ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 3. JURIŠNOG KORPUSA OD 9. JULA 1944. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA BORBU PROTIV NOVJ KOD BLACA U SADEJSTVU SA NEMAČKIM I BUGARSKIM TRUPAMA1

KOMANDA                       

TREĆEG JURIŠNOG KORPUSA

JUGOSL. VOJSKE U OTADŽBINI

O Br. 41 9 jula 1944 godine

u 18 časova

s. Pljakovo

ZAPOVEST:

Sekcija: Kuršumlija — Prokuplje razm. 1 : 100.000.

25-ta komunistička divizija drži oblasti Jastrebac.2 Ova »divizija računa se da je dobro naoružana i da je vojnički dobro obučena, Ceni se da je ova jedinica jedna od njihovih najboljih divizija.

Prema ovoj komunističkoj diviziji angažovano je više ba-taljona Nemaca i pet bataljona ljotićevaca. Nemci i Ljoti-ćevci 11 ov. m. preduzeće napad na Jastrebac celom dužinom pravac sever jug. Bugarske jedinice zatvarače pravac Prokuplje — Blace.

Naša četvrta grupa korpusa ima zadatak da zatvori ostu-panje komunista pravcem zapad i jugozapad.

Naš treći korpus dobio je zadatak da posedne i osudno brani položaj na liniji: s. Konjuša — s. Lazarevac — Slanište — s. Stubal — Blace (isključno). U cilju izvršenja prednjeg zadatka, —

NAREĐUJEM:

1.— DESNI OTSEK:

Komandant kapetan Smiljanić3 Treća jurišna brigada

Poseda i brani deo položaja: s. Donja Konjuša — s. Lazarevac — Slanište — Bezimeni ćuvik severozapadno od Slaništa — sve zaključno.

Prestražni položaj biće na liniji: s. Beloljin — Mađersko brdo — sve zaključno. Komandno mesto komandanta brigade biće na k. 353 severoistočno od s. Lazarević4 za 203 metara.

2.— LEVI OTSEK:

Komandant kapetan Stjepanović5 Prva jurišna brigada

Poseda i brani deo položaja: Bezimeni ćuvik severozapadno od Slaništa isključno, pa kosa koja se pruža istočno od s. Stubal k. 418 sve zaključno.

Prestražni položaj biće na liniji: s. Draguša — Sanac (423) s. Šmigovac — isključno.

Vezu održavati u desno sa desnim otsekom, a u levo sa bugarskim jedinicama u s. Blace.

Komandno mesto komandanta otseka je k. 418.

3.— REZERVA:

Komandant kapetan Jeremić6 Druga jurišna brigada

Biće u s. Blace. Za izviđanje desne obale r. Toplice uputiti jedan bataljon pravcem s. D. Pločnik — s. To-čane — s. Grabovac — s. Golo Brdo (730) krajnja tačka izviđanja s. Bresnik i pravcem: s. Viča — s. Gornja Konjuša — Crna čuka — s. Gornja Bejašica. Krajnja tačka izviđanja zaseok Kruškar.

4. — Prateća četa sa grupom kapetana Sokića.

Razmestiće se u s. Kaludri u grupi severoistočno od vrha Suvi Do.

5.— IZVIĐANJE

Komandant desnog otseka vršiće nasilno izviđanje pravcem: s. Mađera — s. Prekopuce — s. Mršelj. Komandant le-vog otseka vršiće izviđanje pravcem: s. Draguša — s. Velika Plana i pravcem: s. Krivaja — s. Šiljoman — Manastir Sveti Đorđe.             

6.— VEZA:

Komandant desnog otseka držače vezu u desno sa bugarskim jedinicama, a levo sa prvom jurišnom brigadom. Komandant levog otseka održavaće vezu u desno sa trećom jurišnom brigadom, a levo sa Bugarskim jedinicama u s. Blace.

Vezu sa ovim štabom održavati putem kurira zašto u ovaj štab svaka brigada da pošalje po tri kurira.

7. — Ranjenike i bolesnike slati na drum koji vodi za s. Blace kod zaseoka zv. Plač, gde će biti zavojište. Od zavoj išta ranjenici slaće se kamionima u bolnicu u unutrašnjost.

8.— ISHRANA:           

Prva jurišna brigada ima zonu za ishranu i to: s. Dra-guša — s. Šiljoman — s. Stubal — s. Krivaja. Druga jurišna brigada ima prostoriju za ishranu i to: s. Bace — s. Gornja Tmava — s. Vršovac — s. Pločnik — s. Točane — s. Dušnica s. Viča i s. Tulare. Treća jurišna brigada ima prostoriju za ishranu i to: s. D. Konjuša — s. Gojinovac — s. Kon-džel — s. Brešničići — s. Mađera — s. Predzona7 — s. Laza-revac. Prateća četa snabdevaće se iz s. Kaševar i Trbunje. Grupa kapetana Sokića snabdevaće se iz s. Suvi Do štab i štabna četa korpusa snabdevaće se iz s. Kaludra — s. Gungula i Tmava.

9.  — Sve jedinice po ovoj zapovesti imaju biti na određenim mestima 9 ov. m. do 24 časa.

10.  — Ovaj štab nalaziće se u s. Kaludri. Komandno me-sto ovog štaba biće na visu Suvi Do gde i izveštaje slati.

11.— PRIPRAVNOST:

Na prestražnom položaju pod oružjem, a na glavnom položaju dok ne počne borba stroga, a kada otpočne borba po-sesti položaj i odsudno braniti.

12. — Prateću četu, grupa kapetana Sokića i rezerva pod mojom komandom i upotrebiće se po mojem nahođenju.

13.— OPŠTE ODREDBE:

Pošto će u akciji možda učestvovati nemački ili bugarski avioni naše trupe će pri nailasku aviona signalnom municijom za taj dan obeležiti svoje mesto, a na usamljenim mestima postaviti bela platna u obliku krsta, sa najmanjom širinom i dužinom od jednog metra. Trupe će za ovo blagovremeno rekvirirati belo platno po selima određenog reona za posedanje i ishranu. Po završetku akcije ovo platno vratiti sopstvenici-ma. Pored ovoga, trupe će istaći na vidnim mestima svoje barjake.

Skreće se pažnja komandantima da osiguraju zaleđa od manjih neprijateljskih delova, koji bi nas mogli iznenaditi.

S Verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

Komandant-kapetan, Voj. Č. Tufegdžić8

Dostavljeno:

Komandantu prve druge i treće jurišne brigade, Komandiru prateće čete i komandiru štabne čete korpusa.

U 1925 čas.

Načelnik štaba

kapetan,         

Mil. Lj. Slović9

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 78, reg. br. 9/3 (S-V-11417).

2  O dejstvu te divizije vidi tom I, knj. 9, dok. br. 178.

3  Milorad, komandant Podgorske brigade Valjevskog korpusa.

4  Lazarevica.

5  Rade, komandant Azbukovačke brigade Cerskog korpusa.

6 Dušan, komandant Cereke brigade.

7 Pretezana.

8 Vojislav.

9 Miloš.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument