ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 17. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTU GATAČKE BRIGADE O SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U BORBI PROTIV NOVJ1

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

GORSKI ŠTAB Br. 2002

Str. Pov. Broj: 194. —

17. septembra 1943 godine

SLOBODNE SRPSKE PLANINE

Komandantu Gatačke brigade3

Po naređenju Str. Pov. br. 192 od 16. ov. mj. ne predu-zimati ništa u pogledu rušenja komunikacija.4 Sve raspoložive snage mobilisati i staviti u pokret u cilju tučenja komunista5 kako na svom terenu tako i na terenu susjednih jedinica ako je sopstvena teritorija čista. Sa okupatorom održavati dobre odnose i ne napadati ga već po mogućnosti iskoristiti ga svugde i na svakom mestu do uništenja komunista.

NAJHITNIJE PRE SVEGA S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

M.P.6

Komandant, major Baćović7

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 173, reg. br. 16/1 (BH-V-2235).

2 i 7 Odnosi se na Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Komandant je bio major Petar Baćović.

3  Naziv jedinice je napisan mastilom, ćirilicom, što upućuje na zaključak da su takva naređenja izdata i drugim jedinicama. Inače, brigada je iz sastava Nevesinjskog korpusa, a njen komandant bio je po-:ručnik Mihailo Koprivica.

4  Pomenuto naređenje Redakcija nije pronašla.

5  U borbama protiv delova 10. hercegovačke NOU brigade od 10. do 12. septembra Gatačka brigada je pretrpela velike gubitke. Vidi Zbornik, tom IV, knj. 17, dok. br. 141 i 200; Arhiv VII, Ca, k. 202, reg. br. 15/4 i 16/4; naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 13. septembra za opštu mobilizaciju radi Borbe protiv NOVJ i izveštaj komandanta istog korpusa od 14. septembra o borbama protiv 10. hercegovačke brigade kod s. Jugovića.

6  Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 200«


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument