ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 2. JULA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD VRANJKOVIĆA1

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI.—

Dosada sam doznao da su se partizani povukli sa Jelina Polja i da naše jedinice sa istima nemaju dodira. Isti su se povukli i sa Jelina Polja, do sada nisam dobio nikakav izveš-taj od komandanta 1. brigade, kako sam doznao isti je bio ot-sečen od svoje brigade i jedinice su same vodile borbu2. Imenovani je bio negde kod Milana Cvjetičanina. Partizani su izvršili napad noću 30/1. juni3 oko 11 časova neprijatelj je napao svom snagom na položaje: Cigelj — Groblje4 iznad sela Vranjkovića — Derala5. Napad je bio silan i potpomagan sa 3 teška bacača. Na ove položaje pored ostalih srestava bačeno je oko 400 granata iz teškog bacača. Naše trupe su potpuno izdržale napad i neprijatelja su odbile. Na dan 1. jula oko 10 časova jedinice 1. brigade ovog korpusa prešle su u protiv napad i neprijatelja bacile sa Ćuluma6 i Biljega7 ovo je bilo do 18 časova. Posle ovoga neprijatelj je naglo ostupio ka D. Tiškovcu i Pećima. Kriza je bila velika, jer su partizani bili opkolili naše jedinice, 1 brigadu ovoga korpusa pošto je Gra-hovska brigada napustila Jelino polje i isti su doprli do Mra-čaja tako da su bacačima tukli kod Ševe. Pomoć iz Knina je brzo stigla i ista je obruč razbila. Na našoj strani gubitaka, nije bilo, sem što.neznam gde se nalazi komandant brigade. Ovo je izveštaj po pričanju prolaznika, detaljan i naj-tačniji dostaviću čim budem dobio podatke sa položaja.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

2. jula 1944. godine                            Komandant kapetan, Živad. Đ. Mlađenović8

Položaj                                     

M. P.9

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 153, reg. br. 24/7 (H-V-628).

2  i 5 Reč je o borbama četnika i manjih delova nemačke 264. pe-šadijske divizije protiv delova 9. divizije NOVJ.

U toku noći između 30. juna i 1. jula, 1. i 2. brigada 9. divizije napale su neprijatelja, zauzele Cigelj i još neka uporišta, ali se neprijatelj zadržao na položajima Stožište i Derala. Opširnije vidi tom V, knj. 29, dok. br. 21.

3  Omaška, treba: juli.

4  Na karti 1 :100.000 nije nađeno. Verovatno se mislilo na groblje na Cigelju.

6 Na karti 1 :100.000 nije nađeno.

7  Verovatno Bilek (k. 1087).

8  Živadin.

9 Okrugli pečat: »Štab 502 korpusa«. Taj korpus nosi naziv i »2 dalmatinski korpus«.         


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument