ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA RESAVSKOG KORPUSA OD 16. JUNA 1944. POTČINJENIM KOMANDANTIMA O STRELJANJU ČETNIKA U TIMOČKOM KORPUSU1

GORSKI ŠTAB 79 2

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Str. Pov. Br. Službeno

16 juna 1944. god. u 12 časova

POLOŽAJ

SVIMA KOMANDANTIMA BRIGADA I SREZOVA OVOG KORPUSA. —

Koman(dant) Veliko-Moravske grupe korpusa3 aktom svojim Str. Pov. Br. Službeno od 14 juna t.g. dostavio je depešu Timočkog korpusa br. 352 od 11 jula4 1944 godine u sledećem: »Streljao sam 75 vojnika radi toga što su se predali par-tizanima.5 Iste su partizani razoružali i pustili namerno da podrivaju naše redove i šire defetizam. Izvršen broj streljanja za napuštanje položaja u borbi. Smatram da ovako mora postupiti svaki komandant naših jedinica, jer se samo na taj način može resiti sličnih namera partizana«.                                 

»Dostavljajući prednje, naređujem sledeće:                             

1.) Da se prednje saopšti svima vojnicima pred strojem sa potrebno[m] poukom i da je gornji postupak vojnika uperen protivu Kralja i Otadžbine.

2.) Da svi komandanti izvrše na licu mesta streljanje onih vojnika koji napuste položaj za vreme borbe.«

Dostavlja se prednje komandantima brigada na znanje i postupak po prednjem naređenju, a komandantima sreza da saopšte kome treba.

Dostavljeno:                                         

Komandantima brigada i srezova 

Po zapovesti komandanta Načelnik Štaba, major Zoran M. Vesel

 M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 55, reg. br. 15/4 (S-V-6788/1).

2  Šifra za Resavski korpus. U svom sastavu imao je 1. i 2. resavsku i Despotovačku brigadu. Januara 1944. korpus je ušao u sastav Velikomoravske grupe korpusa.

3  Tada je komandant bio potpukovnik Todor Gogić.

4  Omaška, treba: juna. Depeša nije nađena.

5 Vidi dok. br. 187.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument