ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 2. JULA 1944. KOMANDANTIMA JURIŠNIH KORPUSA ZA POKRET JEDINICA PREKO R. IBRA RADI DEJ-STVA PROTIV JEDINICA NOVJ U ŽUPI1

ŠTAB

ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI2

O. BR. 7

2 jula 1944 god. u...............čas.

POLOŽAJ

ZAPOVEST

Karta razmere 1 : 200.000 sekcije : Užice — Novi Pazar — Kragujevac — Priština.

2 jula pre podne 24-ta komunistička divizija otpočela je napad u pravcu Aleksandrovca sa više pravaca. Trupe potpukovnika Keserovića povlače se prema s. Stanišinci i s. Le-skovica (greben pl. Goča)3.

Crveni su preduzeli napad i u pravcu zapada prema selima Kriva reka i Osredci.

Naše snage angažovane prema 24-toj diviziji nalaze se:

—  II Kosovski korpus na prostoru: s. Babica — s. Blaževo jačina ovog korpusa oko 1000 ljudi.

—  Delovi Studeničke brigade na Suvom Rudištu u jarčini 60—100 vojnika.

—  Trupe potpukovnika Keserovića u jačini od 3000 ljudi drže greben pl. Goča i varošicu Aleksandrovac sa jačim izviđačkim odeljenjima ispred fronta i jednim izviđačkim ode-ljenjem u s. Kriva Reka.

—  Četvrta grupa jurišnih korpusa ovladaće u prvo vreme položajem: strugara — k. 1702 — s. Crna glava — s. Rako-vac — s. Lazarevići — s. Pecići — vis Zeljin (k. 1785) sa zadatkom da u prvo vreme zadrže ovaj položaj u svojim rukama po svaku cenu a potom će sa ovoga položaja krenuti u napad u pravcu istoka kako bi se uništila partizanska grupa zapadno od linije: Brus — s. Pleš i stvorila mogućnost da se udarom u bok i leđa uništi 24-ta komunistička divizija.

NAREĐUJEM:

1.  — V jurišni korpus polazi sa dosadašnjega mesta 3 jula u 4 časa pravcem s. Lučice (gde prelazi Ibar na mostu) preko s. Stolovići — k. 1294 — Kremeniška4 [pl] — Kukavica — Strugara sa zadatkom da zauzme odsek: Strugara k. 1702. Na ovom otseku trupe će zauzeti borbeni raspored sa obezbeđenjem u pravcu Suvog Rudišta i u pravcu visa 3i-ljača5 i u pravcu s. Kriva Reka. Komandant korpusa postaraće se da odmah uhvati vezu sa Studeničkom brigadom i stavi je pod svoju komandu a preko Studeničke brigade stupiće u vezu sa II Kosovskim korpusom. Vezu levo uhvatiti sa Keserovićem i delovima u pravcu Krive Reke.

Sa Drugim jurišnim korpusom uhvatiće vezu odašiljanjem izviđačkih vodova u pravcu s. Crna Glava.

2.  — II jurišni korpus polazi sa dosadašnjega položaja 3 jula u 4 časa pravcem s. Lučica — Jošanička banja sa zadatkom da ovlada otsekom: s. Crna Glava — s. Rakovac. Obez-beđuje se sa pravca s. Kriva reka i sa pravca druma Brus — — Jošanička banja.

Vezu desno hvata sa petim jurišnim korpusom odašiljući izviđačke vodove u pravcu Strugare.

Vezu levo hvata sa prvim jurišnim korpusom odašiljući izviđačke vodove oko zaseoka Lazarevići i Pecići prema Željinu.

Hvata vezu sa Keserovićevim delovima u pravcu s. Kriva Reka i izviđa ispred svoga otseka.

3.  — I jurišni korpus polazi sa dosadašnjeg položaja 3 jula u 4 časa pravcem Ušće — s. Grokčanica — pl. Zeljin sa zadatkom da zauzme otsek: s. Pecići — pl. Zeljin (k. 1785). Vezu desno hvata sa drugim korpusom odašiljanjem izviđačkih vodova u pravcu s. Rakovac a vezu levo hvata sa Keserovićevim snagama u pravcu s. Stanišinci (na Goču).

Obezbeđuje se sa pravca druma Brus — Jošanička banja. Izviđa ispred svoga otseka.

4.  — III jurišni korpus polazi sa dosadašnjeg položaja 3 jula u 146 časova pravcem Ušće — drum za Jošaničku banju do s.: Koturanovići — Priboj (zapadno od s. Koturanovići) sa zadatkom da prikupljen u ovim selima ostane u opštoj rezervi do daljeg naređenja.

5.  — Ishrana: sve trupe izuzeće jednodnevni obrok hrane iz slagališta u Ušću. Dalje sledovanje hrane vršiće se iz baze u Ušću stim što će se radiogramom javiti mesto odakle će se podizati hleb.

6.   — Sanitetska služba: ranjene i bolesne vojnike upu-ćivaće jedinice u Jošaničku banju i u Ušće odakle će se vršiti transportovanje u bolnicu u Cačak.

7. — Veza: vidi zapovest za vezu.7

8.  — Štab će biti 3 jula od podne u Jošaničkoj banji.

NA IZVRŠENJE8 .

PRIJEM ZAPOVESTI POTVRDITI RADIOGRAMOM, 3 JULA DO PODNE.

NAČELNIK ŠTABA — KAPETAN, Neš. Nedić                

KOMANDAN — MAJOR, Drag. S. Račić

Dostavljeno

Komandantu I, II, III i V jurišnog korpusa.

Ekspedovano 2 jula u 19 časova po ordonansima.

                M. P.9

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. vbr. 42/2 (S-V-11261).

2  O formiranju grupe vidi dok. br. 197, objašnjenje 2.

3  U obaveštenju komandanta 2. kosovskog korpusa od 3. jula 1944. potčinjenim o sadržaju depeša primljenih iz Vrhovne komande 2. jula 1944. navodi se da je Vrhovna komanda saopštila da je Rasinski korpus pod komandom Dragutina Keserovića, 30. juna 1944, napao jedinice 21. i 24. divizije NOVJ na liniji Mali Ribari — Botunja — — Sljivovo i da su prednji delovi četnika ušli u Brus (Arhiv VII, Ča, k. 101, reg. br. 27/3).

4 Kremenićska.

5 Verovatno Iljinjača (k. 1975).

6 Broj »1« je u originalu precrtan olovkom.

7 Zapovest nije nađena.

8 Vidi dok. br. 204.

9 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u, otadžbini gorski štab br. 30«. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument