ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 5. JULA 1944. KOMANDANTIMA JURIŠNIH KORPUSA ZA OVLADAVANJE LINIJOM PLOČNIK — CRKVIŠTE—GOLO BRDO1

KOMANDANTU V JURIŠNOG KORPUSA2

U današnjoj borbi3 zauzet je oslonac neprijateljskog pred-stražnog sistema iz Ogledne. Partizani4 se na svom levom krilu povlače pravcem: Ogledna — Pločnik — V. Grobnica — Kadina česma5 — Vrata i dalje.

Naše trupe moraju na svaki način ovladati do noći (ukoliko se to ne uspe do noći onda da se ovlada u toku noći) položajem: Pločnik (1201) — Crkvište — k. 865 — [Vilja] rudine (986) — Golo Brdo — tj. linijom na koju su napadali 5 i 2 korpus. Na ovoj liniji trupe će zanoćiti u tesnoj međusobnoj vezi i isturenim obezbeđenjem napred i sa potrebnim osiguranjem kad se potpuno smesti svaki noćni prepad.

Trupe će zanoćiti sa glavnim snagama na položaju:

1.  — V jurišni korpus na položaju Pločnik (k. 1201) sa isturenim izviđačkim i obezbeđujućim delovima u pravcu: Čelopeka — Velike Grobnice — Borovika i potoka Oraovica. Prednji obezbeđujući delovi moraju u toku noći držati Veliku Grobnicu. Komandant V korpusa mora na svaki način imati jedan deo snaga na Oglednu. U toku noći preduzeće mere da preko meštana i svojih patrola uhvati vezu sa II Kosovskim korpusom koji mora da je u maršu u pravcu s. Šošići. Za ovaj korpus stigla je druga partija municije u Jošaničkoj Banji a tamo je i magacin hrane.

2.  — II jurišni korpus zanoćiće na liniji: Crkvište — k. 865 — Velja Rudina — Golo brdo zaključno, to je položaj na koga je danas napadao a koji mora u toku ove noći ovladati po svaku cenu. Obezbeđujuće delove izbaciti na desnu obalu potoka Oraovica. Naročitu pažnju obratiće na Sedlo između Crkvišta i Golog brda. Preduzeti sve mere obezbeđenja u toku noći sa potpunim vatrenim sistemom i potrebnim rezervama.

— Vezu desno hvatati sa V jurišnim korpusom a vezu levo sa I jurišnim korpusom. Snabdevanje za sada iz maga-cina u Jošaničkoj banji.

3.  — I jurišni korpus zanoćiće na položaju koga je postigao ali za slučaj da nije izbio u visini s. Drenova u toku noći mora na svaki način ovladati položajem koji je produžetak položaja koga drži II jurišni korpus tj.: Velika čuka — Rid — Vrteška sa obezbeđenjem u pravcu s. Brđani.

4.  — Druga brigada trećeg jurišnog korpusa u toku noći ojačava raspored II jurišnog korpusa i potpomaže ga u ovla-đivanju položajem na kome će noćiti.

5.  — III jurišni korpus u rezervi zanoćiće na položaju Crni Vrh — Piskavac.

Štab grupe zanoćiće kod rezerve.

Rezultate noćnog izviđanja i izveštaj o današnoj borbi dostaviti ovom štabu 6 jula do 3 časa neizostavno.

Trupe ujutru da budu spremne za dalji napad a zapo-vest će uslediti radiogramom ili pismeno po kuririma.

Napomena: za slučaj noćnog napada komunista trupe moraju održati svoje položaje po cenu života a sve starešine koji bi pod pritiskom napustili određeni položaj staviću pod preki, vojni sud.

NA IZVRŠENJE.

NAČELNIK ŠTABA — KAPETAN, Neš. Nedić     

KOMANDANT — MAJOR, Drag. S. Račić

M.P.6

Dostavljeno:

K-tu I, II, III i V jur. kor- pusa i 2 brigadi III jur. korpusa.

Ekspedovano u 6.45 časova 5 jula 1944 god. po kuririma.

M.P.7

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 45/2 (S-V-11265).

2  Naziv jedinice napisan je mastilom, ćirilicom.

3  Vidi zapovest u dok. br. 204.

4 Jedinice 21. divizije NOVJ. O njihovim borbama protiv nemač-kih i bugarskih trupa, kao i domaćih izdajnika, u toku 5. i 6. jula vidi tom I, knj. 9, dok. br. 14 i 16.

5 Kadina čuka.

6 i 7 Okrugli pečat: "Komanda jugoslavenske vojske u otadžbini —Gorski štab br. 30".


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument