ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OVLAŠĆENJE DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 23. JUNA 1944. ŽIVOTI TODOROVIĆU ZA VOĐENJE RAZGOVORA SA PREDSTAVNICIMA BUGARSKIH OKUPACIONIH SNAGA O MEĐUSOBNOJ SARADNJI1

M.P.2

OVLAŠĆENJE

Za rezervnog artiler. poptoručnika Životu M. Todorovića, profesora,3 da u moje ime vodi razgovore sa pretstavnicima bugarske vojske, koja se nalazi na teritoriji Kraljevine Jugoslavije,4 i stvara sa njima potrebne veze za rad na nacionalnoj bazi. Gospodin Todorović ima sva moja usmena obavešte-nja i uputstva.

Skreće se pažnja komandantima korpusa JVO5 da imenovanom ne prave nikakve smetnje, već da mu u svemu izlaze u susret.                                                     *

23 juni 1944 god.                 

Položaj.   

Načelnik štaba Vrhovne komande i Ministar vojske mornarice i vazduhoplovstva, Armijski đeneral, Drag. M. Mihailović M.P.6

 

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 18, reg. br. 16/7.

2  i 6 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 1« — Četnička Vrhovna komanda.

3  Todorović, pseudonim Gemeto, bio je šef propagande u Sumadij-skoj grupi četničkih korpusa.

4  Na teritoriji Makedonije bile su jedinice bugarske 2. okupacione armije, a na teritoriji Srbije trupe 1. okupacionog korpusa.

5  »Jugoslovenska vojska u otadžbini«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument