ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JASENlČKE GRUPE BRIGADA OD 25. JUNA 1944. KOMANDANTU SMEDEREVSKOG KORPUSA O BORBAMA PROTIV DELOVA KOSMAJSKOG NOP ODREDA KOD DRUGOVCA1

[Grb] KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB 73/8.2

Br. Službeno

25. juni 1944 god.

SLOBODNE SRPSKE PLANINE

Izveštaj o borbi na           

dan 24 ov. mca. —

KOMANDANTU SMEDEREVSKOG KORPUSA

— POLOŽAJ —

Na dan 25.3 ov. mca oko 14. časova krenuli smo zajedno sa kapet. Đorđevićem4 iz s. M. Orašja ka kosi (k. 233) gde smo izbili na Orašačku kosu a prema (k. 233) i razvili se tako da je na desnom krilu bila 7 brigada, Jasenička brigada i na levom krilu 5 brigada. U rezervi koju je vodio kapet. Đorđe-vić bila je jedna četa 7 i 4 brigade cela 8 brigada i pratnja kapet. Đorđevića. —

Kada smo izbili na kosu (k. 233) dobili smo vatru od strane komunista sa desnog boka i leđa a koju je vatru primila 7 i 4 brigada i počela odmah odstupati a u istom momentu i kapet. g. Đorđević sa celom rezervom odstupio i izgubio se u nepoznatom pravcu.5

Potporučnik Bogićević6 videći ovu situaciju naredio je levo krilo napred a u isto vreme i desno krilo prihvatilo je borbu i posle kraćeg puškaranja Jasenička brigada pošla je na juriš i zauzela položaj koji su držali komunisti, a komunisti su se povukli u paničnom begstvu ka Badljevici primajući borbu na svakom nailazećem položaju tako da smo mi morali stalno podilaziti položajima koje su oni držali. —

Pred Badljevicom uhvaćena je veza sa Gardom, koja je nailazila ka našem desnom krilu a komunisti su razbijeni i pobegli koristeći sumrak u raznim pravcima ka Makovici a jedna manja grupa ka Lunjevcu (Konjska) našta je Jase-nička, jedan deo 4, 5 i 7 brigade krenula ka s. Selevcu gde smo prenoćili. —

Ljudstvo je u ovim borbama premoreno, boso i potrebna je hitna popuna municije kao i odmor ljudstva. —

Snabdevanje ljudstva na terenu nemoguće je duvanom pošto ga nema a nema ni novaca radi kupovine duvana. —

Gubitci na našoj strani 2 mrtva iz 7 brigade i 4 ranjena, — a kod komunista 2 mrtva i oko 15 ranjenih. —

Sve starešine i ljudstvo iz Jaseničke brigade je se pokazalo dostojno date reči Komandantu Korpusa kapetanu g. Lazoviću pri polasku.

Komandant kapetan Živan V. Antonijcvić

 

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 94, reg. br. 9/4 (S-V-15431).

2  Odnosi se na Štab Jaseničke grupe brigada. Pod tim brojem bila je i Podunavska brigada.

3  Omaška, treba: 24.

4  Ranić.

3 Borba je vođena protiv delova Kosmajskog NOP odreda. Vidi Zbornik, tom I, knj. 9, dok. br. 51.

6 Radosav, komandant 8 (podunavske) brigade.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument