ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA AVALSKOG KORPUSA OD 19. OKTOBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O STANJU ČETNIČKE ORGANIZACIJE I BORBAMA PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA TERITORIJI KORPUSA1

ŠTAB AVALSKOG KORPUSA               

19. oktobra 1943 g.                                .

Položaj.                                           .                                            .

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE

I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA

VRHOVNE KOMANDE.

U vezi Vaših radiograma Br. 526 i 527 od 5 oktobra 1943 god.2 podnosim izveštaj o stanju u Avalskom korpusu i to:

I. POSAVSKA BRIGADA

Organizacija u srezu Posavskom izvedena je u potpunosti. U selima postoje seoske straže koje su i danju i noću pod oružjem. Smena straži vrši se na 24 sata. U srezu postoje dva odreda od po 50 ljudi, pod komandom komandanta bataljona, a dva odreda od po 20 ljudi i to jedan pod komandom komandanta brigade a drugi pod komandom komandanta bataljona.

Jedino selo koje nije bilo organizovano i koje je bilo zastalo bila je Sremčica i delimično Ostružnica.3 Ali je u toku ovih dana i tu likvidirano sa komunistima i njihovim simpatizerima i sprovodi se organizacija punom parom. Takođe je određen i jedan odred u jačini 30 ljudi koji će stalno biti na tom terenu.

Formiranje većih odreda je nemoguće, zbog svakidašnjeg dolaska Nemaca u srez. U slučaju potrebe može se uvek formirati odred od nekoliko stotina ljudi i upotrebiti gde bude Potrebno, pored već postojećih odreda. A kako su i sela stalno pod oružjem, to je formiranje tih većih odreda za sad nepotrebno, pošto komunisti nesmeju da uđu u sela. Komunista u samom srezu nema, jedino što se svremena na vreme prebacuju iz Kosmajskog sreza i to iz sela Lisovića, Parcana, Guberevca i Baba u zaseok Ravni Gaj, odakle se pored Ripnja prebacuju u Sremčicu. Međutim posle čišćenja Sremčice i ovo je potpuno onemogućeno.

Da je ovaj srez organizovan i potpuno obezbeđen može potvrditi rezervni major g. Petronije Nikolić koji je proveo u ovom srezu više od pola godine. Potporučnik g. Kojić4 takođe se nalazio duže vreme u ovom srezu, sa nekim svojim starešinama i tek se vratio u svoj srez kada je tamo postalo sigurnije dolaskom majora g. Komarčevića.5

Isto tako i kapetan g. Lazović6 dok se nalazio u Kosmaju više puta se sklanjao u ovaj srez.

Molim da se pita i major g. Pavle Grujić, koji je proveo ovde izvesno vreme sa svojim štabom, za organizaciju i bez-bednost ovoga sreza.

Takođe su ovde bili i Đeneral g. Đukić7 i kapetan g. Mihailović "Vili",8 pa bi i oni mogli dati svoja mišljenja.

Navedeno je da komandant ove brigade poručnik Kosta Marinković ima potajni sporazum sa komunistima. Ovo su potpuno pogrešno obavestili Gospodina Ministra, jer prema broju likvidiranih komunista, prema stanju izvršene organizacije i prema zalaganju poručnika Marinkovića, ovo se ne slaže. Pored toga, iz uhvaćenih komunističkih arhiva, vidi se najbolje koliko oni kukaju na poručnika Marinkovića i stalno ga osuđuju na smrt, kao jednog od njihovih najvećih neprijatelja. Uz to i ja sam stalno u ličnom dodiru sa imenovanim i do sada nisam mogao ništa primetiti.

Pored poručnika Marinkovića i sve ostalo ljudstvo, sa svojim starešinama, angažovalo se do krajnog požrtvovanja u borbi sa komunistima i pridobijanju njihovih pristalica, kojih je ovde bilo mnogo još pre rata. Dovoljno je samo proći kroz ovaj srez i čuti na sve strane Ravnogorske pesme, pa onda suditi da li je ovaj srez organizovan ili nije i da li se u njemu nešto radilo.

Veliki broj omladinaca, koji su poslati iz štaba 29 za obuku u ovaj srez, a i drugih omladinaca koji stalno dolaze iz omladinskog štaba, mogu takođe potvrditi istinitost ovih navoda.

Stanje oružja u ovoj brigadi za sada zadovoljavajuće ali se ve1ika oskudica oseća u municiji.

II VRAČARSKA BRIGADA

Dosadanji komandant brigade pešadijski kapetan II klase g. Popović Ljubomir smenjen je mojom naredbom Pov. Br. 2 od 1 septembra tek. god. i na njegovo mesto određen rezervni kapetan I klase g. Mincić Radovan a u saglasnosti sa njim i štabom broj 2. Svoj zadatak i pored ove dužnosti kapetan Mincić će svršiti na vreme.

Kapetan Popović smenjen je zbog svoje neaktivnosti i straha, jer nije ni pokušao da vrši organizaciju govoreći: »Još nije vreme«. Sva naređenja koja je dobivao za organizaciju i propagandu on je spaljivao i po istim nije postupao niti davao kome. Zbog svega morao je lično potpisati vršiti organizaciju i određivati starešine.

U samom srezu u opšte ne postoje komunistički odredi, sem nekoliko jačih simpatizera, od koji su neki već likvidirani a i ostali biće uskoro. Mi imamo u istom srezu jedan stalni odred od 40 ljudi, sem seoskih straža. Odred se nalazi pod komandom kapetana Mincića. Veći odred je nemoguće držati zbog velikog broja Nemaca, koji se nalaze na svakoj željezničkoj stanici radi obezbeđenja pruga i koji po ceo dan vršlja-ju po selima tražeći namirnice. Do skoro je bilo u selu Ripnju 300 kamiona mostovog trena a [u] selu Belom Potoku još uvek ima 200 Nemaca.

Kapetan Mincić uspeo je svojom agilnošću i svojim po-žrtvovanjem da upada i u ova sela i u veliko da izvrši organizaciju tako da će uskoro i ovaj srez biti potpuno organizovan.

Sa oružjem u ovom srezu stojimo vrlo slabo.

III GROČANSKA BRIGADA

Organizacija potpuno sprovedena kao i u Posavskoj brigadi, stim što još ima da se očisti selo Boleč i Brestovik koji još imaju komunističkih simpatizera.

Sve vođe komunističke su likvidirane izuzev Mite "Sibirca"10 koji se još uvek krije sa dve-tri trojke ali potpuno neaktivno. U tragu smo i njemu i uskoro će i on biti likvidiran.

Na dan 4 oktobra tek. godine jedan odred komunista u jačini 150 ljudi, prebacio se preko Male Ivanče iz Kosmaja u selo Vrčin gde je stupio u borbu sa kapetanom Mincićem i tom prilikom bio strašno potučen.11 Pronađeno je 5 partizana i 4 partizanke mrtve a 8 teško ranjenih odneto na će-badima. Na našoj strani samo jedan lakše ranjen. Od ubijenih partizana bio je i jedan italijanski oficir.

Naš odred pošto je ispucao i poslednji metak morao se povući što je pomoglo partizanima da nesmetano se izvuku, i prebace i pravcu Podunavlja.

Ovaj srez obilazio je đeneral g. Đukić pa se i on može upitati za mišljenje o organizaciji toga sreza.

Sa oružjem ova brigada stoji najgore, pošto je prošle godine u dva maha bila pretresana od strane specijalne policije i Nemaca, i svo oružje odneto. Ipak vremenom smo uspeli nešto da sakupimo.

Rad u ovom korpusu bio je najteži pošto se nalazi u neposrednoj blizini Beograda, te se od Nemaca nije mogla preduzimati nikakva veća akcija za čišćenje partizana, jer čim bi počinjala borba i Nemci bi se umešali i tukli nas. Zbog toga je često borba vatrenim oružjem izbegavana i prelazilo se na klanja, jer su za svako ubistvo vatrenim oružjem Nemci slali da se isleđuje.

Gotovo svi dosadašnji sreski načelnici bili su ili komunisti ili njihovi simpatizeri a takođe i svi činovnici srezova i sudova. Isto tako i učitelji su bili sumnjivi, a desio se slučaj da nam je i jedan pop otišao u komuniste sa popadijom.

Svi su oni određivani po planu u ova okolna sela Beo-grada da bi bili u stalnoj vezi sa Beogradom, dok je sve' odobravano od strane Nemaca i naših vlasti, jer su u njima imali najbolju obaveštajnu službu protivu svake naše akcije.

Isto tako iz Beograda su dolazili svakodnevno puni lokali] i stotine i stotine ljudi išlo po selima pod vidom kupovine? namirnica, koji su širili komunizam i vršili kurirsku službu.

Tek pošto su svršene sve ove i mnoge druge teškoće mo-glo se je preći na detaljnije organizovanje, što je u potpunosti i učinjeno.

Što se tiče obaveštajne i propagandne službe ona je naj-bolje izvršena. Potpisati neprekidno obilazi sva sela i drži zborove na kojima prisustvuje nekoliko stotina ljudi, što je obzirom na ovu okolinu veliki broj. Za šefa obaveštajno propagandne službe određen je g. Raletić Jovan, koji svojim govorima i letcima ima takođe velike zasluge za uspešno sprovedenu organizaciju. Uspešno mu pri tome pomažu i omladinci.

Da bi se proverilo da su moji navodi tačni molim da se odredi jedno stručno vojno lice koje bi izvršilo detaljan obilazak korpusa i u[ve]rilo se o pravom stanju, pošto do sada u ovaj korpus od pretpostavljeni nije niko dolazio sem gore pomenutih delegata V. K. kapetana g. Negotinca12 koji je jedino bio u selu Konatici i Stepojevcu.

Molim da se ponovo provere navodi ko je podneo izveštaj da Avalski korpus spava i da su skroz neaktivni, pa da lično obiđe korpus a ne da piše po pričanju možda naših neprijatelja ili po čuvenju.

m.p.13     

O                                                                   KOMANDANT, MAJOR,  Svetislav Trifković

Podaci uneti u Arhivu14   Ninković                           

               

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 54, reg. br. 2/4 (S-V-6549)

2 Pomenute depeše Redakcija nije pronašla.

3 Na tom prostoru dejstvovao je Kosmajski NOP odred. Delovi odreda su 11. oktobra u s. Velika Moštanica spalili opštinsku arhivu i ubili 6 četnika iz Posavske brigade (Hronologija NOR-a, str. 598).

4  Miodrag, komandant Posavske brigade Kolubarskog korpusa.

5  Vladimir, komandant Kolubarskog korpusa.

6  Živan, komandant Smederevskog korpusa.

7  Svetomir.

8  Aleksandar Saša Mihailović, komandant Beograda.

9  Komanda Beograda.

10Dimitrije Mita Veljković, tada član Sreskog komiteta KPJ za Grocku.

11 Na tom području je tada dejstvovao Kosmajski NOP odred. Re-dakcija nije utvrdila tačnost navoda u izveštaju.

12 Serafini.

13Okrugli pečat: "Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini -Gorski štab, br. 76".

14 Dopisano na poleđini originala, olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument