ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA LEVE GRUPE ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI OD 21. OKTOBRA 1943. KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA DELOVE 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ KOD NOVE VAROŠI I PRIJEPOLJA1

Štab leve grupe odreda jugoslovenske vojske u ' otadžbini2 O. Br. 1

21 oktobra 1943 god.                               Položaj u 10 časova

ZAPOVEST

Sekcije: Plevlje — Sjenica razmera 1 : 100.000

Posle pretrpljenog poraza kod Stitkova neprijatelj se povukao u neredu ka Novoj Varoši i Zlataru.3

Naši odredi koncentrisani na desnoj obali Uvca.

NAREĐUJEM4

Desna napadna kolona Komandant kapetan Marković Miloš  Sastav: Požeški korpus bez požeških i crnogorskih brigada     

22 u 3,30 časova prelazi Uvac i napada pravcem: Kokin Brod — Vraneša — Crni Vrh — Bistrica — Bitovik —- Drenova — Vakuf sa zadatkom kom čišćenja terena od komunista na svom pravcu i potpomaganje srednje kolone u napadu na Novu Varoš. Vezu održavati desno sa odredima srednje grupe i levo sa srednjom napadnom kolonom.                                     

Srednja napadna kolona Komandant Kalaitović Vuk Sastav: Drugi Mileševski Korpus Jačina: 600 vojnika

22 u 3 časova prelazi Uvac i napada pravcem: Amzići — Nova Varoš — Draževići — Crni Vrh — Sanac — Krasno5 — Taševo vezu održavati desno sa desnom napadnom kolonom i levo sa le-vom napadnom kolonom. Po zauzeću Nove Varoši ostaviti samo policijsko odelenje a sa ostalim snagama produžiti napad u označenom pravcu.

Leva napadna Kolona Komandant poručnik Stavrić Miloljub Sastav: I i II Stud[enička] brigada Jačina: 150 vojnika.

22 u 2,30 časova prelazi Uvac kod Pavlovića Broda i napada pravcem: Gujanič-[ka] Mala — Akmačići — Drmanovići — Crne Vode — Ploča — Kosatica — Manastir Mileševo — Bjelobabe — Koševine. Vezu održavati desno sa srednjom napadnom kolonom i levo sa levom pobočnicom.

Leva pobočnica: Komandant p. poručnik Pelivanović6 Sastav: II Dragačevska brigada7 Jačina: 330 vojnika.

22 o.m. u 2.30 časova prelazi Uvac kod Rastoka i napada pravcem Šipovik — Radijevići — Pravoševo, Ravna Gora gde se zadržava i potpomaže vatrom levu kolonu dok pređe Mileševsku reku i izbije na Koševine. Štiti levu kolonu od napada Muslimana iz Sjeničkog Sreza. Veza desno sa levom napadnom kolonom.

Opšta rezerva: Komandant: poručnik Čarapić8  Sastav: Moravička brigada. Jačina 260 vojnika                                            

 22 o.m. prelazi Uvac i kreće pravcem za levom kolonom. 

1)  Svaki komandant kolone na svome napadnom pravcu organizovaće službu daljnog i bliskog izviđanja.

2)  Pri zadržavanjima ma i najkraće vreme izraditi zaklone a ovo naročito na prenoćištu. Izvršiti obezbeđenje sa svih strana.

3)  Veza paljenjem vatri radi ustanovljavanja linije naših trupa. Svaki komandant kolone da uputi potpisatome tri kurira konjanika za raznošenje hitnih izveštaja. Kapetan Ka-laitović daće za levu kolonu i pobočnicu 30 putovođa koji će isto tako služiti komandantima kolona pri otkrivanju pristalica komunista. Izveštaje slati dva puta dnevno a hitne u svako doba. U izveštajima naznačiti šta je pozitivno a šta verovatno.

4)  Sanitetsku trojku za davanje prvih zavoja mora imati svaki bataljon kao i tri nosioca ranjenika. Ranjenike upućivati u bolnicu u Štitkovo.

5)  Snabdevanje hranom sa terena. Svaki bataljon mora da ima komesara a brigada intendanta koji će skupljenu hranu iznositi na položaj. Vojnici ne smeju ulaziti u selo u cilju ishrane, jer imamo iskustva da je najviše vojnika poginulo u selu baš pri traženju hrane. Za sve uzeto od naroda dati priznanice, pljačku zabranjujem. 21 o.m. spremiti suvu hranu za najmanje 2 dana.

6)  Snabdevanje municijom od neprijatelja. Voditi računa da nas oko Prijepolja očekuje glavna borba, za koju čuvati municiju.

7)  Sve napadne kolone uputiće po nekoliko trojki ili ode-lenja u pozadini neprijatelja u cilju stvaranja zabune a koji će tamo ostati do dolaska glavnih snaga. Za ove trojke odrediti po jednog putovođu meštanina koji je apsolutno siguran i dobro poznaje teren.

8)  Povlačenje na jednom delu otseka ni u kom slučaju ne srne biti razlog za povlačenje susedne jedinice, već nadiranjem u svom pravcu najbolje se sused pomaže. Bez prethodnog izveštaja niko se ne srne povući.

9)   Prilaz polaznom položaju mora biti prikriven. Mirno muslimansko stanovništvo ne dirati jer nam nije cilj borba sa Muslimanima.

10)  Sve muškarce od 15 pa naviše voditi sobom dok se ne utvrdi dali je komunista ili njihov simpatizer.

11)  Noću u blizini neprijatelja zabranjeno loženje vatre.

12)   Radio stanicu dodeljujem kapetanu Kalaitoviću. Rad u označeno vreme.

13)   Kapetan Kalaitović predaće do 21 o.m. u 18 časova jedan bacač sa poslugom potporučniku Kovačiću.

14)  Prelaženje preko Uvca izvršiti širokim frontom i to što brže da nas ne bi zora zatekla u jaruzi ispred neprijatelja.

15)  Komunistička sela su Ivanje i Divci. Pri ulasku u ista sela biti vrlo obazriv.

Komandant, major

Rad. R. Cvetić9 M.P.10

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 32, reg. br. 31/2 (S-V-2290/1).

2  Ta komanda je bila privremena i formirana je za borbu protiv jedinica 2. udarnog korpusa NOVJ u dolini r. Lima. Vidi dok. br. 27.

3  Vidi dok. br. 27.

Štab 2. udarnog korpusa je, po naređenju Vrhovnog kamandanta 21. oktobra, doneo odluku da glavninu svojih snaga izvuče iz doline r. Morače i gornjeg toka r. Tare i Lima prema severoistoku da bi izbegao udare nemačke 118. lovačke i 297. pešadijske divizije, četnika i balista i doveo jedinice u pogodniji položaj za dejstvo. Druga proleterska divizija orijentisana je ka Priboju radi razbijanja četnika (Oslobodilački rat, knj. 1, str. 592—593).                                  

4 Vidi dok. br. 35: izveštaj o  izvršenoj akciji.

5 Na karti 1: 100 000. Rasno.

6 Dragiša.

7 Brigada je iz 1. ravnogorskog korpusa.

8 Milan, komandant 2. deževske brigade Javorskog korpusa. Iz toga korpusa je i Moravička brigada.

9Radomir, komandant Javorskog korpusa.

10 Okrugli pečat »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab«. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument