ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 1. JURIŠNE BRIGADE 4. JURIŠNOG KORPUSA OD 5. JULA 1944. KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD PRIBOJA1

ŠTAB

I JURIŠNE BRIGADE IV. J. KORPUSA2

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI.

O. B. Službeno.

5 Jula 1944 god.

POLOŽAJ.

KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA

Kapetanu g. Radoviću.3

U toku noći, između 3/4 Jula 1944 god. ova brigada vodila je borbu sa komunistima na Limu (duž desne obale Lima od Priboja do Bistrice).4 Posle borbe, koja je trajala oko 5 časova, uspela je jedna manja grupa komunista da se prebaci [preko Lima na našu stranu. Grupu je propustio 3. bataljon (Užički) ove brigade, koji je momentalno napustio položaj i bez naređenja otstupio. Nije se zadržao ni na predviđenom položaju Leskovac, gde je trebalo da se koncentriše cela brigada (posle ukoliko se ne bude mogao održati branjeni položaj). Ovaj treći bataljon je produžijo preko Uvca za srez Zlatiborski i ni do danas se nije vratio u ovu brigadu. Za bataljon je otišao i komandant dotičnog bataljona, narednik Sretović da bi vratio bataljon, pa ni njega nema nigde da se pojavi, niti kakvog izveštaja od njega.

Uz ovaj bataljon otišlo je i vojnika iz ostalih bataljona po nekoliko. Nema ni njih. Patrole su slate za istima, nisu ih stigle.

Molim, u koliko Vi znate za ove pobegle, naredite im da se najhitnije vrate u sastav brigade, koja se sada nalazi na starom mestu.

Kao i ostali Komandanti, mesta da bi uputili natrag sve vojnike ove brigade koji su otišli svojim kućama bez ičijeg odobrenja.5

Dalji prelaz Crvenih je sprečen. Grupa koja je prešla, otišla je u pravcu Nove Varoši. Brigada drži položaj koji je i ranije držala.

Komunisti se nalaze na levoj obali Lima, kao i ranije.

S V EROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

DRAŽA NAS VODI VELIČINI I SLOBODI.

POBEDA JE NASA.

Komandant potporučnik

Mil. M. Milinković

M.P.6

u 8 časova.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 31, reg. br. 5/2 (S-V-2043/1).

2  O sastavu korpusa vidi dok. br. 197, objašnjenje 2.

3  Dušan.

4  Reku Lim su noću 3/4 jula prešle 3. i 4. sandžačka brigada 37. divizije NOVJ. Opširnije vidi tom I, knj. 16, dok. br. 212 i 213.

5  Rečenica tako glasi u originalu.

6  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 134«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument