ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 11. JULA 1944. KOMANDANTIMA KORPUSA ZA RAZMEŠTAJ ČETNIKA I PRIPREME ZA PREDSTOJEĆU AKCIJU PROTIV JEDINICA NOVJ U TOPLICI1

ŠTAB

ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. BR. Službeno

11 jula 1944 godine

POLOŽAJ

KOMANDANTU-----JURIŠNOG KORPUSA. —

Komunističke snage nalaze se na liniji: Zeljin pl. — Aleksandrovac — selo Rataje, unapred su uputili slabije izviđačke delove na 3—4 kilometra po trojkama.2 Noću 9/10 vođena je borba oko Aleksandrovca između jedne brigade potpukovnika Keserovića i crvenih. Brigada ppukovnika Keserovića povukla se pred nadmoćnijim snagama neprijatelja. Neprijatelj nadire ka severu na otseku planina Zeljin — dolina reke Rasine. Jačina neprijateljskih snaga prema izveštaju obaveštajnog oficira oko 6000.

Jedna bugarska divizija3 krenula iz Blaca i operiše levo i desno od Jankove klisure ka Brusu i Aleksandrovcu.

Južno od Toplice linija: Medveđa — Lebane operišu snage pukovnika Diznera4 i ppukovnika Keserovića.

Naša grupa korpusa za sada ostaje na levoj obali Morave, radi odmora ljudstva, popune ljudstvom, odelom i municijom i radi zaštite prelaza Morave.5

NAREĐUJEM:

1. — Prvi jurišni korpus razmešta se u kantoman u selo Vrba i Čukojevac. Obezbeđuje se sopstvenim snagama prema Moravi i upućuje svoja izviđačka odelenja u pravcu Goča i Golog Brda i Jošaničke Banje.

2.  — Drugi jurišni u selu Velika Drenova. Obezbeđuje se na sektoru levo do Konjučkog potoka, a desno do linije: k. 171 (na putu Medveđa—Drenova) — k. 157. Izviđačka ode-ljenja upućuje u pravcu sela Dašnice, sela Rataje i Aleksandrovca,

3.  — Treći jurišni korpus u selu Medveđa. Obezbeđuje se na sektoru leve do desne granice drugoga jurišnog korpusa, a desno do linije: slovo d od kotline Bogdanje — ciglana ka reci Moravi. Izviđačka odeljenja upućuje u pravcu Aleksan-drovca — sela Latkovac i Vrbnica.

4.  — Peti jurišni korpus u selima Grabovac i Bogdanje. Obezbeđuje se na sektoru levo do desne granice trećega korpusa, a levo do linije: Jelen brdo — Jerinin grad. Izviđačka odelenja upućuju u pravcu sela Plen6, sela Ploča i Željina.

5.   — Izviđačka odelenja upućivati svakodnevno i izve-staje dostavljati ovome štabu, kako [bi] se imali neprekidni podatci o kretanju neprijatelja i o njegovom napredovanju na sever.

6.  — Ostalom ljudstvu dati potpuni odmor, da se očisti od vaški, okupaju i odmore.

7.   — Ljudstvu koje je na predstraži narediti najveću opreznost.

8.  — Snabdevanje:

a). hranom: prvi, drugi i peta jurišni korpus snabdevaju se hranom sa svoga terena. Treći jurišni korpus i štab grupe korpusa snabdevaju se hranom iz magacina u Trsteniku i to: hleb iz magacina primaće od intendanta pporučnika Jovanovića, kao i mast u koliko je ima, a varivo i meso primaće od komandanta sreza Trsteničkog. Stočna hrana za sve sa terena preko Komandanta sreza i pretsednika ravnogorskog odbora.

b). odećnom spremom i obućom svaka jedinica sa svoga terena.

9.  — Svi komandanti brigada će nabaviti za svoje jedinice vino kao predovoljstvo i podeliti im.

10.  — Sanitetska služba prema naređenju od danas.

11.  Štab grupe korpusa nalazi se u selu Medveđi u kući Dušana Katića.

12.   Komandanti korpusa uputiće 12. avgusta do 10 časova svoje radio stanice sa telegrafistima i šifrantima da se jave u ovaj štab referentu za vezu.

 

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 33, reg. br. 49/2 (S-V-2476a).

2  O dejstvima jedinica NOVJ pod komandom Glavnog štaba NOV i PO Srbije vidi Zbornik, tom I, knj. 9, dok. br. 178.

3  Verovatno delovi bugarske 22. divizije.

4  Dizener. U toj situaciji bio je komandant nemačkog 5. SS policijskog puka.

5  O daljim dejstvima 4. grupe jurišnih korpusa vidi dok. br. 216 i 219. ,                                                   

6  Verovatno je u pitanju s. Pleš.

7  Potpis nečitak. Komandant je bio Dragoslav Račić, major.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument