ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIKE KORPUSA OD 26. JUNA 1944. KOMANDANTU 5. JURIŠNOG KORPUSA ZA KONCENTRACIJU JEDINICA NA PROSTORIJI PLANINE GOLIJE I ČEMERNA RADI DEJSTVA PROTIV JEDINICA NOVJ1

ŠTAB                                 

ČETVRTE GRUPE JURlŠNIH KORPUSA2 JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. BR. 5. — 26 juna 1944 godine u 19 čas.

Kosjerić                   

KOMANDANTU V JURISNOG KORPUSA. —

Komunističke snage u Crnoj Gori su u lutanju. Pokušaj proboja prema Srbiji je neuspeo. U vremenu od 22 do 25 o.m. razvija se ofanziva u južnom delu Crne Gore i komunisti su već izgubili: Brodarevo — Bijelo Polje — Berane a po još ne potvrđenim vestima i Andrijevicu.3 U isto vreme potpukovnik Đurišić priprema trupe u Podgorici za napad u pravcu severa a nemačke4 snage iz Nikšića krenule su u napad prema Kolašinu. 17 i 27-ma divizija odbijene sa Drine od Drinskog korpusa prikupljaju se u trouglu: Plevlje — Prijepolje — Priboj i od 24 o.m. oživela je patrolna delatnost na r. Limu. U južnoj Srbiji odnosno u prostoru Toplica — Jastrebac — Kopaonik nalaze se komunističke snage:

—  21-va divizija na Jasrebcu gde joj je i štab Srbije.5 Ova divizija ima zapovest da prodre u Sumadiju.6

—  22-ga divizija razbijena od Bugara u prostoru zapadno od Leskovca7 povlači se na sever radi spajanja sa 21-vom divizijom na Jastrebcu.

—  24-ta divizija potisnuta od strane Bugara sa prostora Toplice u pokretu je prema severozapadu i nalazi se između Jastrebca i Ibra.8 25 juna ova divizija zauzela je Brus9 i uputila predhodnice u pravcu Jošaničke banje. Njen zadatak je upad u dolinu Ibra i proboj prema zapadu.                                           

—  23-ći divizija nalazi se u oblasti Soko banje sa namerom da prodre u dolinu Timoka.                                                           

25-ta divizija je u formiranju u oblasti Toplica — Jastrebac.10

Ukupna snaga svih ovih divizija ceni se na oko 8000 sa dobrim naoružanjem ali sa nedovoljno izvežbanim vojnicima i sa velikim brojem prisilno mobilisanih od kojih je znatan deo naših pristalica.

Prema izloženom IV grupa jurišnih korpusa zadržaće stav odbrane na pravcu Sandžak — Crna Gora stim da se r. Lim mora u svakom slučaju održati u našim rukama dok će gro snaga IV grupe krenuti u ofanzivu u pravcu doline Ibra a potom prema Jastrebcu.11

Na osnovu prednjega, —

NAREĐUJEM:

1. — IV jurišni korpus ostaje u odbrani Lima na otseku Priboj — Prijepolje sa naslonom desno na snage Drinskog korpusa a levo na snage Vuka Kalaita.12 Ovaj korpus pošto u svoj sastav primi 29 juna i Rudničku brigadu ostaje pod komandom potpukovnika Ostojića koji prima odbranu Drine i Lima. Sa IV jurišnim korpusom ostaje i ob. oficir ovoga štaba kapetan Miličić13 koji će i dalje prikupljati podatke o neprijatelju na prostoru Sandžaka i Crne Gore i o tome redovno obaveštavati ovaj štab kao i do sada.

2.  — Ostale snage IV grupe jurišnih korpusa koncentri-saće se 30 juna do mraka na prostoriji između pl. Golije i pl. Čemerna po sledećem:

a)   V jurišni korpus kreće sa dosadašnje koncentraciske prostorije 27 juna u 6 časova u pravcu Ivanjice a potom u s. Dobri Do (jugoistočno od Ivanjice za oko 15 km. — na le-voj obali r. Studenice (gde mora biti najkasnije 29 juna do podne.)14

b)  drugi jurišni korpus kreće sa dosadašnje koncentaciske prostorije 26 u podne u pravcu Guče a odatle preko s. Krivaca — Donji Dubac — s. Mečke — s. Osonica — za s. Mlanča gde mora stići 29 juna do podne.

v) prvi jurišni korpus sa dosadašnje koncentraciske prostorije kreće 27 o.m. u 6 časova u pravcu pl. Čemerna sa zadatkom da što pre izbije u s. Đakovo gde mora biti najkasnije 28 do mraka. Sa ove prostorije upućuje odmah svoja izviđanja u pravcu Ušća i Raške i dalje preko Ibra radi hvatanja dodira sa partizanima i prikupljanja podataka o njima.

Korpusi V, II i I ulaze u prvu liniju na koncentraciskoj prostoriji stim što će odmah uhvatiti međusobnu vezu i tesno se povezati u razmeni obaveštenja i upotpunjavanju sistema obezbeđenja. Svi ovi korpusi upućuju daljne izviđačke patrole do Ibra i preko Ibra za pribavljanje podataka o komunistima.

g) III jurišni korpus kreće sa dosadašnje koncentraciske prostorije 27 juna u 6 časova sa zadatkom da 29 do mraka izbije u s. Osonica (istočno od Ivanjice oko 10 km.) gde će ostati u rezervi do daljeg naređenja.

3.  — Ishrana trupa biće po sledećem:15

—  IV jurišni korpus sa svoje teritorije kao i do sada stim što će komandant Rudničke brigade organizovati dotur hrane železnicom sa svoga terena.

—  Ostali korpusi izuzev I jurišnog korpusa baziraće na magacin u Ivanjici odakle će hranu podizati svojim transportnim sredstvima po urednim trebovanjima.

4.   — Sanitetska služba: teže obolele i ranjene vojnike upućivati u Ivanjicu odakle će biti transportovani dalje u unutrašnjost u bolnice.

5.  — Radio veze održavaće se po dosadašnjem a kurirska veza narediće se naknadno čim se trupe prispeju na koncen-tracisku prostoriju.

6.  — Štab grupe polazi na put 27 juna ujutro iz Kosje-rića stim da će 29 do podne biti u s. Osonica gde će ostati do daljeg naređenja.

NA IZVRŠENJE!                                                         

Prijem zapovesti potvrditi radiogramom.

načelnik Štaba — kapetan,          komandant — major,

Neš. Nedić16                               Drag. S. Račić

M.P.17

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 77, reg. br. 41/2 (S-V-11260).

2  Formiranje Grupe naredio je Draža Mihailović 27. maja 1944. Prema tom naređenju, njen sastav je bio sledeći: Štab Grupe, 1. ju-rišni korpus (dve brigade iz 1. i jedna brigada iz 2. ravnogorskog korpusa) — komandant Predrag Raković, kapetan; 2. jurišni korpus (dve brigade Gorske garde i jedna brigada iz Sumadijske grupe korpusa) — komandant Nikola Kalabić, kapetan; 3. jurišni korpus (dve brigade iz Cersko-Majevičke grupe korpusa i jedna brigada iz Valjevskog korpusa)

—  komandant Vojislav Voja Tufegdžić, kapetan; 4. jurišni korpus (dve brigade iz Zlatiborskog korpusa i jedna brigada iz Rudničkog korpusa)

—  Komandant Milomir Kolarević, kapetan, i 5. jurišni korpus (jedna brigada iz Požeškog korpusa i jedna brigada iz Javorskog korpusa) — komandant Miloš Marković, kapetan. Svaka brigada trebalo je da ima 560 ljudi, 1—5 lakih i 1—5 teških bacača i 15—30 automatskih oruđa. Formacija brigade: štab, štabni vod, tri bataljona sa štabnom desetinom i tri čete, a četa sa dva voda po dve desetine (tri trojke i desetar). Sve brigade nazivane su jurišnim. Naređeno je da formiranje Grupe bude završeno do 15. juna 1944 (Arhiv VII, Ča, k. 4, reg. br. 7/4).

3  Reč je o dejstvima delova nemačke 7. SS divizije »Princ Eugen« i 21. SS divizije »Skenderbeg« sa četnicima i muslimanskom milicijom protiv jedinica 3. udarne divizije NOVJ. Posle četvorodnevnih borbi, koje su otpočele 23. juna, neprijatelj je uspeo da potisne jedinice NOVJ na levu obalu r. Lima i ovlada mostobranom u širem rejonu Bijelog Polja. Opširnije vidi tom III, knj. 7, dok. br. 322 i 326.

4  Delovi nemačke 181. pešadijske divizije.

5  Misli se na Glavni štab NOV i PO Srbije.

6    O zadacima 21. divizije NOVJ u drugoj polovini juna 1944, vidi tom I, knj. 9, dok. br. 8.

7  O borbama 22. divizije NOVJ protiv bugarskih i nemačkih trupa od 14. do 22. juna 1944, vidi tom I, knj. 9, dok. br. 9.

8  O dejstvima 24. divizije NOVJ vidi tom I, knj. 9, dok. br. 7, 8 i 14.

9  Aleksandrovac i Brus su, 23. juna 1944, oslobodile jedinice 21. divizije NOVJ (Hronologija NOR-a, str. 804).

10  Divizija je formirana 21. juna 1944. godine.

11  Vidi dok. br. 199.

12  Kalaitović.                     

13 Verovatno je u pitanju Antonije Miličić.

14 Štab 5. jurišnog korpusa naredio je istog dana da se jedinice prikupe na navedenoj prostoriji (Arhiv VII, Ča, k. 51, reg. br. 36/4).

15  U dokumentu »Snabdevanje IV grupe jurišnih korpusa za vreme akcije protiv partizana« bez datuma (verovatno kraj juna 1944) razrađen je sistem snabdevanja. U njemu, pored ostalog, piše:

»Pri rešavanju pitanja snabdevanja može biti tri varijante.

1). Snabdevanje će se pomoći transportnim sredstvima od ,legalnih' i br. 11.

2). Snabdevanje će se vršiti bez pomoći pod /1 ali uz ometanje od istih.

3). Snabdevanje će se vršiti protivu volje faktora pod /1 ali uz ometanje sa njihove strane.

Kao najverovatniji slučaj može se uzeti pod /2, obzirom na momen -talnu unutrašnju situaciju«... Dalje, u proračunu dnevnog sledovanja hrane piše:

»A. — Brojno stanje:

Štabovi, boračke jedinice i pomoćno osoblje... 8000.

Ukupno dnevno za 8000 ljudi:

hrane... 6560 kg.« (Arhiv VII, Ca, k. 77, reg. br. 28/5). Vidi tom XII, knj. 4, dok. br. 93.

16 Neško.

17 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 30«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument