ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA ČAJNIČKE BRIGADE OD 13. JUNA 1944. KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA O BORBI PROTIV NOVJ KOD PONIKVE1

Gs. Majore,2— .

Kao što sam Vam pisao 12. o.m.3 1 četu crvenih iz 16 mus. brigade najurio sam iz Ponikava.4

Dana 13 om. u 6 časova napali su me crveni sa dve strane u s. Ponikvama i to 16 m. brigada od s. Rajšića, a VI bosanska od Bukovice od Đerkovića kuća, a treći komunistički [bataljon] im je kretao ka Sapićima i Pisanici.

Vodili smo ogorčenu borbu sa njima tako da smo se držali više nego dobro, jer su uspeli da zauzmu Stražicu i Kominu tek oko 16 časova. Branili smo čuku po čuku.

Ovoga momenta t.j.: u 17 čas. napadaju Cajniče, mi držimo i to: Kik5 i Orlovačke stjene6 prema Čajniču. Nećemo se moći održati jer su jači od mene bar 8—10 puta, pošto ja imam svega oko 150 voj. a u pokretu su im ka Čajniču i XVII i XXVII divizija.7

Mi će mo ovaj položaj držati do mraka, pa će mo se povući na Civči brdo i prema Čudnju.

Vaš izveštaj o pokretu Crvenih ka Čajniču dobio sam tek danas u 14 časova.8 U Čajniče stigao izveštaj u 12 čas.

Neću moći preći na desnu obalu Lima, a i rešio sam se da ostanem ovde na terenu, ma šta se desilo.

Molim javljajte o situaciji od Prijepolja i Hoćevina, i da li će ih napadati od Pljevlja.

Gubitaka nisam imao.

Partizani su imali što smo videli 5 mrtvih i više ranjenih.

S verom u boga za kr. i Ot.

13/VI-                                                 Komand. poručnik Mi. Vučković9

17.15 čas.                                                          

s.Kamen.

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 167, reg. br. 25/3 (BH-V-1114).

2  Odnosi se na Aleksu Draškovića.

3  i 8 Pismo i izveštaj nisu nađeni.

4  Pri napadu i zauzimanju Čajniča i Foče (13/14. juna) jedinice 6. i 16. udarne brigade 17. divizije NOVJ imale su tokom 13. juna (12. juna nije bilo borbi) manje borbe sa četnicima, koji su pri svakom sudaru sa delovima brigada pobegli. Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 26, dok. br. 62.

U izveštaju komandanta Čajničke brigade od 13. juna 1944. komandantu Drinskog korpusa o rasporedu brigade, između ostalog, piše:

»Juče oko 6 čas. su se čule jake borbe oko s. Podpeće, Vlahovići, Crnoborje, Kakmuže, Mataruge.

Noćas oko 24. časa video se veliki broj raketa oko Čitluka t.j. po svima selima Podkovača, verovatno da su to bili signali za pokret.

Oko 21 čas tukli su nas teškim bacačima u D. Ponikvama od pravca Rajšića« (Arhiv VII, Ča, k. 167, reg. br. 27/3).

5  i 6 Nazivi na karti 1 :100.000 nisu nađeni.

7 Tada se 27. divizija NOVJ nalazila na prostoru Srebrenica — Bratunac, a njena 16. brigada bila je privremeno potčinjena 17 diviziji NOVJ.

9 Miloš.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument