ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 20. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU GATAČKE BRIGADE ZA NAPAD NA DELOVE 10. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE NA SEKTORU GACKA1

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Gorski Štab br. 210

Str. Pov. br. službeno

20 oktobra 1943 god.             

Položaj

KOMANDANTU GATAČ.[KE] BRIGADE

Komandiru

U duhu novostvorene situacije,2 a s obzirom da je po-trebno neprijatelja stalno uznemiravati i sprečiti mu uništavanje srpskih sela i zlostavljanje srpskih boraca to

NAREĐUJEM:

1.   — Komandant 3 bat. potporučnik Vaso Zirojević or-ganizovaće potreban broj trojki sa zadatkom da danas u 9 časova izvrši prepad na varoš Gacko, stvori što veću zabunu, uništi sve što je partizansko a pomogućstvu i sam part. štab:3

Pri izvršenju ovoga zadatka, p.poručnik Zirojević uzeće potrebno ljudstvo u vezi usmenog naređenja za zaštitu pri izvršenju zadatka. Po izvršenom zadatku povući se na polazno mesto.

2.   — Poručnik Koprivica Mihajlo, komand. gatačke bri-gade sa svim raspoloživim ljudstvom izvršiće organizovan na-pad na s. Rudu Glavicu sa zadatkom da istu spali, uništi sve što je partizansko,4 te partizane protera preko r. Vranjače te uhvati vezu sa kolonom Miloša Boškovica koja napada levo od njega. Pri izvršenju ovoga zadatka Miholjačku četu uputiti pravcem s. Sume — s. R. Glavica, a ostalo ljudstvo pod neposrednom komandom vodnika Rada Divljaka pravcem: s. Lukovice — s. Rudo Polje. (Početak napada u 9h)

3.   — Komandant bataljona sa raspoloživim ljudstvom i Fojničkom četom napašće pravcem: s. Domrke — s. Ravni — s. Brajčevići, sa težnjom da u momentu odsudnog napada na r. Glavicu ovlada Babovim Grebom i Gradcem (kod s. Braj-čevića)

Na položaju Gradcu uhvatiti vezu sa 4 bataljonom Nev. brigade Đorđom Buhom.

Čas polaska u 9 časova. Zadatak je demonstrativan do momenta napada na R. Glavicu kada energično krenuti u odsudni napad.

4.  — 4. batalj. Nev. brigade5 imaće u najvećoj tajnosti za-posesti položaj Gradac ubacujući se u pozadinu. Zadatak uništavanje partizanskih delova. Jugovićska četa posešće položaj Povezak.

6. — Znaci raspoznavanja i ugov. znaci

Obren i Milenko                                .

Napred u pobedu

U slučaju slabih snaga partizanskih prodirati što dublje u napred, a u slučaju jačeg odpora povući se na polazne položaje. Povlačenje izvršiti na znak: 2 raketle u pravcu Fojnice.

Vezu održavati dozivanjem:

alo, alo Obrene, a odgovor da glasi: ovde, ovde Milenko.

Za ovu akciju važiće sledeće kolone:

br. 1 — trojke za Gacko

Br. 2 — Rade Divljak sa svojim ljudstvom

Br. 3 — poručnik Koprivica prema Rudoj Glavici.

Br. 4 — Bošković Miloš preko Domrka.

Br. 5 — poručnik Lazarević6 sa pravcem na Gradac.

Prednje naređenje saopštiti ljudstvu pre polaska —

Na izvršenje. —

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

.                      Komandant, kapetan,

Mil. M. Popović7

1  Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 262, reg. br. 40/4 (BH-V-2025).

2  Reč je o razbijanju delova Nevesinjskog korpusa od strane l. udarne grupe bataljuna 10. hercegovačke NOU brigade. Grupa je 17. ok- tobra zauzela Gacko (tom IV, knj. 18, dok. br. 112).

3,4 i 5 Te su jedinice razbijene od strane 1. udarne grupe bataljona 10. hercegovačke NOU brigade. Vidi dok. br. 22.

6 Miloje, komandant 1, nevesinjske brigade.

7Milorad. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument