ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA AVALSKOG KORPUSA OD 15. JUNA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O STANJU ČETNIČKE ORGANIZACIJE U SMEDEREVSKOM KRAJU I KOSMAJU1

ŠTAB AVALSKOG KORPUSA                                        HITNO

Pov. Br. 163 15. juna 1944 godine

POLOŽAJ                                         

Izveštaj o situaciji u Smederevskom kraju i Kosmaju.

NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. —

U vezi Vašeg naređenja Br. LL 320 i 348,2 o situaciji u Smederevskom kraju, Mladenovačkom i Kosmajskom srezu podnosim sledeći izveštaj:

U ovim krajevima situacija se naglo pogoršala i dalje se stalno pogoršava. Zahvaljujući neaktivnosti3 naših komandanata komunisti se svakim danom sve više ojačavaju kako u pogledu broja ljudi tako i u pogledu brojnog stanja oružja i municije. Ljude za svoje jedinice mobilišu iz tih krajeva a oružje i municiju dobijaju sa strane. U svome izveštaju Str. Pov. Br. 195 od 22. aprila ove godine4 izneo sam situaciju, kakva je bila u to vreme. Tada sam tvrdio, ako se ništa ne preduzme, da će se komunisti pojačati i dostići ubrzo jačinu od 500 ljudi. Danas je taj broj premašen i on se stalno povećava i ubrzo će preći 1000. Problem pristalica ne postoji za komuniste jer je Smederevski kraj rezervoar za popunjavanje njihovih redova. Isto tako i veći deo Mladenovačkog i Kosmajskog sreza privezan je i organizovan od strane komunista. U tim krajevima komunisti su potpuno sproveli svoju organizaciju. U svakom selu obrazovali su Narodni oslobodilački odbor, omladinu svrstali u SKOJ a žene u antifašistički front. Svoju propagandu razvili su do maksimuma. Izdaju svoje listove, rasturaju letke, brošure i radio izveštaje, koji Vam se dostavljaju u prilodu.

U vojnom pogledu komunisti su veoma aktivni u tim krajevima. Sa jačim grupama napadaju naše odrede. U većini slučajeva u Smederevskom kraju naši odredi su primorani da se povlače, a često bivaju i jače razbijeni. Pored toga komunisti vrše sistematsko čišćenje tih krajeva od naših ljudi. Po nekim selima izvršili su i veće pokolje.5 Zaveli su strahoviti teror prema ljudima koji bi inače prišli nama. Najteža i zabrinjavajuća pojava u tim krajevima jeste što je dobar deo naroda potpuno ideološki obrađen u komunističkom duhu. Mnogi seljaci postali su pravi komunisti, ideolozi. Primoran sam da iznesem, da je držanje komunista i njihovog vodstva mnogo korektnije, nego što je to slučaj sa vodstvom naše organizacije. U Smederevskom kraju četnici pljačkaju po odobrenju svojih starešina, koji idu tako daleko da čak i naređuju pljačku kuća partizanskih pristalica i to pravdaju kaznenom merom za njihovu saradnju sa komunistima.

Stanje naše organizacije u tim krajevima veoma rđavo. U ovom pogledu naročito slabo stoji Smederevski kraj (sre-zovi oko Smedereva). Isto tako i veći deo Mladenovačkog i Kosmajskog sreza nije dovoljno organizovan ni vojnički ni ideološki. U tim srezovima postoje naše vojne jedinice koje su sastavljene većim delom od mobilisanog ljudstva i oružje koje je do poslednje puške pokupljeno od naroda.6 Tamo gde se momentalno nalazi neka naša jedinica ne postoji opasnost od komunista, ali čim se ova jedinica udalji komunisti se vraćaju i preduzimaju radikalne mere prema svakome koji se eksponira kao naš pristalica. Veliki je nedostatak naše organizacije u tim krajevima što se Komandanti ne pridržavaju Uputa Br. 5 po kome treba da se kod naroda ostavi polovina oružja u sastavu prvih i drugih četa. Ovo je jedina zaštita i samoodbrana naših ljudi u Ravnogorskim narodnim odborima, u Ravnogorskoj omladini i ženskoj Ravnogorskoj omladini saniteta. Kod ovakvog stanja naše organizacije narod se ustručava da priđe i povede borbu u cilju raščišćavanja komunista.

Naši komandanti sa svojim jedinicama u tim krajevima potpuno su neaktivni. Oni ne umeju niti da se bore protiv komunista niti da pridobiju i privežu narod za sebe u cilju sprovođenja organizacije. U uverenju su da je dovoljno mo-bilisati ljude milom ili silom i obrazovati vojne jedinice, pro-krstariti sa istima kroz sela, izvršiti likvdaciju koga bilo i nastaniti se u neki siguran kraj i odatle komandovati. Smatraju da je dovoljno biti krut vojnik i disciplinu zavesti sistemom dželata, kame i telesnih kazni. Oni tome narodu, sem u selima gde stalno borave, koja su naša od početka ne umeju da pruže ni jednu toplu reč. U sela zalaze retko i to kao kaznena ekspedicija. Svoju obaveštajnu službu nisu razvili u potrebnoj meri pa nisu obavešteni o glavnim članovima komunističke akcije. Tako prilikom preduzimanja akcije čišćenja ni jedan komandant ne može da pruži podatke i spisak ljudi koje treba kao saradnike komunista ukloniti, dok komunisti čim se neki čovek eksponira kao naš odmah ga uklanjaju. Svaka akcija čišćenja bez tih podataka nije mogla da urodi niti će uroditi plodom. To se najbolje videlo prilikom nedavne akcije7 u Podunavlju pod komandom potpukovnika Radojlovića.8 Posle nekoliko udara od strane naših nadmoćnih i skoncentrisanih snaga, komunisti su se rasturili pojedinačno i po trojkama i posakrivali i oružje i ljude po selima. Nemajući dovoljno podataka akcija čišćenja morala je da se završi. Dok se Mlavski korpus nalazio u tome kraju vladao je mir, a komunisti se nisu pojavljivali. Starešine toga kraja smatrali su da su komunisti likvidirani i da dalje akcija nije potrebna. Ja sam im ukazao na veliku zabludu u tome pogledu i tražio da se u svako selo ostavi stalna zaštita sastavljena od naoružanih ljudi i da se planski i sistematski nastavi sa istragom komunista. To nije učinjeno. Čim se Mlavski korpus povukao i napustio Smederevski kraj komunisti su se za kratko vreme prikupili i nastavili svoj rad. Svi ljudi koji su se stavili na raspoloženje i ušli u organizaciju pod zaštitom oružane snage Mlavskog korpusa bili su posle njegovog odlaska za kratko vreme pobijeni.

Iznoseći prednje a u cilju sređivanja prilika u Smederevskom kraju, uklanjanja komunističke organizacije i postavljanja naše mišljenja sam da se u taj kraj upute veće snage Mlavskog korpusa, u toliko pre što oba ova korpusa pripadaju jednoj istoj grupi korpusa. Ovim snagama i njihovim komandantima treba postaviti jasne zadatke u pogledu planskog i sistematskog čišćenja komunista i uništenja komunizma u njegovom korenu. Ovaj rad ne može se svršiti za nekoliko dana već se na tome poslu mora ostati nekoliko meseci. Potrebno je predhodno razviti obaveštajnu službu i prikupiti tačne podatke o vođstvu komunističke organizacije u svakom pojedinom selu i zaseoku. Kada se ti podaci prikupe i srede treba pristupiti energičnim merama čišćenja terena. Sve starešine koji su se do sada na ovome poslu pokazale kao nesposobne trebalo bi zameniti sposobnijim. Za kratko vreme bavljenja među starešinama Mlavskog korpusa zaključio sam da isti imaju mnogo bolji nastup i takt u radu sa narodom. Vojnici su im mnogo bolje vaspitani i ophode se lepše sa narodom nego što je to slučaj kod starešina Smederevskog korpusa, a posebno starešina Podunavskog sreza. Ako ima mogućnosti trebalo bi odrediti ovom kraju nove starešine koje bi zajedno sa starešinama Mlavskog korpusa radile na uklanjanju komunističke i postavljanju naše organizacije. Tako, kad se po završenom poslu, jedinice i starešine Mlavskog korpusa vrate na svoju teritoriju da novopostavljene starešine mogu uspešno da nastave rad na organizaciji. Ponavljam i podvlačim da se sa starim ljudima ovaj posao neće moći uspešno da svrši. Posledice rada ovih starešina svakim danom su sve teže i štetnije po našu organizaciju. Od takvog rada ne trpi samo taj kraj, već cela okolina pa čak i sam Beograd.

Partizani i njihovo vođstvo jasno pokazuje svoje težnje i namere da svoje jedinice prebace i na teritoriju Avalskog korpusa i dođu u dodir sa beograđanima. Ovo su pokušali u dva maha ali su oba puta bili odbijeni. U svoje ljudstvo i pored skromnog broja i naoružanja potpuno sam siguran i mogu se boriti i sa brojno većim neprijateljem. Ali treba uzeti u obzir da dajem za akciju u Sremu 400 ljudi,9 da je Vračarski srez preplavljen Nemcima i blokiran Ljotićevcima koji su se čak i utvrdili po selima koja su poseli. Ovi jasno pokazuju nameru da jednoga dana povedu akciju protivu nas. Za sada se zadovoljavaju proganjanjem pojedinih naših ljudi i prikupljanjem podataka o starešinama i vodećim ličnostima naše organizacije.

Ako susedi iz Smederevskog i Kosmajskog korpusa ne preduzmu energične i opsežne mere protiv komunista, Avalski korpus naćiće se između jakih partizana s jedne strane i Ljotićevaca i Nemaca, odlično naoružanih, s druge strane. (Ljotićevci u Vračarskom srezu dobili su ovih dana i tenkove). U prkos svega toga starešine i vojnici Avalskog korpusa daće sve od sebe i neće popustiti ni jednoga časa.

Molim Gospodina Ministra da po ovome izda potrebna naređenja, jer sve što je napred izneto tačno je i provereno.

Komandant major, Svet. Sv. Trifković

M.P.

P

Komunistički propagandni materijal izvučen iz predmeta i poslat Dr-u10 Narediti potrebno: gardi, Ocokoljiću i Lazoviću11

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 54, reg. br. 24/1—1 (S-V-6573).

2  Naređenja nisu nađena.

3  Pojedina mesta u originalu podvukao je Draža Mihailović, olovkom.                                                     

4   Vidi dok. br. 127.                                           

5  Četnici su u svojoj propagandi govorili kako NOVJ pljačka, ubija i teroriše, upravo ono što su sami činili.

6  Na margini originala Draža Mihailović je dopisao olovkom, ćirilicom: »Zašto nema starih jedinica-«.

7 Vidi dok. br. 174 i 177.

8 Miloš.

9 Vidi dok. br. 193. 708

10  Odnosi se na Stevana Moljevića,

11  Ovaj pasus dopisao je Draža Mihailović, olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument