ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 5. JURIŠNOG KORPUSA OD 30. JUNA 1944. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA POKRET JEDINICA NA PROSTORIJU LUČICE — JOVIČEVIĆI — GRAĐEVINE RADI DEJSTVA PROTIV JEDINICA NOVJ1

K. V. J. K.2

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

30 juna 1944 godine

O. Br. službeno

Položaj

KOMANDANTU XIV JURIŠNOG BATALJONA AR.[ILJSKE] BRIG.

Komandant IV grupe korpusa zapovešću svojom od 29. juna t.g. od 19 časova3 dostavio je sledeće:

»Karte razmere 1 : 100.000, Čačak, Novi Pazar, Kuršumlija, Kruševac.

24-ta komunistička divizija proterana iz reona Toplice4 od Bugarskih snaga krenula je prema severo-zapadu sa zadatkom da u trouglu: Ušće — Kraljevo — Kruševac ometa saobraćaj na putevima i železnicama odnosno iz tog prostora dejstvuje prema potrebi u pravcu leve obale Ibra ili prema Kruševcu.

Ova divizija pošto je 25 juna zauzela Brus5 nalazi se raspoređena u glavnom reonu Brusa sa prednjim delovima na liniji: s. Zleginja — Trnovci, Sljivovo, Botunja, Lesenovci, Milentija, Grabovica, Kočine, Sošici, Levići i Trećak. To je polukrug oko Brusa sa desnim krilom istočno od Aleksandrovca a sa levim krilom na reci Toplici (izvorni kraj).

21-va komunistička divizija sa komunističkim štabom za Srbiju na planini Jastrebac. Očekuje se da stigne tamo komandant Srbije čiji je nadimak »Tempo«.6

22-ga komunistička divizija u formiranju je u oblasti Jastrebca.7

Po prikupljenim podacima 21 divizija ima za zadatak da ugrožava saobraćaj na prostoru: Kruševac — Stalać — Niš. S tim da u pogodnom momentu pređe u oblast Sumadije.

Sve pomenute komunističke snage su popunjene sa velikim brojem novomobilisanih, među kojima dosta naših pristalica. Komandni kadar slab. Borbeno iskustvo neznatno. Naoružanje dobro. U do sad vođenim borbama zapažala se jaka vatra automatskih oruđa na bliskom ostojanju. Ove trupe dobile su materijal iz vazduha i obučene su delom u englesku i sovjetsku uniformu.

Prema ovim komunističkim snagama angažovano je za sada:

I  Naše snage:

II   Kosovski korpus u selu Blaževu (na izvornom delu r. Toplice).

delovi Studeničke brigade na Suvom Rudištu (severoza-padno od Blaževa).

Trupe potpukovnika Keserovića8 koje drže sa glavnim snagama pl. Goč od s. Stanišinci do s. Leskovica pa preko Aleksandrovca do s. Subotica.9 Jača izviđačka odelenja p.pu-kovnika Keserovića nalaze se u s. Kriva Reka, Vratari, Stu-bla i Dašnica.

2.  Bugari:10 u jačini od 10 bataljona poseli su drum Niš — Prokuplje — Kuršumlija sa zadatkom da spreče povlačenje partizana na jug.

3.   Dobrovoljci: u jačini od 5 bataljona raspoređeni na liniji: Stalać — Aleksinac sa namerom da sa tog položaja krenu u napad u pravcu jugozapada t.j. prema Jastrebcu.

4.   Nemci: brane Kruševac.11 Jedan deo nemaca nalazi se u Vrnjačkoj Banji gde im je štab oklopne armije.12 Jedan do dva bataljona nemaca raspoređeni u dolini Ibra na liniji Raška — Ušće.

Trupe IV grupe jurišnih korpusa izvršiće marš do Ibra sa zadatkom da se tu prikupe i odatle počne napad u pravcu istoka prema situaciji kakva tada bude bila.

NAREĐUJEM:

1. Sve trupe kreću sa dosadašnje koncentraciske prostorije na liniju Ibra 1. jula u 5 časova po sledećem:

a) V jurišni korpus polazi 1 jula u 5 časova iz sela Dobri Do preko s. Rudno za s. Pobrđe na Ibru s tim da zanoći 1. jula u zaseocima bliže drumu: Lučice, Jovićevići, Dragojlovići, Građevine.

b) II jurišni korpus polazi 1. jula u 5 časova iz s. Mlandža preko s. Dolac (južno od manastira Studenice) za selo Ta-denje s time da zanoći 1. jula u zaseocima do samoga druma: Progorelica, Goljevići, Tadenje, Rakčići,

v) I jurišni korpus polazi iz s. Đakovo 1. jula u 5 časova pravcem varošica Ušće a potom prelazi Ibar i ulazi u s. Rudno sa prenoćištem u zaseocima bliže Ibru: Donje Žarče, Đokovići, Polje, Radovanovići, Seoci.

g) III jurišni korpus (opšta rezerva) polazi 1. jula u 5 časova iz s. Osonica preko manastira Studenice s tim da zanoći 1. jula u selima Kamenjani i Borovci (jugoistočno od manastira Studenice.).

d) Štab IV grupe jurišnih korpusa zanoćiće 1. jula na jugozapadnoj ivici Ušća u selima Trnjaci i Ratari.

2.  Ishrana: u toku marša trupe će se hraniti sa rezervnim obrocima koje su podigli u magacinu iz Ivanjice. Po pristizanju na liniju Ibra trupe će primiti hranu iz magacina na Ušću. Magacin u Ušću izdaće hranu za sve trupe po trebo-vanju 2 jula pre podne. Komandanti korpusa podićiće hranu sa svojim komorskim sredstvima.

3.  Sanitetska služba: obolele vojnike i nesposobne za marš transportovati na najpogodniji način do izbijanja na Ibar gde će se nesposobni za pokret i bolesni upućivati sa objavama u varošicu Ušće, gde je obrazovana ambulanta odnosno gde ima železnička stanica za transportovanje u unutrašnjost.«

Prema prednjem naređujem:

Korpus će krenuti 1. jula u 3 časa pravcem: Vrmbaje — Despotovica — Jaža — Rudno — Zackilje — Draževići (G. Gladnice) — Zarevo — Paklenje — Podbrđe, i zanoćiće na prostoriji: XVI brigada u Lučice, XIV bataljon u Jovićevići, XV brigada Dragojlovići — Građevine i štab korpusa u R. Uglja.

Gotovljenje i ručak u putu, što ću narediti za vreme kretanja.

Marševski poredak: XVI brigada, XIV bataljon, štab korpusa i XV brigada.

Sanitetska služba kako je napred naređeno.

Dostavljeno:                                             

K-tu XV, XVI, jur. brigade, XIV jur. bataljona, štabnoj četi.

Komandant, kapetan, Mil. V. Marković13

M. P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 128. reg. tor. 6/4 <S-X-292).

2  Komanda 5. jurišnog korpusa.

3  Zapovest nije nađena.

4  Vidi dok. br. 197, i tom I, knj. 9, dok. br. 13.

5  Vidi dok. br. 208, objašnjenje 9.

6  Odnosi se na Svetozara Vukmanovića. Komandant Glavnog štaba NOV i PO Srbije bio je Petar Stambolić.

7  Vidi dok. br. 197.

8 Dragutin.

9 U depeši Draže Mihailovića od 28. juna 1944. komandantima 1. i 2. šumadijskog korpusa o situaciji kod Aleksandrovca piše: »Zbog nadiranja komunista u pravcu Kopaonika Keserović se povukao na položaje severno od Aleksandrovca; naređujem: Da se preostale snage 1 i 2 šumadijskog korpusa što pre prikupe u oblasti manastira Kalenića u srezu Levačkom, da odavde razviju što jaču obaveštajnu službu ka Moravi. Čiča« (Arhiv VII, Ca, k. 33, reg. br. 33/2).

10 Delovi bugarskog 5. okupacionog korpusa. O angažovanju neprijateljskih snaga u »Topličko-jablaničkoj« operaciji vidi: Petar Viš-njić, Operacija za oslobođenje Srbije 1944, Vojnoistorijski institut, Beograd 1972, str. 28—30.

11 Odnosi se na delove nemačkog 5. SS motorizovanog puka.

U izveštaju izvesnog »Doktora« (pseudonim) od 30. juna 1944. o odnosima između četnika i Nemaca na Kopaoniku, pored ostalog, piše:

»Još sinoć sam čuo da ste svi u pokretu i da ste krenuli pravac: Dubac, Kaona, Đakovo — Jošanička Banja, i da idete na Brus pod komandom grupa korpusa majora Račića. To je dobro jer je situacija kod Brusa nepromenljiva. Tamo su se partizani ukopali a ukopali su se prema njima i naši i Nemci. Borbe se i dalje neprestano vode jer su crveni odlično naoružani. Ali, u svakom slučaju, situacija je za nas dobra. Po izveštaju koji sam malo pre iz Beograda dobio i Keserović i 2ika Marković treba da uredno i stalno dobijaju potrebnu municiju. Međutim, oficir za vezu iz korpusa 2ike Markovića, koji se nalazi u Raškoj, žalio mi se danas da njihov korpus još nije dobio obećanu municiju pa sam opet intervenisao i u Beogradu i ovde kod đe-neralštabnog majora Vajdla (Vajel — prim. red.) koji se od juče sa kapetanom Mitićem (Milorad — prim. red.) iz Račićevog korpusa nalazi ovde gde je smestio svoj operativni štab. S njima sam sedeo noćas do oko 12 časova i mnogo smo govorili o Vama i u opšte o sadašnjoj situaciji i našoj prestojećoj akciji protivu crvenih. Razne moje primedbe i sugestije prihvatio je i obećao da će sve činiti što treba pa da stoga ništa ne brinemo i budemo mirni. Vi ga već sigurno poznajete iz Užica odnosno iz nedavnih borbi kod Kosjerića, Varde, i drugih mesta, gde je on takođe bio šef operativnog štaba. On je vrlo simpatičan čovek s kojim se da razgovarati i brzo sporazumeti. Realan je. Prema tome tako se i upravljajte prema njemu. U ostalom koliko sam mogao da zaključim on je u vrlo dobrim odnosima sa majorom Račićem. Situacija u Sandžaku je vrlo dobra. Tamo su partizani tučeni na svim stranama i potisnuti preko Lima, što znači, da za sada sa te strane ne preti nikakva opasnost.

Sad baš dobih iz Raške odnosno sa položaja sledeće vesti o situaciji:

,Partizani danas prešli u napad prema Žiki Markoviću. Pošto su crveni nadmoćniji Zika vodi borbu ali se polako povlači, jer još uvek nije dobio municiju i ako je imao nalog da istu primi u Kosovsku Mi-trovicu. Tamo njegovim ljudima nadležni nemački komandant nije hteo istu da izda, jer veli, da od svojih neposredno pretpostavljenih nema za to potrebno naređenje. Zika Marković sa svojim ljudstvom nalazi se na prostoru: Lukovska banja — Draževo — Šošići odnosno pravac Belo Brdo — Suvo rudlšte.'...

Čim završim ove radove ići ću da nađem majora Vajdla da mu saopštim i da ga ponovo molim za najhitniju intervenciju da se Žiki Markoviću još noćas doturi potrebna municija koju je tražio a čiji su mu kalibri i modeli poznati« (Arhiv VII, Ča, k. 103, reg. br. 47/).

12 Odnosi se na Štab nemačke 2. oklopne armije.

13 Miloš.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument