ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA SREDNJOBOSANSKOG KORPUSA OD 17. JUNA 1944. POTČlNJENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA DELOVE 12. KRAJIŠKE NOU BRIGADE U ŽIVINICAMA1

                KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

GORSKI ŠTAB BR. 3102

Str. Pov. Br. 749 17 juna 1944 god.                    

U 19 sati.

ZAPOVEST

(Sekcija Prnjavor — Travnik, razmer 1 : 100.000 našeg geograf. V. Inst.)

Komunističke snage se nalaze i to: Banjalučki odred: Skender-Vakuf (s. Paunovići) jačine 100 boraca i jedan bataljon 12 Krajiške brigade u s. Živinicama;3 jedan bataljon 12 Krajiške brigade u s. Večićima; jedan bataljon 12 Krajiške brigade u s. Vrbanjcima — Dabovci i jedan bataljon 12 Krajiške brigade u s. Obodniku i s. Maslovare sa štabom brigade u s. Maslovarama (Petrića kuća); jedan bataljon 5 (Kozarske) brigade kao zaštita bolnice sa bolnicom u Demićkoj (Siprage), sa pretstražom na Petrovom Polju. Delovi 5 (Kozarske) brigade sa pokretnom bolnicom u Čečavi.

U Šipragama i najbližoj okolini nalaze se svi magacini i sve pozadinske ustanove.

Naš zadatak je da razbijemo i uništimo neprijatelja i zauzmemo Šiprage.

NAREĐUJEM:

I. DESNA KOLONA Komandant poručnik Vujačić 4

 

Sastav :

311 brigada od 3 bataljona 450 borac, 10 pm. 1 l.[a-ki] b. [acač]

Leteća brigada

300 boraca 12 p.m. 1 četa Karanovac

150 borac, 15 pm. 2 t. b. 2 1. b.

Svega: 900 boraca

37 pmitraljeza 3 1. bacača i 2 t. bacača.

 

1. — Prikupiće se 19 juna 1944. god. do 12 časova (podne) u s. Javoranima kod crkve, sem 2 bataljona 311 brigade5 koji će biti na pretstraži u s. Cukovcu.

Zadatak: 20 juna 1944 god. u 3 časa napasti komuniste na levoj obali r. Vrbanje, uništiti ih, zauzeti Skender-Vakuf i produžiti napad na Siprage u cilju uništenja komunista i zauzimanja Šipraga.

Pravac kretanja: s. Javorani — s. Čukovac — s. Rađići — s. Živinice — Skender Vakuf — Šiprage.

Granice zone širenja: desno po potrebi, a levo do r. Vrbanje. Desno nema nikoga. Levo održavati vezu sa levom kolonom na liniji dolina r. Vrbanje.

II. LEVA KOLONA

Komandant Novo Prodić Načelnik štaba kapetan M. Vorotović

Sastav: 312 brigada6 od 4 bataljona 4 bataljon 311 brigade. Svega: 700 boraca

18 puškomitraljeza 1 l. bacač

2. — Prikupiće se 19 juna 1944 god. do 12 časova (podne) u s. Pribinić — s. Buletić.

Zadatak: 20 juna 1944 god. u 5 časova izvršiće pokret pravcem: s. Pribinić — s. Očauš i postaviće se u očekujućem položaju na liniji: s. Stopan — s. Kerle do r. Vrbanje iznad Šipraga.

4 Bogdan, vojni instruktor Vrbaske brigade.

5 Odnosi se na Vrbasku brigadu. Vidi dok. br. 195.

6 Teslićka brigada.

Jedan bataljon sa zadatkom demonstracije uputiti pravcem: s. Pribinić — s. Maslovare da napadom na Maslovare uznemirava komuniste i iste priveže za sebe zadržavajući ih da ne dođu s leđa našim snagama određenim za napad na Siprage. Ovaj bataljon komandant će odrediti po volji, samo ne bataljon Arsenića,7 Delića i Vukovića8 koji moraju napadati Siprage. Granica zone širenja: desno, leva granica desne kolone. Levo nema nikoga. Desno održavati vezu sa desnom kolonom.

3.  — VEZA: — Za vezu upotrebiti kurire, poverljive meštane seljake. Palenjem po dve (2) vatre jedna pored druge i signalnim pištoljima, označavaće se linija do koje su došle naše snage.

4.  — SNABDEVANJE: hranom sa terena o čemu će voditi računa komandanti kolona.

5.  — SNABDEVANJE municijom. Obe kolone biće snabdevene potrebnom municijom. Municiju štedeti jer u toku akcije neće biti popune, a možda će pretstojati produženje akcije sa onom municijom sa kojom će jedinice biti popunjene pre početka akcije.

6.  — IZVRŠENJE: zadatak mora da se izvrši po cenu života, radi uništenja ovog komunističkog uporišta. Za neizvršenje zadataka streljaću na licu mesta. Opravdanja neću primati nikakva.

7.  — EVAKUACIJU ranjenika i bolesnika regulisaće komandanti kolona i to, komandant desne kolone prema Skenderu — Kotor Varošu, a komandant leve kolone prema Teslicu.

8.  — POČETAK napada na Šiprage 21 juna 1944 god. u 4 časa ujutru, a u isto vreme i na Maslovare od strane određenog bataljona 312 brigade. Napad mora biti jednovremen sa obema kolonama. Na slučaj, da desna kolona ne stigne na početak napada na Siprage, leva kolona ima izvršiti napad i bez obzira na desnu kolonu, likvidirati Siprage i u Sipragama sačekati desnu kolonu. Za to vreme pretresti Siprage i okolicu.

Leva kolona ima zauzeti očekujući raspored u najvećoj tajnosti.

Za tačnost početka napada biće mi odgovorni komandanti kolona.

9. — KOMANDANT Zapadne Bosne9 i ja nalazićemo se sa desnom kolonom.

Na izvršenje!

NAPOMENA: Skrećem pažnju komandantima kolona na obezbeđenje sa sviju strana, a naročito sa leđa.

Razviti obaveštajnu i izviđačku službu do maksimuma.

S Verom u Boga — za Kralja i Otadžbinu!

Draža nas vodi ka Veličini i Slobodi!

Dostavljeno:                                     

Komandantu Zapadne Bosne, Komandantu desne kolone poručniku Bogdanu Vujačiću i Komandantu leve kolone Novi Prodiću

Komandant, L. Tešanović10

              M.P.

Napomena:

Ugovoreni znaci: Dizanje kape u vis u levoj ruci. Znaci raspoznavanja: Bogdan — Boško

Komandant, L. Tešanović

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 214, reg. br. 6/4 (BH-V-11911).

2  Šifra za Srednjobosanski korpus.

3  Dvadesetog juna u Živinicama i Viševicama se nalazio 1. bataljon 12. krajiške NOU brigade. Istog dana napalo ga je oko 1.200 neprijateljskih vojnika (četnika, ustaša i Nemaca). U tročasovnoj borbi neprijatelj se, pretrpevši gubitke, povukao na polazne položaje. Opširnije vidi tom IV, knj. 26, dok. br. 115.

4  Bogdan, vojni instruktor Vrbas

5  Odnosi se na Vrbasku brigadu.

6  Teslićka brigada.

7 Teodor.

8 Boško, komandant 4. bataljona Vrbaske brigade.

9 Slavoljub Vranješević.

10 Lazo.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument