1600 boraca napali su Novu Varoš. Usled velike nadmoćnosti crvenih bio sam prinuđen da napustim Novu Varoš i da se povučem na desnu obalu r. Zlačnice.

U toku 5-og o.m. sve snage crvenih su me napale na ovim položajima gde usled velike njihove nadmoćnosti i posle borbe skoro celog dana bio sam prinuđen da se povučem na desnu obalu r. Uvca.

Noću 5/6 o.m. preduzeo sam napad na levu obalu r. Uvca i uspeo sam da potisnem crvene, koji su usled jakog pritiska povlačili se ka Limu. U toku 6-og o.m. jedna kolona br. 11 sa jednom četom VI Dobrovoljačkog Crnogorskog puka5 krenula je od Prijepolja preko Zlatara ka Novoj Varoši. Kolona br. 11 i ova četa uopšte nije stupila u borbu a crveni su usled njihove pojave i jakog pritiska mojih jedinica otstupili preko Lima u toku 6-og ostavivši jače gerile na levoj obali r. Lima. Kolona br. 11 u jačini od jednog bataljona vratila se za Prijepolje i Priboj a četa Crnogorskog Dobrovoljačkog puka vratila se za Mileševo.

Moji gubici: 12 mrtvih i 18 ranjenih najboljih mojih boraca koji su uskačući u bunkere izginuli i izranjavili se. Među poginulim je i moj ađutant p. poručnik Mirković6 sa 6 pratioca mojih.

Gubici ukupni crvenih: 15 mrtvih i oko 60 ranjenih, tačno utvrđeno.7

Novu Varoš branilo je oko 300 boraca. Zarobili smo 2 mitraljeza.

Crveni od nas nisu nikoga zarobili niti ma šta zaplenili. Sve je evakuisano.

Sa cele teritorije sreza Novovaroškog nije niko sačekao crvene ni nacionalisti ni njihovi simpatizeri kao ni Muslimani, sve je prebeglo na granicu Srbije i u srez Sjenički. Muslimani su se zajedno sa nama borili sa komunistima, nosili naše ranjenike i poginule. Od Lima do Uvca našli su crveni trojicu staraca i bili su prinuđeni da za pretsednike opština i kmetove postavljaju žene. Ovo ih je najviše deprimiralo.

Naše snage sada: Novovaroška brigada sa 300 boraca na prostoru s. Bistrica — s. Druglići — s. Čelice. Sjenička brigada od 200 boraca u Novoj Varoši, gde se i ja nalazim, Mileševska brigada sa 300 boraca na desnoj i levoj obali r. Lima u oblasti Prijepolja, Pribojska brigada sa 200 boraca u oblasti Priboja. Pljevaljska brigada u oblasti Pljevlja sa 1000 boraca.

Jačinu srbijanskih jedinica u oblasti Banje, Leskovca i Štrbaca neznana.

Crnogorske jedinice:

Komandant VI Crnogorskog Dobrovoljačkog puka kapetan g. Cimbaljević. Sastava:

Beranska brigada obrazuje jedan bataljon od 350 boraca pod komandom kapetana Voje Bojičića.

Kolašinska brigada obrazuje drugi bataljon od 300 boraca pod komandom rez. p. poručnika Bećira Tomovića.

Andrijevačka brigada obrazuje treći bataljon od 200 boraca pod komandom kapetana Bojovića Vukašina.

Bjelopoljska brigada od 300 boraca određena je da uđe u sastav ovog puka pod komandom kapetana Sćepa-novića ma da pripada teritoriji Starog Rasa. Prateći bataljon od 100 boraca pod komandom kapetana Vučelića Vukašina.

Van ovog sastava ima još 200 izbeglica koje treba da se naoružaju.

P. pukovnik g. Đurišić nalazi se u Podgorici a vero-vatno da je krenuo i za Nikšić. Jačinu snaga oko Podgo-rice i Nikšića ne znam tačno ali verujem da nema više od 2500 boraca, bez zelenaša. Snage crvenih:

Podaci o snagama na teritoriji stare Crne Gore nisu mi poznati.

Ukupna jačina komunističkih snaga u Sandžaku i Crnoj Gori oko 20.000 od kojih 16.000 u Sandžaku a ostalo u Crnoj Gori rastureni u manje grupe.

Naoružanje crvenih vrlo dobro. Svaka desetina ima po jedno automatsko oruđe. Municije imaju dovoljno. Od kako vodim borbu sa njima za tri godine nikada nisu trošili toliko municije kao sada. Naoružanje većinom englesko. U posled-nje vreme počeli su i Rusi da im bacaju materijal. Dokaz za ovo su automatska oruđa sa oznakama petokrake, srpa i čekića. Ovo sam lično video jer imam ruski mašingever. Moral kod vojnika crvenih je vrlo dobar. Za ovo ima uticaj komuni-stičko-ustaška propaganda iz Londona kao i bacanje materijala koga mi gotovo svake večeri gledamo od 6—8 aviona.

Na Beranama imaju 4 topa.

Snage broja 11 u Sandžaku:

I bataljon u Pljevljima. 1 bataljon u Prijepolju, jedan ba-taljon u Priboju, 1 bataljon na Jabuci, dva bataljona u Caj-niču a crveni su oko Cajniča. Na prostoru: Brodarevo — Be-rane oko 300 Nemaca. U Sjenici i na prostoru Brodarevo — Berane nalazi se šuc-policija pukovnika Kremplera mobi-lisata od strane Muslimana. Ukupna jačina br. 11 oko 5000 boraca.

Na prostoru: Poljica — Rožaj nalazi se 2000 Arnauta kao čuvari granice.

Moje mišljenje i ubeđenje da br. 11 nema uopšte nameru da raščisti sa komunistima u Sandžaku i Crnoj Gori jer za to nemaju mogućnosti ma da su u toku jučerašnjeg dana pre-duzeli neke lokalne akcije u oblasti Prijepolje—Pljevlja i Cajniča.

Moja radiostanica je pokvarena pa sam poslao kurira Vama s molbom da mi se dodeli jedna ispravna radiostanica jer je kurirska veza vrlo spora. Kod mene je stigao d-r Zdravko-vić.

S verom u Boga za kralja i otadžbinu!

11 juli 1944 g.                                                                 Kapetan, V.9

u 11 časova                                   '                                   

Nova Varoš       

 

1  Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 143, reg. br. 4/2 (CG-V-1788).

2  Borbe na prilazima Novoj Varoši vodili su 3. i 4. bataljon 3. sandžačke brigade. Gubici bataljona: 1 poginuo i 9. ranjenih boraca. Opširnije vidi tom I, knj. 16, dok. br. 210, 212 i 213.

3 Tada su u Sandžaku bili delovi nemačke SS divizije »Princ Eu-gen«, delovi puka »Brandenburg« i legije »Krempler«.

4 Dušan.

5 O formiranju dobrovljačkih pukova u Crnoj Gori vidi dok. br. 161, napomenu 14.

6  Borislav, zvani »Lune«.

7  U izveštaju komandanta 2. mileševskog korpusa od 7. jula 1944. Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Nove Varoši navodi se da su 3. i 4. sandžačkoj brigadi naneseni gubici od 9 mrtvih i 32 ranjena (Arhiv VII, Ča, k. 143, reg. br. 5/2).

8 U izostavljenom delu teksta daje se raspored i jačina jedinica NOVJ na teritoriji Sandžaka.

9 Vuk Kalaitović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument