ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 10. JULA 1944. KOMANDI OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O PLANU SADEJSTVA SA NEMAČKIM TRUPAMA U BORBI PROTIV NOVJ NA ŠIREM PODRUČJU GRAHOVA1

209 2                       

10 jula 1944 godine                                                       

Pov. Br. Službeno

Položaj                           .

ZA 200 3

Akt Vaš Br. Službeno od 6 tek. meseca, primio sam.4 Iz sadržaja toga akta vidim, da komandant veruje, da potpisati nedozvoljeno kritiku je naređenja pretpostavljenih, i da se potpisati neopravdanim izgovorima izvlači iz naređene koncentracije. Molim da se na osnovu ovoga izveštaja stvori mišljenje, koje ako bude pravilno, neće biti na štetu moga ugleda kao vojnika.

Taktički položaj Grahova vrlo je važan jer osigurava Boku i neprekidnost veze Hercegovina — Crna Gora. Boka je stalno ugrožena, naročito u poslednje vreme oseća se živa aktivnost komunista na drumovima u Boki,5 te sam morao da tamo upućujem svoje delove, kako bi obezbedio snabde-vanje i pozadinu. Kada bi se snage ove brigade povukle sa Grahova, komunisti bi ovo iskoristili, pa bi posle trebalo mnogo žrtava da se teren opet očisti. Siguran sam da bi cd povlačenja snaga sa ove teritorije nastale vrlo teške posledice i ko zna, da li bi se ova greška mogla ikako ispraviti. Pored toga, odlazak u Bileću i povratak ovamo bez vidnih i pozitivnih rezultata, delovao bi poražavajuće na moral ljudstva ove komande i na narod u opšte. Moguće je da bi time izgubio jedinice iz ruke što bi katastrofalno bilo, jer bi neprijatelji iskoristili ovo protivu organizacije, naročito komunisti i zelenaši.

S izloženoga molim komandanta, da usvoji moj predlog da se putem borbe izvrši koncentracija, i to ovako:

Ova komanda napadala bi opštim pravcem: Grahovo — Viluse — Velimlje — Crni Kuk i dalje.6

Iz Bileće trebalo bi preduzeti napad opštim pravcem: Bileće — Bratogošt i dalje prema Suvom vrhu.

Iz Lastve trebalo bi preduzeti demonstrativan napad u pravcu Ilinog brda dok 209 ne izbije na Osječenicu, a potom, kada se neprijatelj moradne povući, da jedinice iz Lastve produže pravcem: Ilino brdo — Skorča gora — Drpe — Lastva (Banjska7) — Perovići — Kapavica — Zanuglina i dalje prema Visokoj gradini.8

Za ovaj zadatak angažovao bi i Cucki bataljon, koji bi izvršio moju zapovest.

Na ovaj način postigla bi se koncentracija snaga kroz borbu i zagarantovala jednog dela bezbednost pozadine. Mislim da je očigledna korist ovakve akcije, pogotovu što bih izvukao iz pozadine snage koje su još nemobilisane.

Učinio sam korake zajedno sa 689 da zaiteresujem II10 za ovo, kako bi i njih angažovao u ovoj akciji. Sada čekam rezultat od 11, koji ću znati do 12 tek. meseca.11 U slučaju da 11 nehtedne ništa preduzeti, mišljenja sam da bi i mi bez

11 mogli navedeno izvršiti, razume se pod uslovom da se sve jedinice iz navedenih pravaca svesrdno i požrtvovano založe. S toga treba da operaciska zapovest po ovome predlogu potekne od komande 200 ali tek posle 12 ovoga meseca, kada ću znati da li će 11 učestvovati ili ne.

Ovo je jedino rešenje na koje se, iz navedenih razloga (sada i ranije navedenih), smem odlučiti, izuzev slučaja da potekne nešto većih razmera iz Crne Gore.

Dostavljajući prednje, rezimiram: 12 ovog meseca na-pisaću komandantu izveštaj o odluci 11. Od momenta dostavljanja tog izveštaj a čekaću, spreman za pokret, na komandan-tovu operacisku zapovest po mom predlogu. — Zapovest ću izvršiti. — Molim da ista bude potpuno jasna i precizna.

Nadam se da će komandant nakon ovoga izveštaj a uvi-deti moj položaj, odobriti moj stav i usvojiti moje gledište kao pravilno tim pre što je jedan bataljon ove brigade već u Bileći.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

KOMANDANT, KAPETAN, Ivan M. Janičić

M.P.12

 

1  Original (pisan na mašini ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k, 140, reg. br. 40/6 (CG-V-1476).

2  Štab Vučedolske brigade.

3  Komanda operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

4  Redakcija ga nije pronašla.

5  Na području Boke dejstvovala je Primorska operativna grupa.

6  Na navedenom prostoru dejstvovala je 2. proleterska dalmatinska brigada (vidi Zbornik, tom III, knj. 8, dok. br. 353).

7  i 8 »Banjska« i »Visoka gradina« na karti 1 :100.000 nisu nađene.

9 Risto Kovačević, kapetan.

10 Odnosi se na delove nemačke 369. legionarske divizije.           

11 Vidi dok. br. 215.                     

12 Okrugli pečat: »Štab Vučedolske brigade«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument