ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA SREMSKOG ODREDA OD 21. JUNA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O PRELASKU ODREDA IZ SRBIJE U SREM I ODNOSIMA SA DOMOBRANIMA I NEMAČKIM OKUPATORIMA1

ŠTAB BR. 234/12                         Sloboda ili smrt 5, 63

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Br. 100

21 juni 1944 g. Položaj.

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA

Izveštaj o vođenoj borbi u Sremu.

U noći između 17 i 18 o.m. izvršen je ponovni prelaz u Srem od strane leteće brigade ove komande pod komandom majora g. Sendića4 kod sela Drenovac. Prelaz je izvršen pod vrlo povoljnim uslovima. Prilikom krstarenja u toku noći naš odred nije naišao na otpor partizana,5 šta više pojedine partizanske patrole bežale su od našeg odreda. 18 o.m. u 18 časova došlo je do ogorčene borbe između našeg odreda i partizana kod sela Platičeva. U vrlo oštroj borbi koja je trajala više od 1 sata partizani su potpuno razbijeni. Izbrojano je na mestu borbe 4 mrtva partizana (od kojih jedan komandir čete), jedan je zarobljen. U toku borbe primećeno je da su partizani svoje ranjene i mrtve izvlačili iz borbe. Domobranci tvrde da ima najmanje 10 mrtvih i 15 ranjenih partizana a tako glasi i njihov službeni izveštaj. Naši gubitci su: 1 mrtav i 2 lako ranjena. Prema izjavi zarobljenog partizana ostalo je svega 10 nepovređenih partizana. Zaplenjeno je: (3 puške sa nešto municije uz njih.)

Sa Nemcima,6 nemačkim vlastima i vojskom naš odred imao je kontakta, ali se još ne zna kako će reagirati na naš upad u Srem. Sa Domobrancima uspostavljen je odnos trpeljivosti, ali isti stoje pod Nemačkom kontrolom, pa sve zavisi kako će nas Nemci tretirati.

Do Fruške Gore naš odred se nije mogao prebaciti, jer je blokirana Zagrebačka pruga od strane Nemaca čija kaznena ekspedicija ovih dana počinje sa čišćenjem tog terena.

O nekom popu Krstiću ili njemu sličnima, nema nikakvih podataka da postoje, verovatno da je sve to neko izmislio. Major g. Sendić koji je došao u lični kontakt sa ljudima iz Rume tvrdi, prema izjavi istih, da je gore navedena ličnost potpuno nepoznata.

Naš odred ostaje i dalje u Sremu i ako bude potpomognut od nadležnih u municiji i oružju neće se vraćati.

M.P.

Zast. komandanta,

nač. štaba kapetan 2 kl.

Dušan Pantelić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom:) u Arhivu VII, Ca, k. 128, reg. br. 4/23 (S-X-497).

2  Brojčana oznaka za Sremski odred.                         

3  Dopisano mastilom, ćirilicom.                              

4  Josima, komandant Sremskog odreda.

5  Redakcija nije utvrdila o kojoj je partizanskoj jedinica reč. Verovatno je u pitanju neka lokalna partizanska jedinica.

6 Tada su u tom delu Srema dejstvovali delovi nemačke 13. SS divizije »Handžar«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument