ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ RADIO-CENTRA POSAVSKO-KOLUBARSKE GRUPE KORPUSA OD 18. JUNA 1944. KOMANDANTU KOLUBARSKOG KORPUSA O OBAVEŠTENJU DRAŽE MIHAILOVIĆA U VEZI SA POSETOM PETRA BAĆOVIĆA KAIRU1

Str. Pov. Br. 1256/44

Raspisi V.K. o stanju i raspadu

komunističkih bandi.

RADIO CENTAR GORSKOG ŠTABA 7072

Pov. br. 229

18 juna 1944 god.

Teren

KOMANDANTU GORSKOG ŠTABA BR. 783

Vrhovna Komanda dostavila je danas sledeće raspise: »Br. LL 585-17 juni. Jedna komunistička radio stanica javlja se na talasu za raspise i daje izmišljene i lažne vesti u cilju da unese u naše redove zabunu. Tako je 17 ovog me-seca dala vest da je potpukovnik Baćović4 uhapšen od strane Engleza u Italiji.5 Međutim potpukovnik Baćović je išao u februaru mesecu sa nekoliko savezničkih oficira u Kairo,6 gde je podneo našoj Vladi referat a isto tako i britanskim vlastima. Potpukovnik Baćović se vratio pre 15 dana sa britanskim avionom i već je na terenu. Nastavak.«

»Br. LL 586-17 juni. Nastavak. Potpukovnik Baćović sa-opštio je ovde kada se vratio da je dobio od britanskih predstavnika uputstvo da se tuku komunisti i da će Britanci biti zadovoljni ako mi ovaj posao svršimo,7 a u koliko mi ne stignemo da tučemo komuniste da će ih oni likvidirati kada se budu iskrcali.8 Javno mnjenje u inostranstvu je protiv komunista

725

i svi zahtevaju da se likvidiraju komunisti. Danas Saveznici jasno uviđaju da su komunisti izgubili bitku. Najbolji dokaz je nesposobnost Titova da sačuva svoj štab, koga je potukao jedan padobranski nemački bataljon.9 Danas se inostranstvo pita preko slobodne štampe gde je ta silna Titova vojska od tri stotine hiljada vojnika. Nastavak.«

»Br. LL 587-17 juni. Nastavak. Zar nisu sposobni da sačuvaju svoj štab, i savezničke misije koje su stradale. Inostranstvo jasno vidi da su komunisti slabi i da je njihova moć izduvani mehur koji je prsnuo. Sada su komunisti u vrlo teškom položaju, pa zato pristupaju intrigama i podvalama kao da će im to nešto pomoći. U laži su kratke noge. Mi poznajemo komuniste. Oni uvek kada su u teškom položaju otpočinju naročito jaku kampanju sa lažima. To i sada počinju, ali mi znamo da im otkucavaju poslednji časovi. Komunizam je propao u celom svetu a propašće i kod nas. Kraj depeše. — Komandanti korpusa i svi ostali komandanti koji imaju radio stanice saopštiće gornje depeše svojim radiotelegrafi-stima.«

S molbom na znanje.              PO ZAPOVESTI KOMANDANTA

Ađutant, potporučnik: K-dantu Gor. Štaba 707 i 78                 Duš. M. Radulović

M.P.

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

ŠTAB KOLUBARSKOG KORPUSA

Str. p. Br. 1256               24 - VI - 1944 god.

— Položaj —

Uvezi Str. Pov. Br. 1254 od danas, —

                  U AKTA

                   Po zapovesti Komandanta,

Ađutant potporučnik,                 Duš. M. Radulović

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 61, reg. br. 35/1 (S-V-7768/1—b).

2  Šifra za Štab Posavsko-kolubarske grupe korpusa.

3  Štab Kolubarske brigade.

4  Petar.

5  U saslušanju majora Vojislava Lukačevića, pred organima državne bezbednosti, navodi se da su pri povratku iz Kaira u zemlju Baćovića i Lukačevića krajem maja 1944. britanski oficiri u Bariju (Italija) pretresli i oduzeli im lične legitimacije, novac, oružje, poštu. Potom •su ih odvezli na aerodrom gde su ukrcani u avion i vraćeni u štab Draže Mihailovića (Arhiv Istorijskog instituta u Titogradu).

6  Vidi dok. br. 42, objašnjenje 37.

7  U to vreme britanska vlada je već bila prestala sa vojnom podrškom Draži Mihailoviću i povukla (krajem maja 1944) sve svoje vojne misije koje su bile u četničkim štabovima.

Za vreme boravka van zemlje, Baćović i Lukačević su nastojali da pred Britancima prikažu snagu i organizaciju četničkih jedinica i tobože njihovu privrženost savezničkim ciljevima. U svojoj misiji Baćović je stigao u Kairo, odakle mu britanske vlasti nisu dale da ide u London, dok je Lukačević boravio u Londonu gde je prisustvovao venčanju kralja Petra Karađorđevića i tad dobio titulu kraljevskog ađu-tanta. Za vreme boravka u Londonu Lukačević je bio primljen kod. britanskog kralja i kraljice. Vidi prilog I, dok. br. 4.

Za vreme boravka u Londonu, a potom u Kairu, Lukačević je sa. britanskim predstavnicima vodio pregovore o tome da on obrazuje četničku jedinicu koju bi poveo u borbu protiv Nemaca i tako izazvao-intervenciju savezničkih trupa i spasao četnički pokret, koji je zbog kolaboracije sa okupatorima i domaćim izdajnicima došao u tešku situaciju i već bio kompromitovan i u našoj i u svetskoj javnosti. Vidi prilog I, dok. br. 2.

Povratkom u zemlju krajem maja (verovatno 31. maja, kada je istim avionom od Draže Mihailovića otišao general Armstrong) Baćović i, prvenstveno, Lukačević radili su na tome da formiraju jurišnu jedinicu koja bi, u određenom momentu, izvršila napad na Nemce i tako skrenula pažnju savezničkih snaga na novi momenat u četničko-okupatorskim odnosima. U stvari, radilo se o formiranju tzv. Nezavisne nacionalne komande, odnosno četničke Nezavisne grupe nacionalnog otpora, koja je navodno, trebalo da, zbog kompromitovanja Draže Mihailovića i četnika zbog saradnje sa okupatorima, odvoji deo četničkih jedinica u Hercegovini od otvorene saradnje sa Nemcima i izvrši demonstrativan napad na manje nemačke snage u Trebinju. Istovremeno, NOVJ im je i dalje bila neprijatelj broj jedan.

U Nezavisnoj grupi nacionalnog otpora pored ostalih, bili su: Baćović, Lukačević, Zaharije Ostojić i potpukovnik Pavle Novaković, novinar Veljko Krivašić i drugi (Arhiv VII, Ca, k. 143, reg. br. 34/2 i k. 145, reg. br. 29/1: Predlog nacionalne grupe Draži Mihailoviću od 3 septembra 1944 i zabeleška Draže Mihailovića o stavu prema grupi). Opširnije vidi: Radoje Pajović, Formiranje četničke nezavisne grupe nacionalnog otpora, JIČ, br. 4/1964.

Krajem novembra 1944 Lukačević se, ostavši bez vojske koja se pod udarcima NOVJ raspala, sa grupom četnika i tri britanska oficira stavio na raspolaganje britanskoj artiljerijskoj jedinici koja je bila u Bileću i pod komandom NOVJ.

U propratnom aktu Štaba 29. divizije NOVJ od 14. decembra 1944. o  upućivanju Lukačevića u Odeljenje zaštite naroda (Ozna) Crne Gore, Sandžaka i Boke pored ostalog, piše:

»Voja Lukačević sa ostalom trojicom (poručnik Đorđe Đerma-nović, narednik Milisav Babović i Dragoslav Đurišić, kao prevodilac — prim. red.) došli su Englezima da se predaju, kao i da pregovaraju za grupe četnika ostale kod Foče, a kojih ima navodno u jačini 15 hiljada boraca. Englezi su obavestili naše vlasti i predali ih našem opunomoć-stvu u Bileći« (Arhiv VII, k. 268, reg. br. 18/15.).

U depeši Draže Mihailovića od 17 januara 1945. potpukovniku Petru Baćoviću, između ostalog, piše:

»Ne znam da li Vi verujete da bi Englezi predali Lukačevića komunistima. Ja u to ne mogu da verujem, utoliko pre, što su Lukačević i Pavle Novaković bili montirani od Engleza da ruše naše organizacije« (Arhiv VII, Ca, k. 276, reg. br. 6/1, depeša 337). Opširnije o boravku Baćovića i Lukačevića van zemlje i planovima o stvaranju mostobrana vidi: B. Latas — Milovan Dželebdžić, n. d., str. 387—391.

8 Prepise depeša gornje sadržine saopštili su potčinjenima i drugi četnički komandanti, između ostalih i Štab Romanijskog korpusa (Arhiv VII, reg. br. 30/5, k. 185).

9 Reč je o drvarskoj operaciji. 726


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument