ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA MAJEVIČKE BRIGADE OD 12. JUNA 1944. KOMANDANTU SEMBERSKE BRIGADE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ I SARADNJI SA NEMCIMA1

KOMANDANTU SEMBERSKE ČET. BRIGADE

bratu »Z E K I«2

GDE BUDE

Primio sam od Vas pismo za vojvodu,3 ali pošto se ne nalazi ovde, jer uslijed blokacije od strane partizana,4 vojvoda se povukao sa nešto četnika i SS vojske5 prema Požarnici pa se još nije vratio a ja sam ostao sa svojim bataljonom u šumama oko Orlovina (našim bazama) Borbe su bile vrlo ogromne. Zarobili smo 1. (jedan) engleski puško-mitraljez, 2. (dva) engleska pikavca, 1. (jedan) pikavac i 7. (sedam) pušaka Jedan borac mi je poginuo (Bato Buđani iz Brčkog) i 4. (četri) ranjena dva teže i dva lakše, i izgubili smo 5. pušaka. Partizani su se povukli prema Jelici i ovde ih za sada nema. Vojska je otišla za njima u poteru.

Mnogo me je obradovala vest o novom frontu u Francuskoj.6 Njemci za sada dobro sa nama pa ako što bude novoga vi nas izvestite odma da znam šta da radim. Ovde kod nas za sada je dobro.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

12. VI. 1944. god. POLOŽAJ

bratski pozdrav Tebi i tvojim borcima

M.P.8

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 210, reg. br. 2/6 (BH-V-11146).

2  Jeremije Lazić (Zeka).

3  Odnosi se na Radivoja Kerovića, komandanta Majevičke brigade.

4  Reč je o dejstvima 16. udarne divizije NOVJ protiv nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih jedinica na sektoru Tuzla — Bijeljina. O tim dejstvima vidi tom IV, knj. 26, dok. br. 30, 42 i 119.

5  Tada su na prostoru Majevice dejstvovale jedinice nemačke 13. SS legionarske divizije »Handžar«.

6  Reč je o desantu savezničkih snaga u Normandiji 7. juna 1944. godine.

7  Potpis nečitak.

8  Okrugli pečat: »Majevička četnička brigada-«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument