ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 4. JULA 1944. KOMANDANTIMA JURIŠNIH KORPUSA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U ŽUPI1

ŠTAB

Četvrte grupe jurišnih korpusa

O. broj 9

4 jula 1944 godine u 17 časova

POLOŽAJ

ZAPOVEST

Karta razmere 1 : 100.000 sekcija Novi Pazar i Kuršumlija.

O  neprijatelju novih podataka nema2. Po još ne proverenim vestima glavna koncentracija njegovih snaga pred nama je u prostoru s. Šošići — s. Lipovac3. Prednji delovi V jurišnog korpusa imali su dodir sa neprijateljem u visini s. Brzeće u toku 4 jula.

Naše trupe napašće neprijatelja u toku 5 jula sa zadatkom da tuku neprijateljske snage u prostoru između Vlajkovačke reke i Strmačke reke sa težnjom da neprijatelja odbace na sever u pravcu Brusa i spreče mu odstupanje prema istoku4.

Trupe potpukovnika Keserovića u saradnji sa ostalim antikomunističkim snagama polaze u napad 5 jula sa zadatkom da tuku neprijatelja na levoj obali r. Rasine.

Drugom Kosovskom korpusu naređen napad u pravcu s. Sošici stini da potpomažu desno krilo V jurišnog korpusa5.

NAREĐUJEM:

Naše trupe krenuće u napad 5 jula u 4 časa po sledećem:

1.  — V jurišni korpus sa polaznog položaja Gobelja (1934) — Jelica (1776) — Mala Šiljača (1625) polazi u napad opštim pravcem s. Brzeće — s. Šošići — Vis Vrata (1072) — Manastir Strmac sa zadatkom da tuče neprijatelja na svom pravcu dejstva i do mraka ovlada linijom leve obale Stranačke reke: vis Okruglica — vis Lokvenik (1062) — zaseok Radma-novci zaključno.

Zona dejstva ovoga korpusa biće:

—  desna linija: Metođe — vis Jastrebac — Sapido — k. 1157 — Bresnička čuka (1172) — s. Žarevo — vis Okruglica

— sve zaključno.

—  levo linija: Šiljača (1625) — Muncelo (1472) — s. Rad-manovo — vis Ogledna (1349) — vis Pločnik — vis Borovik —

— zaseoci Radmanovci — sve zaključno.

Ovaj korpus potpomaže drugi jurišni korpus sa delom snaga bočnim dejstvom u pravcu s. Lipovac ako neprijatelj istavi tamo jači otpor. Težnja mu mora biti da prodirući brzo desnim krilom odbacuje neprijatelja na sever.

Po izbijanju na određenu liniju zauzima je sa glavninom svojih trupa i organizuje otpor da tu liniju na svaki način zadrži u svojim rukama. A sa prednjim delovima produžuje nadiranje za neprijateljem i u toku noći tako da se dodir niukom slučaju nesme izgubiti.

Vezu desno na desnoj zoni svoga dejstva hvatati sa drugim Kosovskim korpusom kome je naređeno da dejstvuje preko s. Donji Levići na Šošiće a po padu Šošića da produžavanjem desnog krila istog korpusa prodire na istok u pravcu sela Magovo. Učešće ovoga korpusa nije sigurno radi čega će komandant preduzeti sam potrebne mere za bočno obezbeđenje za slučaj da se ovaj korpus ne pojavi u određeno vreme na određenom pravcu. Nastati na svaki način da se veza uhvati6.

Vezu levo hvata sa drugim jurišnim korpusom sa kojim se uzajamno potpomaže u napadu.

2.  — Drugi jurišni korpus polazi u napad sa polaznog položaja: Obradova Čuka (1430) — Kumanova čuka (1330) —

—  Sto (1307) opštim pravcem: Kumanova Čuka — Crni Vrh (1019) — Vilja Rudina (986) — s. Lipovac — zaselak Šarenica sa zadatkom da tuče neprijatelja na svom pravcu dejstva i do mraka 5 jula ovlada levom obalom Strmičke reke i to položajem: zaseok Radmanovci — k. 692.

Desna zona dejstva ovoga korpusa je: Obradova Čuka vis Orljak (875) — Beli Kam (921) — Oravička Čuka (994) — sve zaključno.

Leva zona dejstva je: Sto (1307) — Visočnica — s. Ko-čine — s. Graševci — vis Vilja (948) — Babin nos — ušće Lipovske reke u Strmačku reku — sve zaključno.

Po izbijanju na položaj Radmanovci — k. 692 ovaj korpus hvata vezu sa V jurišnim korpusom desno od sebe i sa prvim jurišnim korpusom levo od sebe a sam položaj uređuje za odbranu i poseda ga glavnim snagama tako da ga po svaku cenu održi u toku noći s tim što prednje delove upućuje ispred položaja a radi gonjenja neprijatelja i održavanja dodira sa njim. Dodir se nesme izgubiti ni po koju cenu.

Vezu desno u toku napada hvata sa V korpusom a vezu levo hvata sa I korpusom. Pošto su među prostori između korpusa u početku napada veliki komandant će preduzeti potrebne mere za bočno obezbeđenje te da isključi svaku mogućnost neprijateljskog iznenađenja.

Prilikom napada prema s. Lipovac komandant će u slučaju da pred sobom oseti manji otpor a da pred petim korpusom u pravcu s. Šošići budu jače snage potpomoći bočnim udarom V korpus da ovlada s. Šošići.

Bude li na pravcu dejstva prvog korpusa istavljen jak neprijateljski otpor komandant će bočnim udarom potpomoći njegovo nadiranje.

3. — Prvi jurišni korpus polazi u napad 5 jula sa polaznog položaja: vis Garušana — vis Nerađe (1350) — Pogled (1032) — Kosmače — Oglavak opštim pravcem dolina r. Rasine. Sa jačim grupisanjem na desnoj obali Rasine i sa zadatkom da tuče neprijatelja na svom pravcu dejstva i do mraka 5 jula ovlada položajem s. Brđani (Savička Čuka — k. 704 — zaseok Bugarci) — s. Tršanovci.

Desna zona dejstva ovoga korpusa ide preko s. Velika Grabovica — s. Žiljci — s. Drenova — s. Brđani.

Leva zona dejstva ovoga korpusa do Lesenovačke reke.

Po izbijanju na određeni položaj komandant ga poseda i uređuje tako da ga sa glavnim snagama održi po svaku cenu u toku noći. Sa prednjim delovima produžava nadiranje ispred svog položaja tako da se dodir sa neprijateljem niukom slučaju nesme izgubiti.

Vezu desno hvata sa II jurišnim korpusom a levo sa trupama potpukovnika Keserovića čija desna kolona polazi u napad 5 jula u 4 časa pravcem s. Rakija — s. Botunje — s. Sljivovo.

Komandant ovoga korpusa nastojaće da prilikom svoga nadiranja potpomogne bočnim dejstvom drugi jurišni korpus ako se pred njim istavi jači neprijateljski otpor odnosno desnu kolonu potpukovnika Keserovića ako se tamo bude pojavio jači neprijateljski otpor.

4.  — III jurišni korpus do 5 časova 5 jula prikupiće se na Kumanskoj čuci (polazni položaj drugog jurišnog korpusa) gde ostaje u opštoj rezervi spreman da po mom naređenju interveniše gde bude trebalo. Do svoga angažovanja ovaj korpus pod mojom komandom kretaće se za drugim ju-rišnim korpusom.

5.  — Štab grupe biće u 5 časova 5 jula kod crkve u s. Kriva Reka a potom na Kumanovoj Čuci i kretaće se dalje sa rezervom za drugim jurišnim korpusom.

Izmena u pokretu štaba grupe i rezerve dostaviće se komandantima blagovremeno radiogramom.

6.  — Veza u toku 5 jula radio veza ima ići po dobijenoj zapovesti za radio vezu. Skrećem pažnju da se izveštaji blagovremeno dostavljaju počev od prvog dodira sa neprijateljem na dalje o celom razvoju borbe.

Komandant V jurišnog korpusa obeležiće signalnim metkom svoj ulazak u s. Sošici a tako isto i radiogramom. Komandanti drugog korpusa obeležiće signalnim metkom prelazak Vlajkovačke reke i ulaz u s. Lipovac ovo učiniti i radiogramom. Komandant I jurišnog korpusa obeležiće signalnim metkom i radiogramom zauzeće Brusa. Svi komandanti korpusa obeležiće izbijanje na određeni položaj signalnim metkom i radiogramom.

Komandanti korpusa uputiće na Kumanovu Čuku po dva kurira konjanika tako da na Kumanovoj Čuci budu 5 jula u 6 časova.

7.   — Sanitetska služba: u Jošaničkoj Banji obrazovano je grupno previjalište pod komandom referenta saniteta ovoga štaba i sve ranjenike upućivati tamo na previjanje i dalji transport.

8.  — Ishrana trupa na terenu.

NA IZVRŠENJE PRIJEM ZAPOVESTI POTVRDITI KURIRIMA U TOKU NOĆl 4/5 JULA I RADIOGRAMOM DO 6 ČASOVA 5 JULA.

NAČELNIK ŠTABA, KAPETAN  Neš. Nedić                         KOMANDANT, MAJOR Drag. S. Račić

                                           M.P.7

Dostavljeno: Ktu I, II, III i V jur. korpusa. Eks. 4 jula u 17 čas. po kuririma.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 44/2 (S-V-11264).

2  Vidi dok. br. 201.

3  Na tim položajima borbu protiv Nemaca, nedićevaca i četnika vodile su jedinice 21. divizije NOVJ. Vidi tom I, knj. 9, dok. br. 14.

4  Vidi dok. br. 205.

5 U obaveštenju komandanta 2. kosovskog korpusa od 4. jula 1944. potčinjenima o sadržaju depeša primljenih iz Vrhovne komande 3. jula, pored ostalog, piše:

»4. jula Račić preduzima napad na liniji: Kopaonik — Željin u pravcu Brusa, a Keserović sa svojih položaja preduzima napad 4. jula u pravcu Brusa. Nastavak.

Br. LL. 971.— 3. juli — Nastavak. — Naređujem da Kosovski korpus sa prostorije Blaževo — Babice 4. jula preduzima napad opštim pravcem ka Brusu sa jačim grupisanjem na desnom krilu. Levo uhvatite vezu sa delovima majora Račića. Protiv svih onih koji pokušavaju izbegavanje borbe preduzmite najstrožije mere. U toku dalje akcije stavljate se pod komandu majora Račića. U borbi se angažovati odlučno« (Arhiv VII, Ča, k. 101, reg. br. 29/3).

6 Poslednja rečenica napisana je mastilom, ćirilicom.

7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 30«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument