ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 6. JULA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI O SITUACIJI NA TERITORIJI KORPUSA I REZULTATU BORBI PROTIV NOVJ KOD VRANJKOVIĆA I DERALA1

ŠTAB 502, KORPUSA

br. sl.

6. jula 1944 Položaj

Izveštava o situaciji na reonu ovog korpusa.

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI

U vezi naređenja komandantova, podnosim izveštaj o situaciji na reonu ovoga korpusa u sledećem:

Neprijatelj:2 Prema prikupljenim podatcima neprijatelj vrši ponova koncentraciju svojim snagama u cilju da preduzme ponovan napad na naše položaje u Bosni.

Snage ovog Korpusa drže položaje i to:

1. Brigada drži položaj Cigelj, Groblje iznad sela Vranjkovića i Derala, 2. brigada Gologlav, Orlovicu, Plješevicu i Oton, a 3. brigada s. Pađane prema Bukovici.

Napominjem: da jedinice Bosanskog korpusa koje su držale Jelino Polje sa istog su se povukle, tako da se sve ove jedinice nalaze u Kninskom Polju, i isti po ceo dan pijance i svađaju se. 1. Brigada ovog korpusa u opšte nema veze sa štabom 1 Bosanskog korpusa. Koliko sam doznao i sam komandant korpusa3 nalazi se u Topolju već dva dana. Sa ovakim radom položaj 1. brigade su opšte neobezbeđeni sa pravca Grahova, odnosno Jelina Polja. U sledećem napadu 1. brigada ovog korpusa biće opkoljena i napadnuta sa svih strana. Ovakav postupak Grahovske brigade unosi nered i nedisciplinu među jedinice 1. Brigade ovog korpusa.

U borbama vođenim noću 30/1. jula sa našim jedinicama na Stožištima neprijateljski 8. korpus, odnosno njegova 9. divizija pojačana sa bosanskim odredima i nekom ličkom jedinicom imala je 79 mrtvih i preko 100. ranjenih.4 Neprijatelj je uspio da iznese 65. mrtvih i sve ranjene a na terenu je ostalo 12. mrtvih, ima još ali nisu još pronađeni, a svaki se dan po nekoji nađe.

1. Brigada stoji dosta slabo sa municijom, i ista je tražila od n.5 oni su primili k znanju traženje ali nisu ništa odgovorili.

Na službu se je javio podnarednik Vagić i isti je određen za komandanta bataljona u Mokro Polje [i] jeromonah Gnjatović Savo i isti je upućen za nacionalnog poverenika u 2. Brigadu — Oton.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

6 - VI - 1944.                                     

Komandant kapetan I kl. Živad. Đ. Mladenović

M.P.

 

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 153, reg. br. 32/7 (H-V-633).

2 Odnosi se na jedinice 9. divizije NOVJ. Njena 1. i 2. brigada vodile su borbu protiv Nemaca i četnika kod Vranjkovića i Derala, dok je 3. brigada bila u rezervi na sektoru Bosanskog Grahova. Vidi dok. br. 203 i tom V, knj. 29, dok. br. 21.

3 Milan Cvjetičanin.

4  U tim borbama 1. brigada imala je 8 mrtvih i 30 ranjenih boraca, dok kod 2. brigade nije bilo gubitaka (tom V, knj. 29, dok. br. 21).

5  Delovi nemačke 264. pešadijske divizije.     


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument