ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA VRBASKE BRIGADE OD 24. JUNA 1944. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE O BORBAMA PROTIV DELOVA 12. KRAJIŠKE NOU BRIGADE U ČELIĆIMA1

KOMANDA

vrbaske Četničke brigade

Pov. Broj: 258/44 24 juna 1944 godine

Predmet: Relaciju od

20 juna 1944. god.,—

dostavlja. —

KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE 300 2 I KOMANDANTU 31O 3 KORPUSA

U duhu postojećeg Vašeg naređenja,4 dostavlja se izve-štaj o borbi na dan 20 juna 1944 godine kako sledi:

Snage I, II i III. bataljona ove brigade prema zapovesti Komandanta 310 Korpusa Str. Pov. br. 749 od 17 juna o.g. pripadale su u sastav desne kolone pod komandom poručnika brata Vujačića.5

I. bataljon ove brigade 19 o.mj. u 21 čas na veče krenuo je od crkve u Javoranima pravcem: Boljanići, Badanj, Zubovići, Viševice, Maslena Bukva (Rađići) i na 20. o.mj. u 5 časova izjutra napao je partizane u Čelicima i iste protjerao do crkve na Vranjem Brdu, gde je sačekao glavninu kolone gde je određen prema Zivinicama6 da osigurava kolonu od Stola i Večića.

I bataljon noću 19/20 o.m.j. bio je na pretstraži Ćukovac odakle je krenuo u 3.40 časova ujutro pravcem Rađići, Otlovići, Koštici, Solaji, Mokri Lug i Carići, gde je primio borbu u 6 časova ujutro u sastavu sa letećom brigadom i proterao partizane do »Ciganke« (Skender-Vakuf), gde se zadržao do 16 časova. Istoga dana borba je bila duga i žestoka u kojoj je neprijatelj imao dosta žrtava, za koje još nismo mogli dobiti podatke. Sa naše strane žrtava nije bilo.

III. bataljon krenuo je noću 19/20 o.mj. u 24 sata iz Agi-na sela7 pravcem: Vučića brdo, Rapta, Rađići gde se spojio sa letećom brigadom i Opsječkim bataljonom i krenuo Kostići, Šolaji, gde je dobio zadatak da zauzme Omar i Paunoviće pa Skender Vakuf. U Omaru i Paunovićima udarili su na partizansku zasedu, otvorila se borba koja je bila žestoka, a kratka, jer se morao povući čistim terenom do Obradovića, gde se zadržao do 16 časova.

U borbi sa desnom kolonom učestvovali su Banjalučki i Jajački partizanski odredi i jedan bataljon XII Krajiške part. brigade. Možda ih je bilo i više, o čemu nije još tačno utvrđeno.

Borba je trajala na 20 o.mj. od 5 sati ujutro do 17.30 sati na veče. Partizani su imali 9 mrtvih i više ranjenih, za koje ranjenike nismo tačan broj utvrditi mogli.8

Sa naše strane nije bilo gubitaka. Plijena nije bilo. Zarobili smo jednog partizana bez oružja, koji je skoro mobi-lisan.

Partizanske druge snage došle su od Večića i sa Stola koje su udarile koloni s boka i došle za leđa levog krila kolone, zbog čega se kolona morala povlačiti prema Čukovcu. Zbog povlačenja čitave kolone, snage I, II i III bataljona ove brigade povukle su se po bataljonima na polazna mesta radi odmora i hrane i nastavile sa izviđanjem prema neprijatelju i prikupljanju podataka.

IV bataljon ove brigade sudjelovao je u levoj koloni, od koga još nisam dobio izveštaja, te će se po primitku istog odmah dostaviti.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

U akta9

Po zap. Komandanta Ađutant, Drag. 10

                                                                               

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 214, reg. br. 14/4 (BH-V-11918).

2  Šifra za Komandu zapadne Bosne.                   

3  Brojčana oznaka za Srednjobosanski korpus.

4  Nije utvrđeno o kojem naređenju je reč.               

 5 i 6 Vidi dok. br. 190.

7  Dvanaestog juna Vrbaska brigada je, u Aginom Selu, vodila borbu protiv 2. bataljona 12. krajiške brigade. Vidi tom IV, knj. 26. dok. br. 115.

8  Jedinice NOVJ nisu imale gubitaka (tom IV, knj. 26, dok. br. 115).

9 Napisano mastilom, ćirilicom.                                     

10 Prezime nečitko.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument