ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA ARILJSKE BRIGADE OD 7. JULA 1944. KOMANDANTU POŽEŠKOG KORPUSA O BORBAMA ČETNIKA I OKUPATORA PROTIV DELOVA 37. DIVIZIJE NOVJ KOD ŠTITKOVA I NOVE VAROŠI1

ŠTAB BROJ 1312                                                  HITNO I LIČNO

O. Br. Sl.

7 jula 1944 g. u 22,15 č. Položaj

KOMANDANTU

POLOŽAJ

Ovoga momenta dobih izveštaj koji glasi: Komunisti3 se nalaze od Kokinog Broda sve pored r. Uvca do kraj Sjenice. Jačina oko 2.000 ljudi na pomenutom pravcu—prostoru. 6/7 pokušali su prelaz preko r. Uvca (noću) u pravcu Stitkovačke opštine, borba je trajala 5 čas. i nisu uspeli da prođu — pređu.

Na pomenutom pravcu — prostoru od naših snaga nalazi se samo Vuk Kalaitović i više niko. Nešto ljudstva Zlatibor-ske brigade bilo je u Jasenovi, ali su se noću 6/7 povukli u pravcu Negbine u sastav brigade na Stubanj4—Stubal.

Kalait5 moli ako ikakve pomoći iz Srbije ima da bi sada trebalo pomoći.

Broj 116 slabo učestvuje u ovoj akciji—borbi.

Na osnovu ovako dobivenog izveštaj a učiniću sledeće na dan 8 jula tek. god. rano u jutru:

Odredio sam dva komandanta bataljona 1 i 3 bataljona sa po 20 ljudi svega 40 i uputiću na granicu ove brigade (Trudovo—Uvac).

Sam lično ću rano poći u Dobrače i nastati da po svaku cenu pošaljem Bugare7 njih oko 300 koji se već od 6 ov. mes. nalaze na terenu u Dobračama, a koji su izašli iz Arilja, da i oni krenu na granicu ovoga sreza — brigade (u Trudovo— Uvac), da uhvate vezu sa Kalajitom levo i Zlatiborskom brigadom desno i posednu r. Uvac—desnu obalu i ne dozvole prelaz iste komunistima.

Prednje se dostavlja na znanje i izvršenje na koga se odnosi.

Dostavljeno:                     

K-TU POŽEŠKOG KORPUSA         

K-TU 1 I 2 BATALJONA I                             

KAPETANU BOŽI MIĆIĆU

KOMANDANT Vazduhoplovni potporučnik, Mih. Marković8   

M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 51, reg. br. 30/5 (S-V-6066).

2  Šifra za Ariljsku brigadu Požeškog korpusa.

3  Odnosi se na delove 37. divizije NOVJ, koji su 3/4. jula napali Zlatiborsku brigadu, prešli na desnu obalu Lima i posle uspešno izvedenih akcija protiv četnika i Nemaca prebacili se 6. jula na levu obalu Lima. Opširnije o tim borbama vidi dok. br. 206 i tom I, knj. 16, dok. br. 216.

4  Na karti 1 :100.000 nije nađeno.

5  Vuk Kalaitović, komandant 2. mileševskog korpusa. Te četničke jedinice je 5. jula 1944, kod sela Drmanovića, Vilova i Akmačića, razbila 3. brigada 37. divizije. Opširnije vidi tom I, knj. 16, dok. br. 216.

6 Tad su na tom mestu dejstvovali delovi puka »Brandenburg« i legije "Kremplea".

7  Delovi bugarske 25. divizije.

8  Mihajlo.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument