ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OBAVEŠTAJNOG ORGANA OD 29. JUNA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O STANJU ČETNIČKIH ORGANIZACIJA U SLOVENIJI, HRVATSKOM PRIMORJU, GORSKOM KOTARU I LICI I SARADNJI SA NEMAČKIM OKUPATORIMA1

                                                          20. VI. 44.—

Mnogopoštovani Gospodine Ministre!

Neobično me je obradovalo Vaše cenjeno pismo2 i dar, koji ste mi poslali. Čuvam sve to kao najveću svetinju, isto i ono iz Nove Varoši. I za fotogr. sam Vam vrlo zahvalna, samo mi je žao, da ste se zaboravili potpisati.

Vaše pismo mi je dalo novu snagu, baš sad, kad je sve udarilo po meni. A naročito me obradovalo, što sam se uve-rila, da ste stvarno onakav kakvog sam si uvek pretstavljala — pravedan. Neka Vas ne iznenađuje ova moja izjava, pošto sam doživela mnoga razočaranja, boreći se za našu poštenu i pravednu stvar.

I ako mi se otežava rad na sve strane, nisam podlegla i odlučila sam boriti se na život i smrt sa nadom, da će istina i pravda pobediti. Priznati moram, da pored svih napada imam podršku i crpem moralnu snagu od ovih poštenih i bednih ljudi, koji imaju tvrdu veru u meni i očekuju jedinu pomoć preko mene. Zato sam se zaklela, da neću popustiti dok dišem. Moram im pomoći, jer to su ljudi na kojima gradimo našu svetu stvar i koji su sve za nju žrtvovali.

Žalim što ne mogu ispuniti Vaše želje, u pogledu saradnje sa Aerom.3 Zabranio mi je svaki daljni rad pred svedocima i ako sam ga upozorila na Vaše pismo. Previše suprotnih gledišta smo, da bi mogli zajedno raditi. Dok on voli do maksimuma sarađivati sa N.,4 klanjati im se, javno se isticati sa tim, ljude im prodavati, raskoš i t.d. meni se sve to gadi. To sam mu dala i na znanje i dugo vremena prijateljski ga upozoravala. Kad to nije pomoglo zapretila sam mu se, da ću Vas o svemu obavestiti. Zna dobro, da uvek sve i izvršim što obećam, zato je predao šifru telegr. Vinku, a mene nastoji uništiti.

Tačno je, da je vrlo preduzimljiv, ali nažalost i bez ideje. Piše lepo, a radi katastrofalno po našu stvar. Covek koji je zbog svojih vlastitih interesa bio spreman, da ruši Vašu osobu i čak Vas klevetao, ne može raditi iskreno za našu stvar. Smatram da je Vaša osoba nedeljiva od naše opšte stvari. To sam i Aeru rekla kad je predamnom i Žitnikom rekao da su tačne partizanske laži o Vama, da ste želeli napraviti republiku i biti predsednik. Ovo Vam je uvrteo u glavu, Vaš štab, koji se sastoji od uobraženih i glupih đeneralštabaca. Naročito mu je pri srcu g. Branko Ostojić.5 Ovo je na Žitnika porazno delovalo. Rekla sam mu da ne veruje tomu, jer Aero laže, samo da uveliča svoju osobu. Žitnik mi je odgovorio, to imaš pravo, pošto se i sam Zitnik dosta puta uverio da laže. Zato je dobro, da ste promenili držanje prema njemu, jer bi bio prešao u Svajcarsku i rovario protiv Vas, odnosno naše opšte stvari. Ipak nije uveren u svoj uspeh, zato donekle de-luju Vaše lekcije na njega. Bez šurovanja sa neprijateljem ne može živeti. Opravdava s tim da Vi dozvoljavate taktiziranje, ali to što on radi nije niti slično taktiziranju. Navodim Vam primere.

U noći od 19 na 20 maja išlo je oko 70 naših četnika sa 10 Nemaca u selo Poljane nad Lovranom pljačkati i paliti kuće. Dva Nemca, koji su palili i podmetali eksploziv, bili su obučeni u četničke uniforme. Jedni četnici su im donosili eksploziv, dok su drugi držali selo opkoljeno. U kojoj kući je manjkao muškarac, tu su uništili. Dogodilo se dosta nepravednih slučajeva, da su u internaciji, mrtvi ili slično. Četnicima je taj posao bio odvratan, pa su spasavali koliko su mogli i pomagali gasiti požar. Izgorelo je oko 40 kuća, dok su 16 spasili. Spasili su i jednu gostionu, pa im gostioničar ka dala piti koliko su hteli. I pili su do 15 h kap. Đaković,6 Jovan Vuletić, svi narednici i podnar. zajedno sa Nem. dok ih je narod na zgarištima proklinjao.

Sličan primer odigrao se 15 dana pre ovog, dok sam bila sa Aerom u begstvu. Prilažem pismo kap. Đak[ovića] o tom slučaju.7 Ovo je bilo na Učkoj i tu je izgorelo još više kuća. Od 40 ovaca Nemci su i četnicima galantno jednu dali.

Sve ove i slične akcije vodi kap. Đaković, naravno pod komandom Nem. poručnika. Odluke o njima donosi Aero u dogovoru sa Nem. Upravo je gnusno gledati, kako se obojica klanjaju pred Nem. potpor. i por., pa kaplarima. Đak. sve pozdravlja fašistički uzdignutom rukom, a Aero samo veće činove oficire, inače našim pozdravom.

Ne vodi se ni malo računa o tom, da je Narod u Istri i Primorju vrlo naklonjen Jugosl. i želi ju. Ali ne trpi nikakvog sarađivanja sa okupatorom. Zato ovakav rad služi samo komunističkoj prop. a simpatije naroda za naš pokret ćemo izgubiti, odnosno već smo izgubili.

Isto se ne vodi računa, da ovakav rad ubija i moral vojnika. Vojnik je i sam preživeo ovakav teror okupatora i sve-stan je, da sa ovakvim radom ne može ništa drugo doseći, već mržnju naroda i teško to podnosi. Isto je svestan, da s tim upropašćuju našu opštu stvar, za koju je sve žrtvovao i još hoće život dati. Videći, da nemaju momentalno mogućnosti rešiti se iz kandži u koje ih je dovelo korumpcionirano i lako-mišljeno vodstvo hteli su da se jave nekoji u Nemačku za rad, nekoji čak i u Nem. vojsku, da rade ovo pod Nem. firmom, a ne našom, i da ih se tretira kao ljude. Nekoji, koje je vukla želja za domom i ustašama. Eto do toga dovodi ovako lakomislen rad.

Povratila sam se baš u to kritično vreme u A.8 Prikazala sam ljudima štetnost takvog koraka po našu stvar. Obećala sam im, da ću sve sile uložiti, da sprečim ovakav rad i da im pomognem. Ovo ih je umirilo i sad će radije strugnuti u šumu i među svojima izabrati vodstvo, nego, da se predaju Nem. i Ust. Najžalosnije je da ti ljudi, koji inače ne drže ništa do žene, dali bi se radije povesti od jedne žene, nego od svojih sadanjih starešina.

Zbog ovog slučaja došlo je do konačnog kraha između mene i Aera. Nastojala sam ga na lep način upozoriti, da nas ovakav rad vodi trećoj katastrofi. On se na mene derao, da se ne smem mešati u politiku, jer da se u to ne razumem. I on i Đak[ović] me hteli ubediti da nije istina da su Nem. imali naše uniforme, dok svi vojnici tvrde da jesu. Odgovorila sam, ako to misle sakriti predamnom, neće sakriti pred narodom i kom. prop. koja je to zbilja odmah zagrabila. I ako se ne razumem u visoku politiku, ipak vidim, da ta polit. ne služi interesu naše stvari već samo lično.

Da vas nebi mogla obavestiti oduzeo mi šifru i zabranio svaki rad. Ali to me nije smetalo, radila sam i dalje, samo pod mnogo težim okolnostima. Pokušala sam zatražiti pomoć za ove ljude od vojv. Đuića,9 a i vas obavestiti. Do danas još nisam dobila odgovor, pa ne znam, ako je kurir sretno stigao.

Aero vas je izveštavao: »Prebeglo« mi je x ljudi. Evo kako su prebegli. Poslao je odavde nekoliko naših ljudi u pratnji Nemaca, da sakupe ljude i dovedu ovamo. To mu je ispočetka uspevalo, a sad, kad su ljudi progledali da se vodi sa njima najordinarnija trgovina, ne dovode više ljude ovamo, već ostaju u Lici gde su osnovali ileg. odred,10 a Đak i Aferu] pišu, da ih se odriču i ne žele ništa imati sa njima.

Isto vam je javio, osnovao sam postojanke: Postojna Jur-dane, Abac[ija] Lovrana i Učka. To su Nem. osnovali, a ne on.

Odred u Postojni imao je 74 č., a sad je premešteno iz Lovrane mislim oko trideset i Ab. 19 boraca. Od prijašnjih 74. č. bilo je sposobni za borbu maksimum 30 ljudi, ostalo deca od 14 god. dalje i starci. Sad je taj odred pojačan. Ali taj odred, kao i svi ostali je pod Nem. komandom. U Postojni je Nem. oficir poreklom Čeh. Zato je tom odredu najbolje. Dobili su lepe nove uniforme — boja stari srpski uniformi, isto i hranu imaju dobru. Bojim se samo, da će im se sad poslabšati dolaskom specijalista za podkradanje sledovanja iz Abac. Naročito se odlikuje Jovan Vuletić, a drugi ne za-ostaju za njim. Sve bi to lepo bilo kad taj odred ne bi bio u Nem. šapama i bez svake samostalnosti. Još jedna velika greška je, što je to u Slov. gde su domobrani. Sad će još teže biti pridobiti domobrane za ileg. jer će imati priliku, da se izgovaraju, da su i Srbi pod Nem. komand. Razlika je ta, da Srbin ostaje uvek Srbin, a Slovenac, postaje ono što mu je gospodar. Znam vrlo dobro koliko je nama štetovalo, što su ovi sarađivali sa Tal.(ijanima). Bela garda se uvek na to izgovarala isto će biti sa domobranima, samo zato da mogu voditi vlastitu politiku. A sve ide na Vaš račun. U.b.g.11 su zamišljali da imaju 8.000 slov. vojske, koja će Beogradu diktirati, zato se nisu hteli pridružiti četn, a isto će biti sa domobranima. Ne može nam služiti niti na diku, da pred Slov. dokazujemo da su i Srbi u Nem. službi.

Sa ovim odredom u Postojni napravljena je velika greška što će se docnije pokazati. Preslab je, da se sam održi u moru partizana, da bi mu se pridružilo Slovenci nije za očekivati što se najbolje vidi po tom, što u Gorici nakon 4 mesečnog rada nije se moglo naći više od 3 sl(ovenca) za ileg. 0 tom ću tu stvar i koji su svezanjužrtvovali.

Odred Giordana12 odnosno Giordana-Matulje — to je još veći škandal. Ovaj odred čuva prugu Trst — Rijeka. I to pod Nem. komandom. Medu njima je 1 Nem. poručnik i još 5—6 Nem. Odlično služi našoj stvari, kad putnici iz vlaka upirom prstom, kako četnici čuvaju prugu Nemcima, dok ju partizani ruše! U odredu je 100 ljudi i jako su ogorčeni, zbog svoje službe. Zato su izabrali najboljeg borca za komandanta i nameravaju u roku od 8—10 dana strugnuti svi u šumu i uzeti pravac Lika. Dobro su oboružani i opremljeni, pa će već izdržati. Ovo je s jedne strane dobro, a s druge strane se bojim hrđavih posledica za sve ostale odrede. Ako zbog toga zatvore ovo vodstvo neće biti nikakova šteta po našu stvar, ali moglo bi i mene glave stati, jer će Aero odmah reći, da je to moje maslo. Stvarno nemam ništa s tim, nego jedino da znam zato, pošto ljudi imaju poverenje u mene i sve mi kažu. Izdati ih neću i preprečiti begstvo, jer tim škodim našoj stvari, pošto bi u protivnom zbog neizdrživog stanja ti ljudi prešli Nem.

Odred u Ab. likvidiran. 19 ljudi otišlo u Postojnu, a 10 ih ide u Nem. kom. na Reci, gde će služiti kao gestapo. Tu će biti sa njima i Aero i kap. Đak., pa čak i r. stanica. Ovih dana će seliti, jer još nije uređen stan. Niti ovi ljudi neće da budu u službi gestapoa i nameravaju odmah pobeći — pravac Lika, gde će organizirati ileg. odred. Nadam se uspehu, jer sam videla mnoga pisma, koje su dobili od svojih drugova, koji ih pozivaju tamo, da se organizuju.

Odred Lovrana oko 80 ljudi isto pod Nem. kom. I ovi žele samo u Liku, jer se plaše mora. Ovi čuvaju cestu.

Odred sa Učke, likvidiran — odnosno uključen u ovaj između Matulja i Giordana.

Svi su ti odredi pod Nem. kom. i bez međusobne veze, razbacani po Istri, da se pokaže celom narodu, kako su Srbi Nem. sluge. Plaćeni su — vojnici 360 L.13 mesečno, podnar. 450 naredn. 525 podpor. mislim 3.000 a kap. Đak. 5.800 L. pored toga imaju svu opskrbu, ali zato potpuno vezane ruke. Partizani, kojih je ovde vrlo mnogo, samo preže, kad će doći prilika da ih unište. I stvarno će ih uništiti ako ostane ovako, a Nem. se povuku, pošto su pojedinačno prestali, da bi se oduprli moru partizana, a odredi predaleko jedan od drugog, da bi se brzo mogli ujediniti. To ljude najviše i plaši, a pored toga more i kras.

Aero je poručio po por. Periću,14 kad je prošli mesec išao u Rim, da javi na amer. i engl. poslanstvo, da smo pripremljeni za invaziju ovde. Sreća naša, što su engl. spori i ne osvrću se ni nakoga, jer u tom slučaju mi smo ovde pripravljeni na konačni krah.

Lika: U Brlogu postoji četn. komanda koju Nemci15 podupiru.16 Ovi su samostalniji i rade na svoju ruku. Jednom, kad nisu hteli pozdraviti Mesića17 ust. kom. da ne osete zbog toga reakciju Nem. povukli se u šumu. Nem. su ih molili: da se vrate i da im daju svu slobodu. Ovu četn. komandu vodi kom. partizanske brigade, koji je pobio sve komesare i pridružio se sa svima ljudima četnicima.18 U Brlogu u komandi ima stopedeset ljudi, a u šumi više ileg. odreda svega po pričanju kurira oko 600 ljudi. Zbog nestašice hrane menjaju se ljudi u komandi sa ovima iz ileg. Umorni i gladni dolaze u kom.fandu], a odmoreni idu na teren. Ileg. odredi napadaju sve. Ovaj odred hoće Aero dobiti za sebe, zato im sad šalje novac 600.000 Kuna (60.000 L) nešto odela i cigarete, dok se za druge, koji nemaju nikakvog oslonca ne brine.

U Plaškom, više Blata postoji ileg. odred od 150 ljudi. U Gomirju ima 50 ljudi i još ima mnogo po šumi manjih odreda i grupica, koje bi trebalo organizovati i prikupiti.

Oko Korenice su Đujićevi odredi. Po pričanju kurira, a i po pismima, koje vidim što ih dobivaju ovi četnici, u svakoj šumi je više odreda samo podeljeni na desetine i drže se svojih sela. Pošto su ti ljudi imali vrlo nesavesno vodstvo, koje ih je izvaralo i razočaralo, nemaju poverenja u veće skupine, jer se boje, da će im se opet nametnuti nepošteno vodstvo.19 Ovako misle, kad ih je malo, mogu svakamo stići i uteći. Gerilski odredi.

U Josipdol je poslao Aero 11 ljudi, navodno da osnuju tamo četničku komandu. Međutim ti su ljudi Nem. tajna policija, a od četnika iz šume, koji su im dolazili u vezi, da je to četn. komanda, napravili Nem. radni bataljon, koji vode Nem. Tu je oko 40 ljudi, ostali su prestali dolaziti kad su vi-deli šta se sa ovima desilo.

Vrlo velik broj četnika ima među partizanima, koji su bili zarobljeni ili nemajući kamo, po padu Ital. samo im se priključili. U partizanima dolazi do raspada između partizana Srba i Hrvata, pošto su neke Srbe na Kordunun streljali,20 Svi ti Srbi bi se priključili četn. kad bi tamo postojala poštena organizacija.

Ove podatke Like, Gor. kot. dobila sam od kurira i nešto crpla i iz pisama, i mislim, da su približno tačni.

Mislim, da bi bilo u prvom redu potrebno povesti računa o organizaciji Like i prikupiti sve te ljude. Ali zbog nepoverenja ljudi, potrebno je i zbilja pošteno vodstvo, te prava komanda, koja bi te odrede potpomogla. Tamo bi se brzo sakupilo nekoliko hiljada ljudi. Ovo je mišljenje svih ljudi ovde i  zato su tako nezadovoljni, što im teče zlatno vreme u službi Nem. dok naša stvar propada.

Treba povesti računa i o tom, da naš narod tamo smatra saradnju sa okup. kao nužno zlo i to ga ne odbija od naše org. dok svi ovde strašno to osuđujemo i ovakvim radom gubimo tu sve, a ovi ljudi će biti nepotrebne žrtve. U Lici sa-radnja sa okupatorom je na čisto drugoj bazi — tamo mora okupator popuštati, jer inače odoše ljudi u šumu, a vođe su potpuno Nem. sluge i nemaju kamo bežati. Teren im je isto nepoznat — prilike nemaju da bi ga upoznali, pošto moraju stražiti Nem. cestu, prugu i razne objekte.

Ovom vodstvu smrdi život u Lici, a pogotovo ilegala, koja ne dozvoljava, hotele, kupališta, frajlice, automobile i t.d. U krvi im je šurovanje sa okupatorom, a nama prikazuju kako vode vele politiku i kolike žrtve za narod s tim prido-našaju — dok u stvari nisu ništa drugo nego ponizne Nem. sluge. E to tako nejde. Dosta je narod iskrvario od tih takozvanih »narodnih spasitelja!« Potrebno je već jednom započeti sa ozbiljnim i poštenim radom, jer će nas katastrofa preteći. Saradnju sa okupatorom trebalo bi napraviti na čisto drugoj bazi i ne srne biti vidna. Bar ovde.

Mnogo sam posmatrala prilike i izglede za našu opštu stvar ovde i u Lici, te došla do zaključka, da nam je jedini spas, organizovati i sakupiti ljude u Liki, a odavde sve ljude povući iz Nem. ruku. Dok bi se Lika organizovala i sakupila nekoliko hilj. ljudi narod ovde bi malo zaboravio na ovaj sadašnji rad. Tad bi trebalo zbog važnosti Istre i Primorja prebaciti ovamo a i u Slov. nekoliko jakih ilegal. odreda, ali samo ilegal. koji bi ovuda krstarili i zbilja očistili partizane. Samo na taj način će nam uspeti držati Istru, Primorje, a i Slov. jer od samih Slov. ne možemo očekivati ništa. S druge strane, kad bi ljudi znali, da je njihov teren osiguran od svih nasilja išli bi sa voljom ovamo i imali bi zbilja korist. Sa ovim prisilnim radom nećemo nikamo doći. Na ovaj način možemo očekivati jedini spas ako bude invazija na Balkanu, da vi možete doći sa Vašim trupama i zauzeti ove krajeve. Ali šta će biti ako počne invazija sa severa. Džaba si metati pesak u oči, da nema dosta partizana, kad sve mrgolji od njih.21

Vas su uvek lažno obaveštavali iz ovih krajeva, zato je i dovelo do katastrofe. I to samo zato, da mogu gospoda voditi komotan i amoralan život, dok je narod uzalud ginuo. Lanjsku god. Kolben je bio ovde i u Crkvenici oko 10 dana i što je u to kratko vreme zapazio, grozno ga je razočaralo. Reko mi je: »Siromah Ciča,22 nema poštenih ljudi, sve će tamo propasti, jer ga lažu. Ne može se sedeti u letovalištima i ujedno raditi na terenu.« Mislila sam da Kolfben] preteruje, a nažalost imao je pravo i sad kad posmatram ovaj rad, svaki dan se setim njegovih reči. Srce ga je bolelo, kad je video kako imaju velik broj dobrog borbenog elementa i da će to sve propasti zbog lakomišljenog vodstva, dok smo mi tamo jednog po jednog čoveka prikupljali. I opet se to ponavlja! Zato Vas tačno izvještavam i ako znam da ću Vas ovim teško raniti. A uverena sam, da će se time, što ste Vi tačno obavešteni preprečiti katastrofa u koju velikim koracima srljamo. Pitanje je samo dali će biti dovoljno vremena.

Pošaljite molim Vas ovamo poštenog čoveka, koji će zbilja iskreno raditi u korist naroda, a ne da mu narod služi samo za firmu, da krije svoje lopovštine i postizava nepoštene ciljeve. Isto i to, da Vas o svemu tačno obavesti, pa ćete se uveriti, da ništa ne preterujem. Uzaludno je graditi iluzije na bazi Aerovih izveštaja. Nisam pesimista, već gledam stvari takove kakve su.

Evo Vam još jednog dokaza, da sam u pravu. Aero Vas je još u martu obavestio, da je u Prim.[orskom] odredu 150 ljudi i on da šalje 50 svojih. Mislim, da sam izostavila u dep. br. Slov., jer sam se brinula slati ne proverenu vest, pošto imam slabo iskustvo sa četnikovanjem Slov. Cifru 50 sam mislim dala, jer sam videla, da je ovde dosta ljudi, ali nisam znala da su to Nem. sluge i da nesme Aero sa njima raspolagati.

Oko polovice marta poslao je Aero stvarno 12 ljudi i to u manjim grupama, pod izgovorom, da idu tamo raditi za Nemce. Sad doznajem, da su stvarno ti ljudi u Nem. tajnoj policiji, jer drugačije nije išlo. Ti ljudi su sedeli u Gorici više od 15 dana i čekali: da im se pridruže Slov. ili bar vodiča da im dadu. Nepoznat im je i teren i jezik, a šume nigde.

Dnevno su dosađivali tam. slovenačkom odboru pa ništa. Konačno je morao Kolbenov stari četnik ppor. Gorazd, ostaviti svoju dužnost u Trstu i krenuti sa ljudima na teren. Niti Gorazd ne poznaje taj teren — al bar poznaje jezik. Najpre su pokušali po selima potraživati one za koje im je nar. odb. rekao, da će im se pridružiti. Ali ti su tako sakriti da ih ni Bog ne more pronaći. Oni, koji su pak bili u Gorici, radije su išli u Nem. org. Tot. Tražili su da pre dođe 500 Srba, pa će im se tek onda pridružiti. Potrebno je za svakog Slov. da ga čuvaju po 3 Srbina — oni su dragoceni, a Srbi se na gnoju nalaze!

Taj odred od 13 ljudi, lutao je bez svake koristi po terenu, dok skoro ne izginuše svi ljudi. Napalo ih više od 100 part. — jedan naš pao, a drugi pukom srećom iznesoše žive glave. Došli ovamo protestirati, ili neka im se dade pomoć odavde, jer od Sl. ne mogu ništa očekivati, ili će se povratiti ovamo. Aero se razgalamio nad njima, da su kukavice i da lažu, da je tamo toliko part. — konačno im obećao pomoć odavde. Zato su se ljudi povratili, ali bez volje, i razočarani nad uvredljivim i neviđenim postupkom. Stara pesma se pro-dužava, samo obećanja sa svih strana, a ljudi ni od kuda. Konačno im poslo Aero koncem prošlog meseca 15 ljudi odavde. Ali i ti su poslati na nepošteni način, i prisiljeno. Tu im Aero govorio, da je u odredu kod Gorice oko 70—80 ljudi a ako im se ne bude sviđao rad tamo, da se povrate nazad. To isto im je rekao i Đak. Posledice laži su se brzo pokazale. Svih 15 ljudi se u roku 8—10 dana povratili ovamo potpuno razočarani. Prilažem iskaz ovih odavde,23 a ostali su iz Lovrane, zato manjkaju njihovi potpisi. I da bude razočaranje i ogorčenje još veće ispsovaše ove ljude ko pse, što su se vratili. Ljudi se našli u čudu, jer su im sami rekli, da se povrate. I doneli konačni zaključak: »Oni su želeli, da se povratimo, jer nas i oni trebaju, a prema Čiči i Slov. su hteli pokazati, da izvršuju naređenja, zato su nam i rekli da se vratimo. A sad bacaju svu krivicu na naša leđa, da sebe operu«. Opet povećano nezadovoljstvo, što ne vodi ničemu dobrom. Na terenu je ostalo 20. Sad su Ti opet imali tešku borbu sa part., gde je jedan naš pao. A izginut će svi, jer ih je premalen broj proti takom moru part. Sume nema, da bi ih krila i da bi mogli voditi gerilske borbe. Jadni major Vujošević, znoji krvavi znoj, da bi dovukao na teren svaki dan bar pol čoveka. Ne ide, pa ne ide. Kolb. je pravo rekao: »Slov. bi svi hteli biti junaci, ali im manjka junačko srce, koje je potrebno za teren, zato to hoće postići »duševnim« radom«. Ti »duševni« borci su mu presedali, a bila ih je većina.

Takvo je stanje u Primorju, gde nije bilo prisilne mobil. domobranaca i gde su bili najbolji izgledi. A kako tek mora biti na Dolenjskom, gde su sve što nije otišlo u partizane, prisilno mobilizirali u domobrane. Predao se tobož Marnov24 par-tiz. odred, a komu se mogao predati kad nije bilo četn. Se-ćam se da su se i lanjsku god. vodili pregovori, da bi taj odred prišao četnicima. Kol. se nije usudio uzeti mislim 100 ili 150 partizana na isti br. četnika, jer se bojao, da će mu upropastiti i to što ima.

Većina pravih i idealnih boraca za našu stvar je izginula. Medu domobranima je po pričanju mnogih ljudi, zbog prisilne mobilizacije oko 30% partizana, 60% klerikala, a možda 20% jugosl. orijentirano. Uzalud Aero govori treba infiltrirati domobrane. Pokazalo se je, da je nemoguće infiltrirati klerikale pri b.g.,25 jer oni imaju svoj određeni cilj, Vašom firmom se hoće poslužiti, da ga dosegnu. Isto tako onaj deo partizana, koji će verovatno pretegnuti, ako ne dođu Srbi. Zato je i zbog Sl. neophodno potrebno prikupiti ljude u Lici,, te poslati veću grupu tamo. Samo tako će imati Sl. kuraži, da se pridruže četn. a isto će se izvući onaj procenat od domobrana, da se očisti Sl. od partizana. Situacija je jedino u tom bolja, što domobrani ne sede svako u svom selu i obrađuju mirno svoju zemlju kao što je bio slučaj sa belom gardom, već su izvan svojih krajeva. Zato bi im moralo biti milije da su u ileg., nego što su pod Nem. kom. Po pričanju ovih naših ljudi ipak radije idu u domobrane, jer su komotniji i dobivaju plaću. Stvarno je i nemaju niti ideje niti borbenog duha!

Za Sloveniju se samo toliko interesujem u koliko se tiče pogleda na uspeh naše opšte stvari. Inače sam digla ruke od nje i ne mešam se [u] njihove stvari, jer znam, da bi me progutali u žlici vode zbog moje »velesrpske politike«.

Koliko sam imala pogleda na ovaj rad ovde priznati moram, da sam grozno razočarana u svakom pogledu. Naučena na Kol. pošteni rad, nisam si mogla ni zamisliti, da se take stvari događaju, sad, kad bi morali najnesebičnije i najpoštenije raditi, da se spase što se spasiti dade.

Vojnika se smatra samo za dobar gnoj, koji je potreban gospodi karijerašima, da mogu rasti iz toga gnoja. Ali i dobrom gnoju potrebno je pažnje, dočim ovaj vojnik nema niti toga. Gospodi bi krune s glave pale, kad bi sa vojnikom progovorili prijaznu reč i tretirale ga kao čoveka. Osobito se odlikuje kap. Đak. koji boluje od pisanja ljubavnih pesmica i sličnih gluposti, sad kad bi trebalo punom parom raditi, a na vojnike se ni ne osvrće. Prilažem i pesmice.26 Isto tako i pismo, koje pisao telegr. Vinku. Žalostan dokaz, koliko poznaje svoje ljude i vodi računa o njima, zbog čega bi 2 dobra stara borca platila glavom. Teško ranili partiz. Nemca u gostioni, gde su bila i 2 četnika. Gostioničarka komun.(istkinja) optuži te četn. Dođu Nem. u našu kasarnu po te ljude, a kap. niti da bi se jednom reči zauzeo za njih, već ih i on osudi i predade Nemc. Srećom ovi bili toliko pravedni i odvedoše ranjeniku ove ljude, da ih suoče. Ranjenik sa svojom izjavom, spase ih sigurne smrti.

Po nepravdi optuži i ubi jedan vojnik, drugog što je navodno zaspao stražeći Nem. autogaražu. Aero i Đak. to odobravaju i Nemcima rekoše, da je takav naš vojni zakon, kad su hteli ovi istragu povesti. Za svakog Nemca je šteta, kojih je mnogo više, a naš čovek može, da se ubije, jer dobro nesluži Nemcima, koji su itako poubijali dosta naših ljudi. Kad sam protestirala zbog ovog, Aero je rekao da sam sentimentalna budala i puntam ljude, dok je u ljudima kuhalo od ogorčenja videći koliko ih malo cene. Misle: »Seljak je glup i ništa ne vidi.« Bistriji je seljak od njih i dobro zapaža svaku sitnicu samo trpi i to teško trpi.

Na borcu ne samo da se štedi već ga se i krade od tog bednog sledovanja, pa se preodaje i goste razne prostitutke, kojih je uvek u kasarni. Čak je g. vojv. naredio magazioneru, da napuni ruksak sa vojničkim sledovanjem. Ali vojnici za-pleniše pravovremeno taj ruksak i porazdeliše među se, na-mesto da odnese prostitutka. I sad Aero besni nadamnom, a vojnicima se ne usuđuje ni pisnuti. Tako rade od podnaredn. dalje svi.

Dugo vremena, u glupoj veri da je Aero pošten, upozoravala sam ga na ove stvari. On se derao nadamnom, da ne smem take stvari primećivati i sa vojnikom razgovarati, te ih ja puntam i moram mu kazati ime vojnika koji mi je sa-opštio, da ga ustreli. Rekla sam mu, da bi prema tome morao postreljati sve vojnike, pa nek radije prepreci ovake stvari, pošto to stvara samo nezadovoljstvo. »Vojnik ne srne da misli!« kaže Aero. On zna da svi kradu ali onda bi morao izmeniti od podnar. dalje. To on neće, jer ih treba za sebe. Vojnik je sredstvo za eksploatisanje i mora podnašati sve. Ali je s tim izgubio vojnike.

Žene ne mogu videti vojnici u kasarni, jer su ih one i u glavnom upropastile. A treba povesti računa da naš seljak nije emancipiran i kod ozbiljnijih ljudi vređa moral kad vide, što gospoda rade. I sam Aero ne izostaje za ostalima i kakav ugled može imati, kad vide, da ljubaka sa raznim smrkavkama i to na očigled vojnika u kasarni. Koliko sam mu govorila, da to ne radi u kasarni na očigled vojnika i nek si uzme kaku sobu u te svrhe. Ali sve uzaludu. Osim toga, te ženske su politički problematične i dosta puta su postojali dokazi da su špijunke. A kod Aera, koji sve izbrblja, naročito ženama, da im više inponira, nije teško špionirati. Prostitucija i rad ne idu skupa! I toliko sam mu bezuspešno govorila nek deli jedno od drugog.

Osim toga krvava srca gledaju vojnici, kako se rasiplje novac, koji će oni krvavim znojem vraćati, na razne propalice, dok njihove familije skapavaju od gladi. Samo auto što doveze taku »damu« iz Reke ovamo i nazad, košta 1.000 L a gde je ostalo. Sve to vojnici dobro proračunaju. Dočim danas se čudi Aero, kad protestiraše 3 vojnika, što im dade svoj trojci 100 L za ručak na Reki, kad su išli tamo pripravljat stan, kako im to nije dosta. I dade im velikodušno još 100 L. i ako zna, da slab ručak stane po osobi 100 L.

U Liku za potpore i opremu, poslao je »grdne« pare maksimum 3,000.000 kuna. to je svega 300.000 L. a kolike hiljade se tu rasuše sve na račun Like. Raspuknut će se od gospodstva sve na račun ove sirotinje — čak već i Đak. treba za svaki korak auto. Aero misli, da nije gospodin, ako ne ide u najskuplji lokal i razbacuje se Talijanima velikim napojnicama. Skakanje kelnera oko njega, čini ga gosp! A pri tom ne misli, da to nisu njegove pare, već sirotinjske, koja skapava od gladi. I ako je bio vrlo galantan prema meni i davao mi koliko sam htela, protestirala sam protiv takvog rasipanja. On kaže to je radi reprezentacije. Žalosna reprezentacija! A konačno, šta može on sam, pa i naša država sad reprezent. zar ovu propast naroda i bedu! Radeći uz Kol.[bena] nisam navikla na takove stvari. Nije bio cicija za kakvog su ga smatrali ovaki rasipnici, njegov vojnik je imao sve što mu je bilo potrebno i bio mu je prvi, a gospodskog života i reprezentacije nije priznavao, niti poznavao.

Aero nema ni truna osećaja, do svog bližnjeg, sve kon-centriso na sebe, jer samo on je čovek. Rezultat sviju mojih upozorenja bio je, da se derao na mene i to tako, da se čulo na 50 m. daleko, i da je izgubio poverenje u mene. Dosta puta se desilo, da smo vodili take razgovore u javnom lokalu, gde je bio i po koji vojnik prisutan, te čuo to. Tako sam i nehotice stekla simpatiju vojnika, dok su na početku mislili, da sam opet kaka krvopija i govorili da me vežu i u more bace. Isto su se bunili, da moraju čuvati stražu kod babe. Kad su ulovili da se zauzimam za njihove interese i ne spadam u tu bandu, dopalo im se, da se još netko nađe, tko se zauzima i za njih. A najmanje su to očekivali od jedne žene.

Razgovarala sam sa vojnicima, pošto me zanimala visina njihovog morala i pogledi na našu stvar. Isto tako prilike razvoj i propast Like. Svidelo im se, da se još tko intere-suje za njih i tako mi počeli poveravati i ovdašnje stvari, za koje sam smatrala kao potrebne, da obavestim Aera, misleći da on to ne zapaža. Nastojala sam uliti veru borcu u vodstvo, a naročito Aera, kog nisu ni oni ni ja poznavali. Sve krivice sam prebacivala na Nemce. Ali kako mogu vojnike uveriti, da su Nem. krivi što ih njihove starešine kradu i lažu, te njihovu sirotinju rasipaju sa raznim prostitutkama. Konačno, zar su Nem. krivi, što su ih vlastiti ljudi prodali. Nije seljak glup.

I sad je došlo tako, da Aero ima nepoštene starešine, a ja vojnike — i udri po meni. Upozoravala sam ih sve, da će do toga doći — ali nisu vodili računa. I došlo je zbilja daleko, vojnici već ne mogu toga podnašati i hoće da bace bombu na Aera i kap.[etana]. Drži ih jedino to, što se boje, da ne-bi ja posledice snosila, inače ih cena njihovog života ne zadržava. Molim ih stalno, da pomisle na mene i ne učine nikakve nepromišljenosti a što im govorim kakav bi to baš utisak napravilo na Nemce, za našu stvar. — Kažu da ih se Nemci ne tiču, šta misle a stvari bi samo koristili, jer sa par žrtava rešili bi mnoge. U vojnicima se gadno kuha i bojim se, da ne urade kaku nepromišljenost. Zato je neophodno potrebno nešto preduzeti, jer ovo stanje neće moći dugo izdržati. Ovi su ludi i ništa ne vide, te misle terorom ugušiti nezadovoljstvo, što rađa još veći otpor.

Isto bi trebalo voditi računa o familiji boraca, naročito onog, koji padne. Ali zato se nitko ne brine tu, dok je Kol. vodio strogi račun o tom. Tako je pred polaskom svojim Kolb. poslao odavde nekoliko oficira u Goricu. Jedan od tih ima ženu i troje dece. Naručio mi Kol. da im se daje redovita mesečna potpora, jer te stvari sam ja vodila. Davala sam, a kad je bio Kol. razrešen jedva sam izvukla od Aera dozvolu, doduše on je rekao samo 500 L. a ja sam isplatila 1000. Zato sam u prisustvu Aera, majora Vuj.[oševića] zamolila da sad on to preuzme, jer je taj čovek kod njega. Vuj. mi je odgovorio: »Mi više ne dajemo potpore, to je ukinuto«, što me je vrlo iznenadilo. A kasnije kad sam doznala da nemaju ništa Slov. na terenu, bilo mi je razumljivo zašto je ukinuto. Aero je odmah skočio na mene da nije potrebna tom čoveku potpora, da on samo jamra,27 i ako ni reči nije rekao, i da je dobio prošli mesec previše 1.000 L namesto 500. Pro-testovala sam da nije u pravu te da boren moraju od nečeg živeti žena i deca, tim više su potrebni, što su im ustaše sve uništili i žive na milosti kod tuđih ljudi. Dakle za borca je dovoljno da njegova familija od 4 člana živi od 500 L nekoliko meseci, dočim Aeru samom za ručak nije dovoljno 500 L. A ako još uzmemo da slab ručak u Gor.(skom) kot.(aru) stane 1.000 K. šta može učiniti ta žena — podaviti decu, da ne gleda kako skapavaju od gladi. Vođa u prvom redu mora biti socijalan!

Tu se štedi. A kad je kurir iz Rima do Trsta potrošio 7—8.000 Lira za put, samo da je odneo orhideje i ljubavno pismo Aerovo, jednoj dami — to je pravedno. Baš taj isti kurir por. Perić Bora grozno se razočarao kad je to sada tek ustanovio. Idealista je velik, i Aero mu je rekao, da dotična dama radi za našu stvar — pismo je vrlo važno, zato je Bora i život žrtvovao, da je putovao, pošto su bili napadi na vlak. I naravna stvar, kada je sada živeći u Trstu ustanovio odnošaje Aera i dotične dame, koja je potpuno priv.(atno) lice mora biti razočaran nad svima.

Auto koji je kupio Kol. u januaru u Trstu — da bi služio za kurire, za 120.000 L. Aero ga sad hteo dati za 80.000 L. g. Tomazizu (Talijan) zato što mu je svoju lepu ženicu doveo u krevet, čak iz Trsta u Ab[aciju]. To je i tako dobro tu isplaćeno. Auto je na Aerovo ime, pošto Nem. daju dozvolu. Zato sam se bojala, da će ga dati za tu nisku cenu i zapretila mu, ako to napravi da ću Vas obavestiti. Auto je sad još više vre-dan, pošto cene svemu rastu — ispod kupljene cene ne srne otići. Ne znam kako sad stoji ta stvar, obećao mi [je] da ga neće dati, a nastojao me na svaki način odstraniti iz Trsta. To je bilo baš ono vreme kad sam radila izveštaj za Vas i nisam htela otići dok ne svršim. Ovde nisam bila potrebna, jer je i telegr. imao šifru. A uostalom pre uvek baš zbog šifre morala sam putovati sa njim da mu odmah šifrujem i deš. sve stvari, koje je kurirom dao teleg. Zato me to čudilo, tim pre kad je video, da neprekidno dan i noć radim. Ja nisam otišla on je pisao telegr. da se skićem po Trstu i neću da idem raditi zato me je s prvim otpustio iz službe. Ja o tome nisam ništa znala i radila sam celu noć, da nisam oka stisla, samo da mogu otputovati drugi dan, jer mi je on rekao da je naručio po tom kuriru, koji je zapravo nosio vest o mom otpustu, kola da me čekaju. Zato me iznenadilo što me svi začuđeno gledaju, kad sam došla. Prilažem izveštaj vojnika o izjavi telegr. o meni.28

U to isto vreme dogodilo se da su oni padobranci iz Trsta nestali.29 Dakle i to nije išlo Aeru u račun da doznam, pošto sam mu stalno na njih obraćala naročitu pažnju i upozoravala ga, da ih ne pusti slobodno šetati, jer su partizani. Ni u tom me nije poslušao i dogodilo se kako sam predviđala.

Kad su ulovili te padobrance Nikica Kosanović30 i Gorazd (Parlić Marjan) hteli su ih na mestu ustreliti, jer su radili za partizane. Žarko Kovač nije dozvolio i doveo ih Aeru. Bio je toliko oprezan da ih je ostavio na Matuljama, dok je sam došao ovde govoriti sa Aerom. Aero mu naredio da ih dovede u Kasarnu i ljutio se kaki su idioti Nikica i Gorazd, što su ih hteli streljati. Držao ih tu 3 dana o čemu smo vas oba-vestili. Jedan dan su bili u sobi zatvoreni, dočim drugi i treći dan mogli su komotno šetati, jer to su gosp. Am.feriČki] drž. i ne mora ih Aero držati zatvorene —• tako se meni izgovarao, kad sam ga upozoravala na njih. Svi vojnici su znali za njih, inače je to bilo u »strogoj tajnosti« kao uopšte sve stvari koje Aero radi.

Partizani su međutim odmah optužili četn. N.(emci su saznali) za stanicu, i izvršili napad na tih 12 ljudi. Tako su ih naterali na povlačenje, gde su naleteli na Nem. Ovi ih ulovili i zahtevali stanicu — inače će ih sve postreljiti. Ljudi su radije žrtvovali stanicu, koja je po njihovom mišljenju i osvedočenju itako partizanska, nego 12 života. Padobranci su još bili tu kad je Aero dobio tu vest i hteo pobesneti, šta ćete mu Vi reći, i zašto ljudi nisu rađe žrtvovali živote. Opet njegova karijera!

Vi ste baš u to vreme ćutali i on se nadao, da ćete zbog padobranaca progovoriti i već se pripravljao i veselio kako će Vas ucenjivati. Propala nada, jer Vi ste progovorili, tek onda, kad je Jovan31 stigao — lopov isti kao Aero koji zna vrlo ubedljivo govoriti, dočim radi drugačije. Ispočetka sam ga po njegovim rečima smatrala za najpoštenijeg čoveka — dela su me u protivnom uverila.

Aero je bio vrlo nestrpljiv i bojao se šta će Nem. ako doznaju da su padob. u kasarni. Padobrancima je morao grozno lagati, kako su oni kasnije tvrdili. Za stanicu mi se isto nije usudio reći da je kod Nem. već mi lagao danas ovako, sutra onako.

Bojao ih se tu držati, zato ih predao Kom.fadantu] Sl.[ove-nije] majoru Vujoševiću. Vuj. ih par dana ostavio u Trstu a onda ih odveli u Lj.[ubijanu] i drugi dan opet nazad u Trst, odkud je jedan došao ovamo.

Ne znam kako su ulovili vezu u Trstu sa našim telegr. Ivom Briceljom, koji je nepoverljiv. Otac mu veliki partizan i zbog toga mu zabranio dalje raditi kod nas, što je A.[eru] i rekao. Otac je njemu i pre zabranjivao, ali on je radio, a sad kaže neće se nigde eksponirati, jer se boji da će part. pobediti. Inače gleda da održava veze sa svima — Klerik, in-teligent — rezervisan sa nama kad se prekine veza da uspostavi i par dana radi na mesec, zato ga Aero i dalje plaća, Kom. [anda] Slov. mu izrazila nepoverenje, on tvrdi radi nas, a bit će verovatnije zbog partiz. veza. Inače je ljotićevac, vrlo inteligentan i sposoban amater, samo površan. Lakom na novac i čast do skrajnosti. — to je odlika svih naših telegr. Mene je ispočetka vrlo voleo, a kad sam ga u Rimu stalno kontrolisala, počeo me strašno mrzeti. Tu mržnju opravdava s tim, da sam ja kriva što je izgubio god. dana studija i što se zamerio kom. Slov, jer sam ja želela raditi i u Rimu, te ga nisam pustila da ode. U Rimu sam stvarno krala Bogu dane, jer ovo par dep. što sam šifrovala nije nikakav rad, a ni to nisam mogla više raditi, jer je Ivo držao dobro vezu, te se bacio na visoku politiku. Stanovali smo zajedno i stvarno sam sedela uvek kod njega kad je radio — izvršila sam samo Kol.[benovo] naređenje.

Ti padobranci su došli u vezu sa Ivom. Ivi su najslabije govorili o »šepecu« tako Aera nazivaju. Kažu stalno laže, jer im je svaki dan drugačije govorio za rad i stanicu. Protestirali su jako protiv četnika, a part. hvalili. Rekli, da će se jedan od njih probiti na jug, ako ne bude drugačije išlo i doneti stanicu. Obavestit će svoju komandu, da su im četnici onemogućili rad s tim što su ih zarobili i stanicu predali Nemcima. U ovom ih je verovatno Ivo obavestio, jer Aero mi nije hteo priznati. Partizani su im išli u svemu na ruku, dali im leg. propusnice, osiguravali i t.d. Dakle sve najgore o nama, a o partiz. najbolje. A glupog kap. Đak. Aero je uverio, da on je Vaš ministar i Đak.(ović) im to tvrdio u prisustvu por. Perića. Dakle lepu sliku su dobili i o Vama, ako Vas cene po utiscima koje je Aero napravio na njih, kao Vaš Ministar. Samo ne znam ako su naseli, jer to bi značilo vlada u vladi. Ovo sve je Ivo meni pričao i rekla sam mu da ponovi pred Aerom, što je u mom prisustvu i učinio. Ali svejedno Aero nije to uzeo ništa ozbiljnije i pustio ih dalje mirno šetati po Trstu. Upozoravala sam ga i na Vašu dep. koja je u to vreme došla, a i na slabe posledice za našu stvar, ako njima uspe doći do veze i obavestiti svoje. Ne sluša on ništa i misli kako će velike usluge učiniti Americi, ako ih pošalje u Rim, a pri tom ne misli, da su njih Amerikanci poslali ovde da rade, a ne u Rim, i da smo im baš mi onemogućili rad. Što su se i sami prešli, te tvrdili da su imali neku naročitu stanicu sa posebnim patentom, koja nikako ne srne doći nepr. u ruke. Aero je mislio, da će im svega nalagati i ako da ve-ruju njegovim lažima, jer mu to ne kažu u lice kao ja.

Oni su pristali, da idu u Rim, o čemu je Aero i Rim na veliko avizirao — otišli ipak nisu sa kurirom koji ih je trebao voditi.

Pokušavali su raditi od Ive, ali mislim nisu ulovili vezu. Aero si je i to brojio u zasluge, da im dozvoli na našoj stanici raditi, dočim su se oni ljutili zbog svoje stanice. Sa Ivom su bili vrlo zadovoljni i rekli da jedino njemu veruju. Nagovarali ga, da ide sa njima u Brindizi posle rata, jer tamo trebaju dobro amatera i da će postići veliku karijeru. Ovo mi je ovdašnji telegr. Vinko pričao i strašno zaviđao Ivi na velikoj spretnosti, da je on u stanju uloviti sa svima vezu, dok mi njega tu držimo otsečena od svega, a i pod mojom kontrolom, jer sam i kod njega sedela kad je radio. Ovo je bilo potrebno zbog vrlo slabih iskustava sa r. telegr.

Došao je i Vinko u Trst k Ivi, gde je bio nekoliko dana te Ivo i njega doveo u vezu sa padobranima. Ali padobranci su nakon nekoliko dana zginuli iz Trsta. Približno oko 16 ili 17 maja. Sve dotle su slobodno šetali po Trstu i hranili se u jednoj gostioni, gde su komunisti jeli. Tu su verovatno ulovili vezu sa partizanima i Ivo im verovatno pomogao doći do stanice, pa su otišli opet na teren. Ovo je sigurno da su kod partizana.

Aeru sam rekla, do čeg su doveli njegovi neozbiljni postupci, a on se izgovarao, da on nije kriv, već kurir koji ih nije odveo u Rim i na koncu, da ste i Vi kriv, što mu niste odmah odgovorio, a i Nikica32 i Gorazd, što ih nisu ubili. A u ostalim stvarima ne drži se vaših saveta, i ne očekuje naređenje, već radi po svojoj glavi, ovde je isto radio. Setila sam, kako se ljutio na Nikicu i Gorazda, da su idioti što ih hoće ubiti i tomi zaboga ne priznaje. Strašno ga ljuti, što imam dobro pamćenje i što se dokraja interesujem za stvari. — To on ne podnosi, jer je nedosledan. Čak i slepac može progledati njegove laži, a do istine se teško dođe, kod njega, jer niti ne laže dosledno. Zato se terorom i galamom nastoji doseći, da mu se veruje, ili bar ne protestuje. Sto mu ne konvenira ne dozvoli do kraja izreći, već to galamom prepreči. Sa tim uspeva kod slabijih i bojažljivih ljudi. Ograđuje se samim lopovima i dozvoljava im lopovštine, da ih veže uz sebe, jer sam nije bolji.

Tako ima dva ovdašnja vojnika za kurire. Jedan je švercer i već više puta bio zbog toga u zatvoru, našto ga je Aero izvukao, a drugi ubija ljude i oduzimlje im pare. Obojica imaju uvek pune džepove para, što izaziva nezadovoljstvo kod ostalih vojnika. Aero to sve zna, još i sam govori Stetiću gde može doći do para ubistvom. Ove osobe nisu političke, već samo bogate. Tako je Št.[etić] pričao predamnom, da sad ima jednog starca od 80 god. Osim toga niti malo uzgojeno ne deluje na ostale vojnike, jer treba voditi računa, da je među njima i dece od 16 god. Št. sam priznaje, da troši dnevno 5.000 L. a ovi mladići kažu, i mi ćemo tako. Isto je i za samu stvar ovo vrlo nezgodno. Jednom će sigurno uloviti Št. i on ima čet.(ničku) leg. uz sebe — pada ljaga na ove zbog par lopova.

Ovi ljudi ovde vide jedini spas u vojv. Đujiću, jer ga smatraju poštenim i iskrenim borcem za našu stvar. Isto ima org. dobro sprovedenu. Pljačkati i krasti ne dozvoljava o čemu su se uverili iz njegove prop. gde su imena poubijanih ljudi zbog nediscipline i raznih prekršaja. To ljudima imponira — pošten rad i samo to žele, a i zaslužuju, jer ih nepoštenje tuče već 31/2 god. i pored svega toga, ostali su verni našoj ideji. Isto saradnja sa okupatorom je na čisto drugoj bazi i ne vodi se trgovina sa ljudima,33 kao ovde. Ovo vodstvo se jako boji Đujića i gaji mržnju prema njemu zato hoće ljudima dokazati, da Đujić nema ništa odnosno samo par sto vojnika bez oružja koji kao čudo gledaju mitraljez. A isto, da su pod Nem. kao ovi ovde. Ovo je malo logično, jer ako Nem. dadu ovima ovde oružje, dali bi i Đ[ujiću]. Ljudi se živo interesuju za Đujića i dobivaju suprotne podatke. Dobro su uvideli na-meru vodstva, da hoće im prikazati Đujića slabog, jer se boje, da bi sami ostali bez ljudi. Ogorčava ih pak, da im ubijaju time moral i jedinu nadu za spas naše stvari u njihovim krajevima. Sa ovim radom ovde svi su na čistu, da je naša stvar osuđena propasti.

Ovi osećaju, da su ljudi nezadovoljni, što su ih prove-rili, a verovatno i uviđaju, da su svojim radom upropastili ovde našu stvar. Zato bi hteli 1 deo ljudi prebaciti u Liku, ali opet ne ilegalno, već ordinarnom trgovinom i to Ustašama. Ovo ljude strašno ozlojeđuje, jer su im ustaši poklali sve i smatraju ih većim nepr. od Nem. Već pre je predlagao Đa-k.foviću] da bi se odred četn. nazivao »Jelačića bana«.

Ove pregovore vodio je Đak. na Sušaku. Nemci su ih doznali. Ili su Ustaši sami izdali ili je izdala opet jedna dev., koja ponekad posluži za zabavu kap. i Aeru, a inače Nem, špionka: Prilazem izveštaj vojnika tome.

Isto bi bilo potrebno obratiti malo pažnje na odnos Hrv. pitanja. Po djelima, koje su Hrvati učinili ovim ljudima34 — nastao je nepremostiv jaz. Oseća se strah kod ljudi, da će se Hrv. oprostiti njihova zla djela. Pogotovo ih ustrašila ova nova vlada. Zato bi im bilo potrebno održati koje predavanje i razjasniti stvari, koje su im nejasne. A nema tko. Videla sam iz razgovora sa ljudima, da bi [bi]li pripravljeni radije s vragom nego Hrvatom. I ako im je naša stvar sveta isto kao i Vaša osoba ali kažu, kad bi znali, da ste i Vi sa Hrv. da bi radije u part. Ja sam ih ubedila prikazavši im jedan primer, koji sam doživela u Novoj Varoši, da i oni Srbi osećaju iskreno sa nama, te zbog dela, koje su Hrv. učinili nama neće da čuju za njih. U interesu opstanka je da drž. bude čim veća, zato moramo misliti i na Hrv. i Sl. Vi, da Hrv. ne možete pokazati zbog vaših interesa, što im želite i mislite, jer i Vi osećate s nama i bole Vas naše rane. Važno je, da dobijene Hrv. u naš sklop, a onda ćemo im vratiti milo za drago. Sad apsolutno nije vreme, da pravimo pitanje iz toga, jer se i Hrv. boje toga i radije bi se pridružili kojoj drugoj državi i tako nam umakli nekažnjeni. Oni, koji budu za zel. stolom odlučivali, ne osećaju naše rane i ugodili bi Hrv. To ih je umirilo. Njima je glavno da i Vi mislite na njihove rane, jer u Vas imaju tvrdu veru.

A što radi naša prop. Apsolutno ništa. Aero piše neke članke, koje šalje Vama, kom. Slov. Nar.[od] odb.[ija] i to ne ide apsolutno nikamo dalje nit ju narod vidi. Istu metodu imaju i u Ljub. kako čujem od ljudi. Prop. pišu u toliko, da na merodavnim mestima pokažu kako rade. Narod ima samo štetu od takve prop. jer se troše pare, a on je nikad ne vidi. U koliko sam mogla primetiti, pismena prop. već prestaje i delovati, jer je nastupilo pomanjkanje i glad. Zato je najbolja prop. danas kruh. Svako dete već danas znade da prop. laže. Zato bi ju trebalo ograničiti samo na stvari, koje se mogu dokazati, da ljudi opet dob. [iju] veru u nju. Troškove iste smanjiti. Aero za svaki članak svoj šalje kurira u Ljublj. i Trst, da se pokaže kako radi, a to košta po 700 i više L.

Uopće se strašno nudi Aero Lj.[ubijani] a oni neće ni da čuju za njega i to samo zbog njegove brbljivosti i javnog sarađivanja sa okupatorom. Znam dobro, kad se lani pojavio u Lj. i pretstavio se kao pod.pretst. za Sl. te hteo sa pol. razgovarati, nisu hteli ni da čuju za njega. Isto je i sad, što će vam i oni sigurno potvrditi. Piše im pisma stalno i na mnoga ne dobiva odgovor a sastati se uopće neće sa njim. Lani sam videla da ga smatraju vrlo neozbiljnim i pustolovom. Ovo je i razumljivo, pošto su tamo pol. ozbiljnija gospoda i nerazumljivo im je ponašanje Aera, koji se predstavlja za predstavnika naroda. Priložit ću i pismo gde su mu čitali lekciju, a on je mirno prešao preko toga i dalje se nudi.

Strašno se trudi da zavadi Glušića35 i Vujoševića, te tako bude on neophodan Vujoševiću i Primorskoj. To mi je i sam priznao kad sam ga napala primetivši to. Odgovorio mi je da to tobož zato hoće jer je Vuj. nacionalan a Gl. ne. Pa baš zato bi morali biti dobri odnošaji među njima, da ga može Vuj. kontrolisati. A niti najmanje nije u interesu naše stvari da se saradnici među sobom mrze.

Jadni Vuj. je pošten čovek, te mu naseda, u veri da Aero pošteno radi. Aero sam prljav hoće i drugog uprljati, samo zato da mu veže ruke. Tako je i Vuj. vezao sa Nem. po pričanju naših četn. od tamo. A s tim samo osuđuje našu ileg. na smrt. Vuj. je pametan i to ipak tajno radi, tako da četn. nemaju nikakove veze sa Nem. A pred komun. koji svaki naš korak špioniraju to neće biti moguće sakriti. Za vezu Vuj. sa Nem. ne garantujem, jer su to drugi pričali.

Niti jedna baba toliko ne intrigira koliko on. Kad sam mu to rekla, kaže da je to politika u koju se ja ne razumem. Znam, da nemam njegove sposobnosti, ali ipak i moja ženska logika mi kaže da je to politika vrlo slaba za našu stvar. Smatram, da samo tad možemo uspeti, ako smo složni, a ne međusobno svađeni, što nastoji Aero doseći. To može biti samo njegova lična politika, a nikako opšta. Koliko put je predamnom rekao sad moram zavaditi toga i toga, te pre-našao tračeve kao najordinarnija baba.

Tako je isto napravio intrigu između mene i telegr. Vinka, znajući da je ovaj vezan uz mene, a ja sam mu postala opasna. Celo vreme sam se sa Vinkom dobro slagala i uvek nastojala popraviti mu krivicu, te se zauzimala za njega, što mi i sam priznaje čak i sad. Odgovor mi ne zna dati zašto je on za-htevao šifru. Kaže da nije hteo da koji smrkavac zna šta on tipka, dok on da ne zna. S druge strane lakom je, na novac i A.[ero] mu je sad povisio na 900 L bar tako je obećao, te ima još i stan plaćen. Dakle tu još uvek ostaje mu 5.000 čiste zarade. Kom. Ljub. šalje ga na teren, a i manje plaća, zato se radije vratio ovamo, ali kaže neće svejedno ostati sa Aferom]. To mi je jučer izjavio. Čim je A. video da Vinko samnom prijazno razgovara, pobojao se i počeo mutiti. Pa zar to ima smisla — ja i tako sama ne bi više želela raditi sa onim ko me jednom izda.

Na Vinka je verovatno i Ivo mnogo uplivao, da zahteva šifru, jer se uvek pustio uplivati. Stalno sam imala muke stim i čak smeštala Ivu u moju sobu da spava, samo da ne može preko noći razgovarati sa Vinkom. Uvek sam imala par dana muke sa Vink. kad nas je Ivo posetio, i hteo je da ode. I ako je V.[inko] intrigirao protiv Ive i mrzeo ga ipak ga je ovaj predobio, jer je duševno jači, a Vin. lakom na razne veze Ivine.

Pogotovo se bojao da ga Ivo neće gde preteći. No Ivo je to dobro proračunao i doveo ga do svojih veza — za padobrance i kom. Slov. znam sigurno — ostalo ne znam. Zato je V. morao doći do šifre, jer je Ivo dobro primetio, da će šifra doći drugom u ruke, pa mislio, bolje da je oni imaju, jer me Aero pred svima grdio.

Aera sam upozorila da telegr. ne srne imati šifru. Isto mi je poznato, da je Vinko u zatvoru sve priznao — srećom kod nas nije dosta znao — jedino, što je mene još više gurnuo i bez stida mi priznao, da su N. napravili velik zapisnik o meni.

Sigurno je, da su obojica I.[vo] i V.(inko) imali vezu sa padobr. koji su sad kod part. — dali sad imaju vezu neznam, jer nemam prava kontrolirati rad.

I to je sigurno, da se naš biv. telegr. Hasl Viktor kog je Kol.[ben] predao ličkom odredu predao partizanima. Ovde je nekoliko očevidaca. Znam pre, da su I. i V. stalno očekivali, kad će Hasl prepoznati njihovu ruku i javiti im se. Isto ne znam dali su ulovili vezu sa Haslom. Stanujem još sa V.[in-kom] u istom stanu i primećujem da radi: u 1/2 6 h ustaje radi vez. u 6h u 8h u 10h neredovito u 14h. Dali su to Vaše veze? Ivo je u Trstu i verovatno je da ima koju vezu i sa njim — zato još uvek ne mora biti kaka druga.

Grbec se poznaje od pre sa Ivom, a mislim i sa V. Sa obojicom ima posebno dogovorenu šifru, zato ga je potrebno upozoriti na opreznost. Ne znam, kaki su Vaši telegr. Ali naši nikad nisu bili sigurni i nastojali raditi za leđima. To su ljudi, koji rade za pare. Naročito se odlikovao najstariji Hasl. Taj je bio proklet, sa njima je radio i sve mlađe kvario. Kad bi se međusobno posvađali onda bi mi mlađi izdali. Tako sam dosta puta ulovila Hasla da radi i za druge upadajući u njegov stan. Al me je mrzeo zbog toga, a ipak se nije usudio ništa poduzeti. Ivo mi je obično pomagao u tim stvarima. Hasl i Ivo radili su od prvog dana kod nas. Vuko36 od jan.[uara] ili febr. 43. g.

Kad smo 42 u jesen imali prekinutu vezu, bili su Hasl i Ivo zatvoreni. Talijani našli komun. stanicu, koju su ova dvojica napravili, dočim nama su kasnije tvrdili da su zbog nas. Hasl je radio i za Tal. pa su ih nakon 3 tedna ispratili.

Novca za r. aparate nije bilo nikad dosta i večito su kupovali rez. mater. A što je još gore iste aparate smo platili svi i kler, sveš. i Tal. Zbog toga je došlo jednom i do svađe između Kol.[bena] i Klerik.[alaca] jer su ovi uzeli 1 aparat, a Kol. nije bilo poznato, da su ga i oni platili.

Ivo je građenje aparata i kup. rez. materijala produžio i u Rimu i Trstu, i ako mu to nije potvrdio, jer je sin mili-onera, ali lakomost za novcem bila je jača.

Najbolji radnik je Vinko, ako traži da ga se dobro plaća zato dobro i radi — te veza nije trpela zbog njega. Dočim ova dvojica su slabije radili. Bio je zatvoren od sept. 43 do feb. 44.

U Ljubljani mi je mnogo pomagao Ing. Saks, koji je bio šef. r.st. raditi nije znao dobro i zato se trudio i vajkao, da bi lako sam preuzeo i da prestane ucenjivanje. Ali ovi su ga ometali i nisu pustili do aparata. Saks je bio idealist do skrajnosti i radio zbilja samo za interes stvari. Živeo je u velikoj bedi, pošto je bio begunac sa ženom i 4 dece. Kol. toga nije znao i davao mu podporu kao neoženjenom 1.000 L. Kad je doznao da ima familiju i hteo mu povisiti, reko je da mu je dosta i kupio aparat za taj novac. Iz toga se vidi njegov idealizam. Kasnije je dobio službu sa 3.800 L. plaće (2 mes. bio u sl.), ali ju je odmah napustio kad je bila potreba, da krene na teren. Samo ovi lopovi ga nisu trpeli i priznavali kao šefa, te se rade za sve na mene obraćali i ako sam ih upozorila. Ali ja im kao žena nisam bila opasna. Saksu su davali da prenosi r. aparate i materijal u doba Tl. blokade, da bi ga izložili opasnosti, a i prikazali kao purša. On je sve to mirno prenašao i radio samo za interes stvari. Siromah pao je u Grčaricama37 i sad ostala žena sa 4 dece. Zbog sinova bi vas lepo molila, kako priznanje za Ing. Mirka Saksa. Tako poštenih, vrednih i dobrih radnika bilo je kod nas vrlo malo.

Aero mi se dugo nije usudio priznati, da mi je oduzeo šifru i ako je meni na očigled, davao tekst Vinku. Kukavički se izgovarao na Jovana, koji nam je po V.[inku] poslao šifru.

Hteo me u dogovoru sa Ivom prikazati ludom. Prilažem dve dep. od Ive,38 koje su potpuno iste, samo nose različite ključeve. Isto i pismo, koje se zbog kompromiti vojnog sadržaja po njega, nije usudio poslati V. i ako mi piše da prilaže. Ovo sam namerno učinila, samo da drugom ne pokazuje pošto pisma koja se njemu pišu, to je isto što i javne novine Vaša pisma je slao u Ljubljanu, Rim, Trst i svakom ko je god hteo pokazao.

Prilažem pisma Vinkova i Aerova39 iz kojih ćete videti kako su me strašeći atentatom hteli odstraniti odavde. Moje zadnje dep. po knj. 11 nisu mogli kod vas dešifrovati. (verovatno kod predavanja V. uzmešao grupe, a meni rekao da Vaši više ne znaju raditi sa knj. 11) Stim su hteli pokazati moju površnost.

U glavnom, to je sve Aerovo maslo, a telegr. su ga samo iskoristili da dođu do šifre. Ovde je Ivo uplivao na Vinka, jer Vinko ni danas nije na čistom zašto je bio protiv mene.

Kaže, da je šifru hteo zato, da znade što tipka, jer se bojao, da će je Aero dati kakom smrkavcu.

Pošto nisam nasela, Aero mi se pretio, da će premestiti vojsku odavde. To je i učinjeno, ali mislim da je to bila volja Nem. a ne Aera. Još nekoliko dana ostaje A. tu sa 10 vojnika, jer im nije pripremljen stan u Reci. Tamo će biti i V. sa r. stanicom. Verovatno su mu N. dozvolili r. stanicu jer se inače ne bi usudio držati je u kasarni.

Pretio mi se Aero i sa Nem. Odgovorila sam da smatram u tom slučaju njega za krivca, i da ću se potruditi, da mi dođe društvo praviti. Kaže da onda imaju pravo da me ubiju kad tako govorim. Zapretila sam, da sam i u tom slučaju pripravila materijal, koji ćete vi sigurno dobiti. 14 dana imala sam mir. A sad opet počima sa strašenjem.

Stvarno se pletu gadne mreže oko mene, što čak i vojnici zapažaju iz glavnog govora Aerovog. Stalno me čuvaju, ali kad oni odu ostat ću bez svake zaštite. Zato A. forsira odlazak u Reku. A i zbog stanice bi bilo nezgodno što napraviti.

Mešetario je nešto sa Nem. i zbog Kol.[benovog] ispusta.40 Doveden je već na Bled. Trebao bi biti već i ovde, ali bi Aero hteo pre mene odstraniti, jer u tom slučaju imam punu zaštitu. Isto A. ne bi bilo prijatno, da Kol. dozna za ove svinjarije. Mene nagovara da idem na Bled Kol. posetiti, dočim svaki dan očekuje Kol. Ovo je trik, da sama skočim Nem. u ruke.

Uslovi Kol. ispusta mi nisu poznati. Uverena sam, ako se bude uopšte pitalo Kol. da pod cenu života neće pristati ni našta nečasnog za našu stvar.

Sa sigurne strane doznajem, da je Rupnik intervenirao kod Nem. da ga ne puste u Slov. A Aero da ne srne doći u Trst, nego predlaže Đujiću. Meni je isto rekao, da će Vama predlagati da Kol. ide Đujiću, jer tobož u Ital. i Trstu nema šta raditi, pošto je Rim zauzet.41 Slov. se strašno boje, da bi došao u SI., a Aero je svima rastrubio, da će biti ispušten, pa rade punom parom. Sad jadni Kol. nema kud i gubi zlatno vreme u zatvoru. Boje ga se svi, jer je pošten. Mnogi u Slov. koji poznaju njegov pošteni rad čekaju na njega, a naročito njegovi stari četnici. Čujem, da je organizovana i njegova grupa sa kojom nemam nikakove veze i ako misle, da ju ja vodim. Uopće Slov. su otkrili u meni velike sposobnosti, za koje nisam znala da ih imam. Nem. me optužili, da sam ja davala duh celoj stvari i vodila svu politiku. Kad je već Kol. podlegao mom uplivu, za njega to nije tako sramota jer je vojnik ni nije vešt politike, a kako su oni pametnjakovići pustili, da ih jedna žena vodi doznajem da je ovo za Kolb. bila olakšavajuća okolnost, smatraju ga samo za dobrog vojnika i zato ga hoće pustiti. Mene isto imaju nameru pustiti u miru, bar tako mi A. ponekad garantuje.

Moguće je Aero tražio vašu odluku gde da ide Kol. kako mi je rekao da će tražiti, pa ga zato još nema. Za mene su Nem. mislili da sam pobegla u Svajcarsku kad su zatvorili Kolb. pa im Aero izdao, da sam tu.

Naročito posle vašeg pisma, za koje sam Vam neizmerno zahvalna, moja žilavost ide A. na živce. S druge strane vidi da imam simpatije vojnika, pa baš nije zgodno, jer će sigurno nekoji ostati živi i dokazati, svinjariju, a Bogami ni oni se ne bi dobro proveli. Vojnici mi nude zaštitu i hoće svojevoljno da ostanu da me čuvaju. Ovo je nezgodno zbog Nem.; a ti isti ljudi mogu pobeći u Liku i tamo organizirati, zato je u interesu same stvari više — da idu u Liku nego mene čuvaju. Ako ne dođe Kol. izložena sam svemu. Zdravlje me isto napustilo i nisam za napore. Ali ako se budem išta bolje osećala otiću u Liku pa tamo raditi — to bi ti ljudi voleli. Pišem Vam ove lične stvari samo da znate, ako mi se šta desi kako je došlo do tog i mnogo Vas molim, kad bude vreme za to, da povedete istragu o ovoj stvari, da ne ostane ljaga na mome detetu, koje će itekako ostati siroče bez majke i oca.

Aero tobož navodi njihova ubistva novac i sabotaže. On se svim silama trudi da to širi. Tako je i K.(olbenu) rekao i danas mu dokažemo Vinko i ja, da računi odgovaraju prema priznanicama, koje imam od njega. A naročito mi je izdao priznanicu na manju svotu nego što je stvarno isplaćena u Rimu, dok je tamo poslao pravu priznanicu. Zato sam pitala por. Perića koliko je doneo iz Rima. 1.000 Fr. i 550.000 L. a Aero meni dao priznanicu na 700 Fr. i 500.000 L. isto i ostale priznanice su manje, što sam ustanovila, kad sam pronašla ove, koje je dao tad kad je primio novac. Zato sam to pred svedokom Vinkom s njim raspravljala i Vinko mu matemat. dokaže da se računi poklapaju, a on i dalje tvrdi da ne. Tako mi je Vinko morao priznati, da to A. na-merno radi. Onda se na koncu seti A. kad je video da me ovde ne more teretiti, da mu je Ivo rekao, da sam imala od pre 6.000 Fr. i kad je Kol. tražio pare od poslanstva42 ono nije imalo, pa sam ja pozajmila Cukiću, 6.000 Fr. koje je Kol. dao. To sad može lajati kad je Rim otsečen, ali nadam se da će Cukić ostati živ i moći potvrditi tačnost ove izjave. I moći će me oklevetati, jer ja neću imati prilike priznanice svima pokazivati, a ostat će sve sačuvano, pa će se moći dokazati.

Novca je još ostalo i on bi ga hteo dokopati na svaki način, jer misli, da ja znam gde je spravljen. Ali molim Vas samo to od mene ne zahtevajte. Ne mogu gledati kako se taj sirotinjski novac rasiplje i na prostitutke i žao mi je što sam mu uopšte iste dala, jer polovica ga se sigurno raspe. Isto Kom. Slov. sad nije nov. potreban jer dosta imaju, zato bi zbilja bio potreban za Liku. Ali samo mora doći poštenu čoveku u ruke. Dosta sam se nagledala rasipanja i pod cenu života ne bi dala više niti pare. Moguće ćete me sad osuditi, jer nemate pogleda ovde, ali nažalost ostat će dosta svedoka koji će potvrditi da sam u pravu.

Od mnogih vojnika sam se uverila, da je vrlo pošten p.por. Kosanović Nikica (preveden od naroda). Isto je vrlo obljubljen među ljudima — u borbama uvek prvi i vanredno hrabar, te drugarski navodim primer vojnika. Bili na položaju bez hrane. Nikica dobio komadić kruha i ne pojede ga sam već nosi 300 m da podeli sa vojnikom. Sama sam svega nekoliko puta razgovarala sa njim, jer je bio do sad u Gorici. Uverila sam se, da je velik idealist i ne bori se za karijeru i odlikovanje, već smatra jedino odlikovanje u uspehu stvari. On će sad u Gor. Kotar, gde ljudi jedva čekaju da dođe. Zato mislim, da bi njemu dala jednu svotu novca, jer od toga će zbilja samo narod videti koristi. Sa njim ide i podnar. Branko Mamula, koji je isti kao Nikica i još 8 ljudi.

Isto bi i za Liku bilo potrebno dati. Tamo ide, četnik Milan Šteta isti kao ova dvojica. Od njih vam šaljem par iskaza, da bar malo dobijete pravog pogleda u poštenje vodstva, koje su ti ljudi imali. I nije čudo, da su iako vrlo dobri borci propali. Gde može stvar uspeti, koja se na laži osniva? Pored tolikih razočaranja čudo je, da su ovi ljudi ostali verni našoj ideji. Oseća se ipak strah u njima, dali ćete vi dozvoliti da ostanu krivci nekažnjeni i nad njima vladaju, i ako bi svaki od njih život dao za Vas. Pokazala sam par ozbiljnijima Vaše pismo koje ste meni pisali i rekla im da su me ocrnili pred Vama te su bili neobično veseli, jer kažu sad vidimo, da je Čiča za pravdu. Njih siromahe stalno nepravda tuče i nije čudo što gube veru da će kad bolje biti. Uvek im se vodstvo nametalo sladkim rečima i prevarama, a kad ih je dobilo u ruke, radilo je najlopovskije sa njima.

Zato više neće ni za koga da čuju i hoće da ih vode njihovi ljudi koje poznaju. Ljudi žele u prvom redu drugarski postupak — da oficir deli dobro i zlo samo sa njima i da je uvek među njima. Progledaju mu kroz prste druge greške, što se najbolje vidi kod por. Marjana.43 Njega ljudi obožavaju i svakud će poći sa njim, samo zato jer je uvek među njima i jede sa njima sa istog kazana. Dočim i on brine malo za svoj džep, ali ne toliko da bi vojnik trpeo zbog toga i vojnik mu sve to prašta i dozvoljava — samo zato jer je drugar i ne pravi se ništa veći i bolji od njega. Eto toga ne znaju dati vojniku naša g.g. oficiri.

Čim se nametnu ljudima, dignu glave i počnu luksus goniti. Nejde to tako! Vojnik je uvideo do čega je to dovelo i počeo se buniti. Svega par dobrih oficira je bilo u Liki, ali nažalost ti nisu imali nikakove vlasti. U Brlogu ljudi zahte-vaju, da dođe por. Živanović,44 jer kažu neće ni sa kim drugim ići. On je mislim kod Đujića i naša stvar će imati mnogo više uspeha ako se borcima ugodi.

Kap. Đakovića samo u Josip Dolu ljudi vole, dočim u Plaškom čekaju da dođe, pa da ga ubiju. Ima tu njegovih boraca, koji se ne mogu načuditi kako se kap. promenio i kažu tad je bio dobar. Ali ljudi ne misle, da u šumi oficir postaje mekši, kad oseća da svaki čas može dobiti kuglu u glavu. To je ljude i prevarilo, da su došli ovamo, a mnogi ga i nisu poznavali, pa se sad gorko kaju. Naročito ih razočara, što im nije bilo dosta da ih prodadoše Nem. nego još kap. pokušava i ustašama.

Aera nitko nije ni poznavao i on se sam nametnuo ljudima, tobož Vi ste ga poslali, a Vas opet obaveštavao kako svi ljudi beže k njemu. Opet su napravili jednu svinjariju. Poslali su u Liku, gde su ljudi bili neobavešteni p.por. Koraća da dovede ovamo 130 ljudi za Nemce. I sad se tobož Aero ljuti na Koraća, kaku glupost čini, da mu je on naručio, da dovede samo 20 boraca, a ostalo decu za Beograd, tobož da maskira pred Nem. a Korać učinio obratno. Uvek netko mora biti kriv za njegove svinjarije. Korać voli dobro živeti, pa ga poslušao i ništa ga savest ne peče, što prodaje ljude Nem. Ovi ljudi su odvedeni u Postojnu. Dobro će biti za ovaj odred, da je jači u slučaju iznenađenja. Nemci za-htevaju da dovode ljude ovde.

Još su jednog starijeg čoveka, koji bio tu kratko vreme poslali u Liku po ljude. Bio je taj čovek tu par dana i nije mu izgledalo, da je sve u redu. Promatrao me tih par dana i slučajno sam na njega napravila dobar utisak, da radim za našu stvar, što su mu i vojnici potvrdili, te je želeo samnom razgovarati. Nisam govorila sa njim, jer sam se baš razbolela, a iskreno priznajem nisam se niti usudila. Ozbiljan je to Čiča i videla sam na njemu, kako sve posmatra i bori se siromah, kako bi bilo najbolje napraviti. Ja se sigurno ne bi mogla uzdržati i rekla bi mu, da ne dovodi ovamo ljude Nem. već nek tamo osnuje ilegalu. Sad ne znam kako se je on odlučio. Svi uviđaju, da je sa ovim radom naša stvar ovde propala. Zato je zločin trgati ljude od ilegale i predavati ih okupatoru.

Kad su se pretukli preko zime, još će se lakše sad. I ti su ljudi spremni sve podnositi samo da uspe naša stvar. Ovi ih nastoje ocrniti i prikazati kao lopove, samo da istaknu kolike žrtve oni donose — i to sve za spas naroda. Jadni narode što si doživeo! Gospoda, podnoseći žrtve za tebe pucaju od dobrote, dok ti umireš od gladi.

Ako mi vreme dozvoli, napisat ću opširan izveštaj iz. Like, po podatcima od boraca, a ne karjeraša. Čudit će te se kako se nečuveno gadno postupalo sa tim ljudima i bit će Vam jasno zašto je došlo do pada.45 Nadam se da će Vam biti prijatno čuti i reč boraca koji će rado i uvek život žrtvovati za Vas. Za sada ću Vam priložiti par izvještaja, koji su pisani neveštom borčevom rukom, ali zato verni.46 Isto bi Vas lepo molila, da napišete pismo svim borcima iz kog će videti, da im posvećujete pažnju. Oni ne žele nikakvog odlikovanja i unapređenja, već samo osećaje pravde i toplu reč. To će im mnogo podići moral, a i dati novu snagu. Odlični su ti ljudi samo iscrpeni raznim izmozgavanjem. Tako ugodno je sa njima razgovarati, kad se vidi da su ostali verni našoj svetoj ideji. Pored tolikih gorkih razočaranja, koja su proživeli, još uvek će rado položiti svoje živote na oltar domovine. Kad bi mi u Slov. imali take borce sa kakom lakoćom i užitkom bi se radilo. A ovi lopovi pustiše ih toliko izginuti i propasti.

A sad su isti takovi i već sad bacaju krivicu na ljude optužujući ih lopoština i krađa. A u celo vreme od kako sam tu interesovala sam se za svaku sitnicu i samo jedan slučaj krađe se dogodio. Trojica su i[z] magazina ukrali cipele inače ništa. Dočim pijanosti je veći procenat, a nije ni čudo bar zaborave na sve jade. Tako su se na Matuljama napili 5 i istukli jednog Nemca. E baš je pravo. Gledala sam zadnji put kad su odlazili ljudi u Postojni, kako se derao Nem. kaplar na njih, i kleo gore nego naši. Kako je to tragična slika bila. I nije čudo što je u ljudima uzavrelo. A Aero sad krvavi znoj znoji i kune ljude što nisu tako verni sluge kao on i kap. Kud ćemo veće poniženje za našu vojsku nego da komanduje Nem. poručnik našem kapetanu, pa i vojvodi, samo sreća, da je taj vojv. surogat, inače propadosmo od bruke. Inače gosp. od p.nar. dalje sva kradu — i to vojnika. Čudo je da su vojnici ostali pošteni, kod takih starešina.

A još gore se znoji A.[ero] radi Đak.[ovićeve] "genijalnosti" kako se sam pohvalio, da su mu rekli ustaški oficiri. Preti čak i razoružanje, kako mi je sam priznao. I tko će opet nastradati — samo vojnik, a s tim i naša stvar.

Dobila sam danas tačne podatke iz odreda u Postojni. Ima 150 ljudi. Od toga 80 dobrih boraca, ostalo deca od 13 god dalje i starci. Sad je došla grupa od 60 ljudi. Od tih ljudi je 30 boraca ostalo starci i deca. Sa ovima je 150 ljudi. Potpor. Korać ostao je još u Lici, a ovu grupu od 60 ljudi doveli Nem. sami — ostalo će dovesti sam Korać kad još sakupi. Ovi ljudi se dovode na zahtev Nemaca.

Aero je sad stvarno u škripcu, Nemci izgubili poverenje u njega zbog pregovora Đakovićevih sa Ustašama. Čujem da je i od vas dobio naređenje, da prekine sa Nem.47 Vas se isto boji i ljuti se, da su ga Slov. izdali vama zbog Nemaca. Zbog toga se boji odgovornosti, ako Nem. povuku ove ljude u Nem. Vrlo zdravo bi bilo za njega, kad bi mu svaki tedan poslali jednu dep. u tom smislu jer brzo zaboravi i opet ugodi Nem., a ovako se neće usuditi više vući ljude ovamo.

Sad će slati odavde 2 oficira onima u Liku samo ne znam dali će ti biti za ilegalu ili legalno, jer ide sa njima Nem. tumač.48

Isto vidim, da je poslao Aero, ovim odredima predloge za unapređenje. Ovi ljudi služe kod Nem. i radi stvari nije zgodno, da ih Vi unapređujete, a to isto ide i na štetu ilegale. Ljudima nije poznato, da Vi ne priznajete rad sa okupatorom.49 Sa tim da dosegnu unapređenje dokazuju ovi, da Vi odobravate takav rad i pridobijaju ljude, koji su tomu naklonjeni. Idealnom borcu za stvar ne bi smelo biti stalo do odlikovanja i karijere.

Isto je potrebno upozoriti Aera da čuva službene tajne jer je inače rad nemoguć. Apsolutno sve stvari izbrblja i još uveliča, jedino one, koje njega mnogo kompromituju očuva u tajnosti. S tim da ima vezu sa vama i zna sve stvari iz naše org. on hoće javno opravdati svoj javni rad sa okupatorom, što znam da Vi ne odobravate. On to govori i pred ženama, koje su politički problematične, a za nekoje je i dokazano da su špionke. Tako se u Trstu sastajao sa tal. špionkom i sam mi rekao, da je ona pre rata bila u tal. poslanstvu u Beogradu, te joj se uspelo uvući među najviše beogr. krugove i sa uspe-hom je špionirala za Ital. Sad, da je u kabinetu Musol. i on će od nje izvući važne stvari. Upozorila sam ga da pazi, da ona više ne izvuče od njega. Tako se i dogodilo, jer on se pohvalio da ima vezu i sa Rimom, te da šalje kurira. I ona ga prevari, da mora u Rim po neka odela i zbog opasnosti puta molila bi da putuje sa njegovim kurirom.

Aero joj pretstavio por. Perića, pravim imenom i naredio ovom da ju mora uzeti sa sobom. Upozorila sam Perića da bude oprezan. Perić je protestovao da ju vodi sa sobom, a Aero mu tvrdio, da sam ja to [izmislila]50 te mene psovao što sam to kazala Periću.

Putovala je sa Perićem (ime joj ne znam, ali Perić zna) i ovaj se osvedočio da ona nije imala nikakvih stvari u Rimu, već da je išla njega špionirati. Na povratku iz Rima utekao joj u Firenci i ostavio ju da je sama putovala. Zbog toga je verovatno ona protestirala kod Aera.

Aero mi je rekao da od prvog dalje nije Perić više u njegovoj službi, jer je govorio samnom i da je pod moju uplivom. Razlog je naveo, što sam preko Perića proveravala tač-nost Aerove priznanice, koju je meni izdao o prijemu novca iz Rima. Ovo se mene nebi ticalo, ali za taj novac tvrde da sam ga sebi zadržala i zato sam htela isterati stvari na čisto. Aeru je to poslužilo za razlog, da otpusti Perića jer je njegov potčinjeni, i ne bi smeo sad više razgovarati samnom, pošto sam ja »penzionirana« i privatno lice.

Por. Perić je veliki idealist i vrlo pošten — ne odobrava Aerov rad. A to je i jedini oficir koji se odazvao da ide iz Rima u otadžbinu. Radeći sa Aerom, doživeo je veliko razočarenje i počeo gubiti veru u našu stvar. Aero mu je obećao, da će ga slati kao kurira Vama, ali videći poštenost Perića, odustao je od toga. Perić opet nema volje za rad, dok ne ode do Vas i vidi, ako je kod Vas rad na zdravijoj bazi. Eto tako se događa sa idealnim borcima, kad ih vode lopovi.

Primećujem, da su sve osobe, koje sam ovde navela vrlo korektne i pažljive prema meni, osim Aera, ali zbog toga nisam mogla prećutati njihova imena. Važnije je, da su pažljivi prema vojnicima nego babama. Aero ako je prema meni bezobrazan, ali priznajem da mu ne ostajem nikad dužna i mislim da mu se nitko nije usudio reći u lice o njegovim lopov-štinama kao ja. Svestan je da sam sve dobro uočila i zato me hoće odstraniti.

Lepo Vas molim, da poštu za mene posebno spakujete i naredite kuriru, da ne pokaže pred Aerom, jer bi me ovo sigurno stalo glave, a ovako se nedam nikako izmanevrirati. Ostajem uz mnogo poštovanja najodanija

Mira.51 —

                        29. VI. 44.52

Bila sam prisutna danas, kad je kap. Đak. referisao Aeru sledeće: Od Sapiana53 prema Bistrici54 napravili su Nem. 3 postojanke, da čuvaju prugu. U tim postojankama će biti 2/3 Nem. i 1/3 naših. Sutra dovode naši iz Lovrana 30, a 45 ljudi će uzeti sa Matulja. U svakoj postojanki prema izjavi kapetana, bit će 25 naših ljudi. Štab je u nekoj postojanki u blizini Bistrice. U tom štabu bi morao biti i kap. Đak. te obilaziti sa Nem. postojanke. Zato je Aero odlučio, da sam ode do Nem. i traži kap. za sebe, da bude stalno sa njim ili bar [delim.]55 Rezultat još ne znam. Đak. je spomenuo, da je sa Nem. razgovarao da ga puste u Liku. Aero mu je zabranio, da u buduće o tom govori, jer bi Nem. mogli posumnjati. Nekoliko puta je A. pitao Đak. ako je bio dovoljno ljubazan sa Nem. i upozoravao da mora biti jako ljubazan.

Videla sam na Đak. da mu se ne sviđa, što su Nemci istegli previše prste po našim ljudima i kaže mi da bi najradije otišo u Liku, te doveo 500 četnika ilegalno i ove tu pozvao, da mu se priključe. Aero kaže da nema ni govora, da bi to Nem. dozvolili, a i Đak. je premalo energičan i previše indolentan da bi to izveo. Kad su već ovi ljudi u Nem. pandžama, ne bi se nikako smelo dovoditi nove ljude Nem.

Primetila sam, da je Aero i ako se pravi nad sve hrabar, veliki plašljivac. Sva njegova hrabrost je samo na jeziku. S tim ga i Nem. drže, pred kojima ima veliki respekt. Ako primeti da je samo kaplar prema njemu manje prijazan, on se već trese i pripravljen je sve ugoditi Nem. s tim samo šteti našoj stvari, jer u ponižavanju ne poznaje granice.

Sad se bavi idejom, da bi govorio sa generalom Rupnikom, da bi doveo u vezu domobrane i ove četnike i time infiltrirao domobrane. Ideja je dobra, ali uspeh problematičan. Rupnik je Germanofil, Nemci isto to neće dozvoliti, a radi naše prop. nije zgodno, da se Srbi kao četnici pojavljuju i u Slov. i to u Nem. službi. Uopšte bi radi profaniranja naše stvari bilo potrebno zabraniti šajkače, svima onima koji su u službi okupatora. Ljude bi isto bilo teško privoliti, da idu u Slov. dok znadu, da je njihov teren potpuno nezaštićen. Na štetnu ideju po našu stvar je došao Aero danas, kad je rekao, da će tražiti od Nem. da naše patrole budu na stanici u Postojni i pregledavaju vlak. Znam dobro koliko su se ljudi zgražali kad su to domobrani činili i služilo im to kao dokaz kako su domobrani u Nem. službi. Sad još treba i Srbi to da pokazuju javno. Aeru sam prikazala štetnost toga, a on tvrdi, da će time privući domobrane i ostaje kod svoga, da će ljudima narediti da se što više pokazuju na stanici kad vlakovi stižu, ako Nem. ne dozvole da patroliraju.

Taj odred u Postojni išao je u jednu akciju. Celi bataljon Nemaca, naših 50 ljudi i 6 domobrana na 300 part. Međutim partizani su se pravovremeno umakli i ulovili su 4 terenska radnika. 2 koji su imali pištole Nem. su streljali. Naši sumnjaju da su domobrani upozorili partizane da se umaknu. Akcije u Postojni izvode naši u sastavu Nem. vojske.

Uspelo mi je kod A. steći malo poverenja, pa mi je danas već garantirao, da me neće ubiti posle Vašeg pisma, tim više što sam prestala da radim. Radim sad samo ponoći, a sastanke držim tajno. Na taj način mi se omogućuje rad, a od A. sve doznajem.

Isto mi je poverio, danas da se u blizini Postojne nalazi 25 starih Kolb[enovih] četnika, koji nisu hteli ostati u slov. ilegali »Marnov odred« i da je bio Marinčić, kog poznajem, kod njega, da bi se ti četnici pridružili našima. Aero, da ih zbog Vas nije smeo uzeti i sad su tamo potpuno sami. Marn je bio komandant part. brigade i taj odred se sastoji većinom od part.56 Moguće je to uzrok, da ti četnici nisu hteli ostati u Sl. ileg. i žele sa Srbima. Isto sam primetila na nekojima Kolb. četnicima sa kojim sam govorila, da je na njih teško delovalo smenjivanje Kolb. i videli su u tom propast naše stvari u Sl., te rekli da idu radije u Srbiju. S druge strane smatrali su, da je učinjena krivica Kol. od strane sadašnje ekipe da se dočepaju vlasti, što ih je još više ogorčilo. Oni su se uživeli u Kol. te ga voleli i sad misle da nitko drugi ne bi mogao biti dobar ili još bolji, a s druge strane nisu videli, da Kol. samo sa njima nije mogao uspeti. Lepo je to, što imaju u dobroj uspomeni svog komandanta, ali ako se počima sad i oni separirati, šta će ostati od Slov. Zato bi i zbog tih ljudi bio potreban jak ileg. odred Srba komu bi se mogli priključiti, jer inače će propasti, ili čak preći partizanima]. Uverena sam, da bi mu se u tom slučaju pridružili sigurno svi Kol. četnici, koji sad nisu hteli u ileg. i tako preboleli Kol., jer u Srbe imaju poverenje. I to opet može dati Lika.

Sad će Aero slati tamo 3 Srbina oficira, koji su došli iz Lj.57 Lepo je od tih oficira, što su se odazvali pozivu, ali je pitanje dali će se znati snaći u ileg. radu, a među narodom nisu popularni i ljudi neće imati poverenje u njih. Ti oficiri nemaju pojma o ileg. radu, jer su celo vreme bili u internaciji, što se vidi iz pitanja majora Vasiljevića kake su dislokacije trupa, koji su intendanti, od kud se dobiva trebovanje i t.d. sa sobom na teren nosi klozet papir i slično. Doći će do razočarenja na obe strane. Zato su mnogo primerniji ljudi koje narod sam želi i ima poverenje u njih pa makar to bili i podoficiri. Oni su vični četnikovanju, a s tim u vezi i svih nestašica. Aero mi priznaje da se u Lici jako ljute što im odvode ljude ovamo i da na taj način ne mogu raditi. I s tim bi trebalo prestati, dotle, dok se ne organizuje Lika. Od ljudi, koji dolaze pod ovim uvetima ovamo naša stvar ima samo štetu, a ne korist. Tu može uspeti, kako sam već pre iznela, samo ilegala.

Isto nije u interesu naše stvari da Aero, kao vrlo kom-promitovana osoba, zbog jakog sudelovanja sa okupatorom vodi i ilegalu, jer nitko neće verovati u ilegalnost te ilegale. A on će u prvom redu gledati zadovoljiti okupatora i malo će ostati za ilegalu. Pošto on ima mater. sredstva, ileg. je odvisna od njega. Zato bi moguće vojv. Đujić mogao dati kojeg ozbiljnog i nekompromitovanog oficira, kojeg ljudi poznaju kao dobrog, da organizuje i poveže ileg. odrede.

Bilo bi u interesu naše stvari, da se javno A. ne hvali, da ima r. vezu sa Vama i Vaša pisma ne pokazuje svima, jer tim samo maže Vaše ime, pošto ljudi ne znaju, da Vi niste dobro informiran i misle da Vi odobravate takav rad.

Aero je drugi Nedić. Ipak će ostati ovde, ali stanovat će u hotelu, gde sami Nem. stanuju i gde civili nemaju pristupa. Već i time priznaje svoje javno sarađivanje sa okupatorom. Veruje da Nem. sigurno neće izgubiti rat, ako čak i ne pobedi, zato smatra za pametno vezati se sa njom. S tim benavi i druge, te je tel. Vinko meni dokazivao kao veliku potrebu vezati se sa Nemcima. Pošto je A. vrlo agilan, sposoban i častihlepan, te mu je i mnogo stalo do toga, da ga Vi priznajete, mislim, da bi našoj stvari stvarno koristio pro-pag. i ostalim radom, kad bi bio u inostranstvu. Tamo nema okupatora i ne bi mogao šurovati sa njim te šteti stvari.

Nisam mogla dovršiti drugu epohu izveštaja iz Slov. To ću poslati po Jovanu, koji u četvrtak ide. Jovan se strašno pogospodio od kako je Vama podvalio, da ste ga unapredili. Od tad neće više vojnika ni da pogleda, te stanuje izvan kasarne u Postojni sa sestrom od Bose.58 Tu ju je držao u kasarni, a tamo toga nisu dozvolili. Isto je sa njime i Drago Pejnović, kog Vam predlažu za p.por. Na vojnike ovo slabo deluje, a starešine namesto da čuvaju moralu, sami ju ruše. Tu laž bi trebalo iz temelja iskoreniti, jer vrlo loše deluje na razvoj stvari.

Komunisti šire da su svi naši ljudi Nem. agenti zato i nema narod u njih poverenje, jer uzima kao dokaz ovu javnu saradnju sa Nem. Zato još jednom molim pošaljite nekog da proveri tačnost mog izveštaj a i da se rad počne na drugoj bazi koja će biti u korist naše stvari. Ovako sigurno propadamo.

Kad sam pravila ovaj izveštaj uzimala sam kao merodavno mišljenje boraca, a i sama sam mnogo videla, da mogu tvrditi, da su u pravu.

Pod pritiskom Aera napisat ću Vam pismo zajedno sa izv. iz Slov. u kome ću Vam se zahvaliti na Vašem pismu, i javiti da zbog bolesti odustajem od daljnjeg rada. Ovo je samo maska pred Aerom, a stvarno ću i dalje raditi, ako je to Vama pravo. Za sad ću Vam slati izveštaje tačne dok Vi nekog ne pošaljete ovamo za to. I onako me svi smatraju za Vašu špionku pa ću to i biti, ako ste sporazumni sa time. Zame važi samo Vaše mišljenje i naređenje i toga ću se uvek držati.

Poslala sam kurira do Đujića pa se nadam da ću moći sa njim održavati kurirsku vezu i tako bi Vam mogla slati i dep. preko Đujića. Samo bi Vas molila u tom slučaju novi tajni br. jer tekst šifre koji ste po Jovanu poslali imam. Ili uopće novu šifru.

Ovi ljudi me nagovaraju da idem sa njima u Liku, te im tamo pomognem organizovati. Nemam toliko poverenja sama u sebe, u Slov. sam mogla dobro raditi, jer me Kol. vodio, a tu bi mnoge stvari pale na mene samu i zato razmišljam. Ali ako ne bude drugačije otići ću tamo, jer mnogo volim taj narod i gledat ću raditi tako, da im zbilja koristim.

Za mater. pomoć najlepše zahvaljujem, tražit ću od Aera da mi isplati za nekoliko meseci, pa ću poslati u Liku, a za ovaj sadašnji rad ne zaslužim, da bi me se moralo podupirati. Osim toga imam medic. knjiga i još nešto vrednih stvari, koje ću prodati i imati za nekoliko meseci za život. Ako mi se tad ne pokaže koja druga mogućnost onda ću moliti potporu.

Telegr. Vinko ima 9.000 L. hranu i stan, dosta čiste zarade, a kad bi Vi naredio onda se ne bi usudili otkazivati i ucenjivati. Molim održite moje ime u tajnosti, jer bi me ubili.

Najodanije

Mira.

 

1  Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 150, reg. br. 31/4 (SL-W-30). U istoj kutiji pod reg. br. 1/5 (SL-X-1) nalazi se prfekucan prvi deo izveštaja pisan do 29. juna. Na tom dokumentu Draža Mihailović je stavljao neke svoje primedbe. U originalu je izvršeno mnoštvo podvlačenja crvenom ili plavom olovkom.

2  Dokument Redakcija nije pronašla.                   

3  Dobrosav Jevđević.                                                     

4   Nemci.                                                                                     

5  Zaharije Ostojić (Cika Branko).

6  Dušan.

7 Pismo nije nađeno.

8 Abacija (sada: Opatija).

9 Momčilo.

10  Vidi dok. br. 200.

11  Bela garda.

12 Đordano.

13 Lira          

14  Boro. Pored njega, kuriri za Rim bili su Ratko Đokić i Mita Petković.

15  Delovi nemačke 392. legionarske divizije. 16 i I8 Vidi dok. br. 200.

17 Kapetan Mesić je bio komandant 19. bataljona 4. ustaške brigade u Otočcu.

19 Vidi dok. br. 41, 76, 77 i 78.

20 Vidi dok. br. 200.

21  Na margini ovog pasusa napisano je plavom olovkom, ćirilicom: »Daje pravo Kolbenovom (Karlo Novak — prim. red.) pesimizmu«.

22  Draža Mihailović.

23, 26 i 28 Prilog nije nađen.                                                             

24  Reč je o Janezu Marnu, koji je 1942. prebegao iz partizana u »belogardiste«. Opširnije vidi: Franček Sajc, n. d.( str. 325 i 746.

25  Bela garda.

27 Tako stoji u originalu.                     

29  Reč je o amjeričkim avijatičarima.

30  Potporučnik. Do kapitulacije Italije bio je komandir voda u Gorskom kotaru, odakle se prebacio u Italiju, a u proleće 1944. u Istru. Tu je sa grupom četnika sarađivao sa Nemcima, nastojeći da se ponovo prebaci u Gorski kotar, odnosno Liku.

31  Vuletić.

32 Kosanović. .

33 U izveštaju vojvode Jevđevića od 8. avgusta 1944. Draži Miha-iloviću o svom radu u Istri i Sloveniji i saradnji sa Nemcima, za odnose Đujića i Nemaca, između ostalog, piše:

»Garantujem i imam stotine dokaza da trupe Đujića u velikom delu stoje u tešnjoj vezi od mene, ali to niko ne vidi. Vi bi se začudili, kad bi vam sve ispričao kakve mi izveštaje pokazuju Nemci o svojim; vezama sa našim jedinicama naročito kod Drenovića (Uroš — prim. red.) i ostalih, prebacujući mi da ih mi sabotiramo i podmuklo rušimo. Pokazali su mi još jedan slučaj. Negde u Hercegovini napadnut je određenog dana na određenom mestu nekakav voz. I naša služba za Ameriku i komunistička radioslužba javile su u razmaku od dva dana za to isto mesto i taj isti voz da su napadnuti. Mene su pitali što ja mislim, ko je to izvršio. Pričali su mi i druge fantastične stvari u koje nisam verovao, ali su karakteristične. Na primer njihov komandant kaže: Kad sam bio u Srbiji ja sam razumevao da vašoj vojsci treba da nas ponegde napadate i sa sektorskim komandantom sam govorio i predlagao mu, da on mesečno vrši sabotažu i da mi samo kaže unapred koje će pruge i objekte tog meseca porušiti i ja ću to primiti na znanje.Onda ne smete, molim, da zaboravite, da sam ja ovde okružen komunistima, da su svi najviše okomljeni baš na mene i da nastoje baš kod Britanaca da me kompromituju a tim i Vas indirektno, jer vide i znaju da ja otvoreno branim britansko stanovište i usmeno i u propagandi, jer znaju koliko sam u Italiji održavao vezu sa Britancima i zarobljenicima i da sam prvi stvarao njihov odred. Komunisti ovde politički su neobično snažni, imaju cvet intelektualaca, imaju niz štamparija i edicija i nije li napadno, da meni posvećuju u svojoj kampanji više pažnje nego li celom drugom1 našem pokretu ovde« (Arhiv VII, Ca, k. 156, reg. br. 51/1—1).

O saradnji četnika pod komandom vojvode Đujića i Nemaca, vidi dok. br. 73, 76, 77, 78 i 166, objašnjenje 3.

34 Odnosi se na ustaško-domobranska nedela.

35 Glušić je bio komandant »Istočne Slovenije«.

36 Vinko.                                                                                

37 Vidi dok. br. 77.

38 i 39 Redakcija ih nije pronašla.

40 Reč je o puštanju na slobodu Karla Novaka koga su u martu 1944. uhapsili Nemci u Beogradu na putu u štab Draže Mihailovića.

41 Rim su, 4. juna 1944, zauzele britanska 8. i američka 5. armija

42 Misli se na poslanstvo u Vatikanu. Poslanik je bio Kosta Cukić.

43  Mile.

44  Sergije.

45 Isto kao i napomena 19.

46 Jedan od takvih izveštaja pisao je podnarednik Branko Mamula, 12. juna 1944. Izveštaj je pod naslovom »Optužbe vojnika protiv nesposobnosti starešina preko Mire«. U njemu se govori o odnosima Jevđevića i Nemaca, služenju četnika u nemačkoj policiji u Ogulinu i Josipdolu, jačini (oko 50) četnika u Gomirju, o trošenju novca na luksuz i drugo (Arhiv VII, Ca, k. 160, reg. br. 34/3).

47  U pismu Draže Mihailovića (1001) bez datuma (verovatno iz juna 1944) upućenom Jevđevtću o načinu organizovanja četničkih odreda u Lici i sprovođenju propagande, kao i odnosima sa Nemcima, između ostalog, piše: »Razvijajte punu inicijativu na razvoju organizacije i borbenih snaga, samo imajte uvek na umu da narod ne trpi nikakav ,legalan' rad. Taj rad je unapred osuđen na neuspeh. Molim vas da više ne dajete nikakvog povoda ni za napade na Vas lično, jer nas to sve dovodi u vrlo nezgodnu situaciju.

U pogledu organizacije imate široko polje rada kako na ostrvima tako i u Lici. Samo u odnosu na Slovenačku vodite računa da su Slovenci jako osetljivi, da im se ne mešate u njihove poslove, a međutim da im što više pomognete u davanju stalnih odreda, koje prikupljate« (Arhiv VII, Ča, k. 18, reg. br. 21/8).

48  U izveštaju poručnika Mihaila Filipovića, bez datuma (verovatno juli 1944), o radu Dobrosava Jevđevića i njegovim vezama sa Nemcima, kao i upućivanju oficira iz Rijeke i Opatije u Liku, pored ostalog, piše:

»G. Jevđević je rešio da prebaci mene i p.p. Skendžića (Milan — prim. red.) u Brlog, više Sinja, gde je komanda ličkih odreda ile-gala... Dobili smo bili propusnice sa lažnim podacima koje je Jevđević bio dao Nemcima... Krenuli smo na put, a pratio nas je jedan nemački podoficir — zonderfirer. Polazak je bio sa Sušaka parobrodom. .. Iz Sinja smo se kamionom prebacili u Brlog. U Brlogu su Nemci sa legionarima, a pored njih i 400 ,četnika'. Ti su ,četnici' isto tako u saradnji sa Nemcima kao što su u saradnji i odredi koje Jevđević ima u Istri« (Arhiv VII, Ca, k. 231, reg. br. 26/10).

49  Vidi dok. br. 165, depešu 707.

50  Reč nečitka.   

51  Jovanka Krištof, obaveštajac Draže Mihailovića iz Slovenije.

52  U dokumentu pisanom na mašini (Arhiva VII, Ca, k. 150, reg. br. 1/5) nalazi se — isti ovakav izveštaj, ali bez daljeg teksta, Draža Mdhailović je ispod potpisa »Mira« dopisao olovkom, ćirilicom:

»P

Izveštaj dobar i istinit Odgovoriti joj da ljudi beže iz leg.[alnih] odreda u Liku, a po mogućnosti da

i ona ide u Liku?                                                                     

Mira ima para kod sebe —državnih«

53  Šapjane.

54  Ilirska Bistrica.

55 Nečitko.

56  Isto kao napomena 24.

57  U Ljubljani su u junu 1944, pored ostalih, bili major Vasiljević, kapetan Momčilo Miletić, poručnik Mihailo Fllipović i potporučnik Mi-lan Skendžić, čekajući propusnice — pasoše za prelazak u Srbiju. Iz Ljubljane su, u junu, došli u Opatiju Skendžić i Filipović.

58 Verovatno je reč o Bosi Končar.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument