ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA KNJAŽEVAČKOG KORPUSA OD 16. JUNA 1944. KOMANDANTU TIMOČKE BRIGADE O PRIMEDBAMA KOMANDANTA NIŠAVSKE GRUPE KORPUSA POVODOM BORBI VOĐENIH PROTIV JEDINICA NOVJ NA BUKOVIKU1

GORSKI ŠTAB BR. 1902 JUUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Pov. Br. Službeno 16. juna 1944. godine

KOMANDANTU TIMOČKE BRIGADE

Komandant Gorskog štaba Br. 1803 sa Pov. Br. 946 od 11. juna t.g. dostavio je sledeće primedbe na rad u borbi jedinica ovoga korpusa:

»Iz poslednjih borbi koje su vodile jedinice Gorskog štaba Br. 1904 zapaženi su sledeći nedostaci i greške:

1.   — Jedinstvo komandovanja nije bilo, tako da su jedinice počesno zalagane i uvođene u borbu. Nije bilo jednovremenog i snažnog napada i zajedničkog rada, već raštrkana borba bez plana. Zato je komandant Gorskog štaba Br. 190 morao često puta lično da trči sa jednog na drugi kraj položaja i borbenog rasporeda, da rukovodi lično borbom svuda i na svakom mestu. U ovom slučaju trebalo je proceniti situaciju, doneti pravilnu odluku i sa najgrupisanijim snagama napadati na najvažniji deo rasporeda partizana, prema ostalim de-lovima partizanskim trebalo je ostaviti samo manje jedinice koje će ih zavaravati. Jedinice su bile rastrešene i razvučene, nije bilo dubine u rasporedu, te nije bilo moguće komandantima da pariraju iznenađenja. Komandanti su potpuno ostali bez rezerava. Zaboravili su da onaj komandant koji ostane bez rezerve onoga momenta prestaje da bude komandant.

2.  — Obuka nije izvedena sa trojkama onako kako je to ranijim naređenjima predviđeno, niti su starešine usposoblje-ne za samostalan i inicijativan rad. Osnovna greška koja se pripisuje lenjosti i indolentnosti starešina. Ovo nije smelo da se dozvoli. Zašto da partizani, koje vode nedovršeni đaci i propalice budu bolji borci i da znaju bolje da postupaju u borbi 6d naših boraca, kada kod nas ima mnogo više i mnogo boljih stručnjaka za borbu. Ovo je greh koji se ne može oprostiti, greh prema borcima, greh prema narodu i greh prema Otadžbini i Kralju.

3.   — Suviše je precenjivana snaga partizana. Zato što su imali nekoliko bacača uneta je takva panika kod naših vojnika, da su se cele brigade raspale kao mehuri posle nekoliko izbačenih bombi. A dejstvo ovih bombi bilo je neznatno. Tako od ispaljenih 40 bombi samo je kontuzovan jedan vojnik. Vest o jačini partizana pronošena je neverovatnom brzinom i stalno uveličavana. Ovo treba na svaki način sprečavati i svim sredstvima suzbijati.

4.  — Kod komandanata brigada i bataljona nije bilo ni malo inicijative u radu. Niko se nije koristio svojim pravom da sam preduzme korisnu akciju na svome delu i ako je zato bilo dosta mogućnosti. Niko nije slao svoje trojke, desetine ili vodove u šupljinu rasporeda, da se probiju u partizansku pozadinu i da stvore nered i paniku. Komandanti nisu ni imali pripremljene trojke sa ovakvim zadatkom pa ih nisu ni upotrebili. Ovo je dokaz da je obuka izvođena samo površno u koliko je uopšte i izvođena. Nije bilo temeljne obuke ni starešina ni vojnika.

5.  — Pojedini vojnici pa i starešine bežali su iz borbe i napuštali svoje drugove bez ičijeg znanja i odobrenja. Neki su išli toliko daleko da su se zaustavljali tek na desetom kilometru od mesta gde se vodila borba. Ove starešine koje su ovako radile nemaju pojma o načinu vođenja borbe. Oni ne-znaju da se borba vodi sa položaja na položaj, pa bilo u napadu ili u odbrani i odstupanju.

6.   — Za lečenje i negu ranjenika nisu preduzete mere koje su mogle biti preduzete, tako da su mi se neki ranjenici preko svojih prijatelja javljali i molili da im se pomogne u lečenju. Neophodno je potrebno da se za svaki korpus obrazuje jedna bolnica, sa potrebnim brojem stručnih bolničara i potrebnim brojem kreveta za ležanje, gde će se ranjenici odmah upućivati i primiti prvu lekarsku pomoć. U koliko ovo nije učinjeno odmah da se učini, jer je greh da se naši najbolji borci, koji su prolili krv za opšte dobro, napuste i ostave sami sebi. Na njih obratiti najveću pažnju.

7.   — Obaveštajna služba nije dobro organizovana, niti je dobro funkcionisala. Desilo se je da su partizani bili u jednom selu nekoliko časova pa i po ceo dan, a da ih nije niko napadao. Pored toga ni ovaj štab nije izveštavan na vreme i potpuno. Nekoliko depeša koje sam dobio nisu mogle da mi ni iz daleka pruže sliku koja je bila na bojištu. Nisam mogao na vreme zbog ovoga da intervenišem i da pomognem ugroženom delu. Zaboravilo se da su obaveštajna služba i obave-štavanje oči i uši komandanta.

8.  — Partizani su se i ovom prilikom, kao i u mnogim prilikama, poslužili raznim trikovima koje naši vojnici, pa i naše starešine nisu znali pa nisu mogli ni da pariraju. Evo šta oni rade:

a — oni se često povlače i prave džep u koji uvlače naše jedinice pa kada one dovoljno duboko uđu onda tuku bočnom vatrom i zarobljavaju ih i nanose im velike gubitke. Pri odstupanju partizana treba na krila i u napred slati odmah patrole radi izviđanja i održavanja dodira sa njima;

b — kretanje naših jedinica je sa slabim obezbeđenjem te partizani priređuju iznenađenja koja nas koštaju skupo;

v — partizanske trojke ostaju prikrivene na terenu, pa kada naši delovi prođu onda se pojavljuju u pozadini i stvaraju zabunu. Ne procenjuje se teren i važnost pojedinih delova terena pa se zato i ti najvažniji delovi i ne pretresaju. Za ovo treba upotrebiti trojke koje čuvaju krila, bokove i pozadinu, kao i delove iz rezerve;

g — probijaju se trojkama i manjim odelenjima u pozadinu rasporeda, stvaraju nered i paniku. Ovo se parira specijalno pripremljenim trojkama, koje čuvaju krila, bokove i pozadinu i jedinicama iz rezerve;

d — mnogo galame i prave zabunu. Cesto puta komanduju desno krilo napred, a u stvari ide levo krilo ili odstupaju. Treba dobro osmatrati bojište i kontrolisati svaki pokret partizana. O ovome treba obučiti svakog pojedinog borca. Na galamu ne polagati veliku pažnju;

đ — imaju običaj da obese nekoliko šinjela po drveću ili po granju, tako da se ima utisak da stoje borci, ili ostave nekoliko šajkača na kamenje, a oni se udalje od ovih mesta i vode borbu. Ovo treba shvatiti kao obmanu i ne gađati;

e — imaju običaj da na jednom krilu otvaraju jaku vatru, a na drugom da vrše manevar radi obuhvata. Zato treba krila i bokove obezbediti;

ž — probijenim delovima stavljaju u zadatak da izađu na komunikacije kojima naši kuriri idu i da pričekaju kurire i ubijaju. O ovome obavestiti sve naše kurire te da budu jako

oprezni;

z — stavljaju i naše znake na kape i rukave da bi obma-nuli pojedince. I ovo se može parirati samo jakom i velikom obazrivošću;

i — ako vrše napade na pojedine naše vojnike u zgradama i u selu oni ih lažu da su starešine uhvaćene ili da su se predale, te ih namamljuju obećavajući im da ih neće pobiti. Čim ih uhvate oni ih streljaju.5 Nikada ne treba njima ve-rovati, već obavestiti vojnike da se niko ne sme predati, a onaj ko se preda biće streljan.

O svemu napred navedenom treba dobro obučiti svakog pojedinog vojnika, a naročito sve starešine koji moraju u ovom pogledu biti perfektne. Ne srne se više desiti da se nekoliko desetina vojnika preda ili razoruža na prevaru, da bude neobaz-rivo i slično. Povedite o ovome strogo računa i uložite najviše truda da se stanje borbene gotovosti i borbene snage jedinica koje su vam potčinjene popravi i usavrši do maksimuma. Ako tu uspete onda je misija koju ste uzeli na sebe uspela. Uspeh pojedinih štabova ceniću po uspehu u borbi i ni po čemu drugom. Ovo je od izvanredne važnosti pa svo vreme upotrebite na obuku starešina i vojnika. Saopštiti što pre svima potčinje-nim jedinicama i pojedincima u koliko se to na njih odnosi.«

Prednje primedbe dostavljam komandantima s tim, da se ovih primedaba, u koliko to već nije od ranije učinjeno, tačno pridržavaju i svoje jedinice obuče onako kako sam. ranije naređivao, pre ovih primedbi.

U koliko se kome komandantu čine ove primedbe, u ma kom pogledu, neumesne, neka mi dostavi svoj iscrpan izve-štaj, da bi i ja svoj mogao dostaviti pretpostavljenom komandantu.

Po tač. 6 bilo je regulisano gde će se ranjenici preneti6 i tako je i urađeno. Ni jedan ranjenik nije ostao na bojištu, već su svi preneti u bolnicu u Knjaževcu.

Dostavljeno: K-tima brigada         

Komandant, kapetan Bož. V. Miladinović

M.P.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 99, reg. br. 4/7 (S-V-16764).

2  Šifra za Knjaževački korpus.

3  Odnosi se na Štab Nišavske grupe korpusa.

4 Vidi dok. br. 182 i 187.

5 Vidi dok. br. 176, objašnjenje 4 i dok. br. 189.

6 Vidi dok. br. 183.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument