ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DOPIS KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 2. JULA 1944. FELDKOMANDANTURI U CETINJU O POTREBI ANGAŽOVANJA JAČIH NEMAČKIH SNAGA ZA BORBU PROTIV NOVJ1

KOMANDA NACIONALNIH TRUPA

CRNE GORE

pov Broj 813.

2-VII 1944 god.

CETINJE                   

SAMOSTALNOJ FELDKOMANDANTURI Ia..—2

Ova komanda je pretstavkama svojim Pov. Br. 593 od 27 maja i Pov. Br. 658 od i6 juna t. g.3 iznela stanje kod jedinica, posle oslobođenja Katunske nahije do linije4: Danilovgrad — — Čevo — Čekanje i iznela potrebu, sa molbom da se pre-duzme čišćenje i ostatka Katunske nahije, do linije: Grahovo — Viluse — Trubjela — Nikšić — Dolina rijeke Zete.

Međutim, po ovim pretstavkama nije do danas ništa pre-duzeto. Kod vojnika koji su stalno na položajima, sa kojih jedan dijo gleda svoje domove i porodice pod vlašću partizanskom, izložene svim mogućim maltretiranjima i šikanira-njima, već se oseća zamor i depresija, koji prijete da se pretvore u potpunu apatičnost, prema svemu onome što se dešava ili će se desiti. Neprijateljska i komunistička propaganda, koje neumorno rade ovo stanje iskorišćuju, pa ono naroda što još pošteno i nacionalno misli i osjeća, počinje da strepi od sutrašnjice i traži spasa, kako zna i umije nemajući više vjere u vlasti i nacionalni pokret, da u njima nađe zaštite. Poslednji događaj na Meterizama i Cešljarima, gde su 82 čovjeka predali oružje partizanima, bez da su i jedan metak opalili, nije slučaj, već posledica iznetog stanja, i ako se i dalje ograničimo, samo na manje akcije i nepreduzme se jedno radikalno čišćenje zemlje od partizana, ubijeđen sam, da će se pored represalija koje su za ovaj slučaj predviđene, ovakvi slučajevi ponavljati u mnogo većim razmerama.

Kakve posledice ovo može imati za zemlju i nas nacionaliste, lako je oceniti.

U gigantskom sukobu i borbi koja se danas u svijetu vodi, ja sam svjestan da mi nepretstavljamo ni zrno soli u bezkrajnom okeanu, ali i pored toga smatram da imamo pravo na život, a života nam nema ako ne raščistimo sa komunistima u zemlji. Sami, nemoćni smo to uraditi, potrebna nam je pomoć, koju jedino možemo dobiti i tražiti od vojske Velikog Njemačkog Rajha.

Svesan odgovornosti koju nosim zbog položaja koji zauzimam i duga prema ovome narodu, uzimam slobodu, da Vam se ponovo obratim G. Đenerale5 i molim da izdejstvujete, da se što hitnije preduzme čišćenje zemlje od partizana i komunista, počevši sa ostatkom Katunske nahije, pa onda dalje, zašto neće izostati blagonaklonost, koju će Vam vaš napaćeni narod dugovati.

Član resora za narodnu odbranu i komandant nacionalnih trupa art. major, J. Đ6

 

1  Kopija originala (pisana na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 147, reg. br. 12/5 (CG-X-193).

2  U Cetinju je bila feldkomandantura 1040.

3  Navedena akta Redakcija nije pronašla.

4  Na tom prostoru dejstvovale su jedinice 3. udarne divizije NOVJ.

5  Odnosi se na generala Kajpera.

6  Jovo Đukanović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument