ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREDBA KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 9. JULA 1944. ZA UVOĐENJE POLICIJSKOG ČASA U OPŠTINAMA BANJA, BISTRICA, RAČA, ŠTRPCI, RADOJINJA, RUTOŠE I PREDUZIMANJE REPRESIVNIH MERA PROTIV SIMPATIZERA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA1

NAREDBA O BR. 277

KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA JVUO ZA 9 JULI 1944 GODINE

I.

Zbog izuzetnih borbenih situacija, neopredeljenog stava meštana i što uspešnijeg uništavanja najvećeg dušmanina Srpstva krvoločnih boljševika—komunista Josipa Broza Tita, — Proglašavam:

RATNOM ZONOM

teritorije opština: Banja, Bistrica, Rača, Štrpca, Radojinja i Rutoše.

Naređujem:

1) Da se na označenoj teritoriji zavede policiski čas koji da traje od 20 do 3 časa;

2)  Da za vreme trajanja policiskog časa niko ne napušta svoje domove i da sva čeljad budu u kući;

3)  Da se nikakva svetlost iz kuće niti oko kuće nesme vi-deti za vreme trajanja policiskog časa;

4)  Da se svi muškarci—vojni obveznici Nj. V. Kralja Petra II odmah po obnarodovanju ove naredbe jave u svoju teritorijalnu komandu, sem onih koji vrše dužnosti mesnog karaktera (komandanti mesta i funkcioneri Narodnih Ravno-gorskih odbora);                                                                          *

5)  Da niko ne srne napuštati svoje selo ili zaseok bez pismene objave izdate od strane komande mesta a overene od strane K-nde sektora;

6)  Da se ukinu sastanci, zborovi i dogovori svake vrste;

7)  Da niko ne srne držati u svojoj kući ili ostalim prostorijama niti kod sebe lično ma kakvo oružje ili ubojnu spremu ako zato nema ispravan dokumenat izdat od strane teritorijalnog komandanta;

8)  Da se obustavi prodaja i točenje pića (alkohola) svuda i na svakom mestu;

9)  Da se na svim kućama istaknu kućne liste sa imenima ukućana;

10)  Da se šume ne smeju paliti niti se sme ma gde videti dim.

Saopštavam:

1)  Biće kažnjen po kratkom postupku i na licu mesta svaki onaj ko se ogreši o bezuslovno izvršenje odredaba ove naredbe.

2)  Kazniće se smrću svaki onaj koji delom ili rečju bude pomagao ili koristio ma i u najmanjoj meri neprijatelju—komunistima.                                                                                     

3)  Biće spaljeno i do temelja uništeno ćelo naselje (selo, I zaseok) u kome bi ma ko od meštana pružio oružani otpori borbenim delovima ili naoružanim pojedincima—četnicima pripadnicima ovog korpusa.

4)  Biće spaljeno i uništeno selo ako ma ko od seljaka u svojoj kući ili na imanju bude prikrivao pojedinca ili grupu komunista.

5) Biće kažnjeno ćelo selo ako se našim jedinicama blagovremeno ne prijavi svaka pojava komunista ili njihovih kurira na atar sela, kao god i svaki pojedinac koji bi se za vreme borbe našao na otvorenom polju, putu, šumi, njivi ili slično.

Ova naredba stupa na snagu odmah. Obnarodovati je! Svi komandanti borbenih jedinica ovog korpusa i vođe terenskih policiskih odelenja staraće se o bezuslovnom izvršenju iste i o pravilnom sprovođenju njenih odredaba.

ŽIVEO NJ. V. KRALJ PETAR II. ŽIVEO ĐENERAL DRAŽA MIHAILOVIĆ.                                                      ':

KOMANDANT, kapetan, Radović2

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom.) u Arhivu VII, Ča, k. 31, reg. br. 22/2 (S-V-2058).

2 Dušan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument