ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA NIŠAVSKE GRUPE KORPUSA OD 12. JUNA 1944. KOMANDANTIMA KORPUSA ZA DEJ-STVO PROTIV JEDINICA NOVJ KOD KRAVLJA I CERJA1

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB B. 1802

Pov. Br.

12 juna 1944 god.

SLOBODNE ŠUME I PLANINE

ZAPOVEST

Sekcije Zaječar i Niš 1 : 100.000

Prema prikupljenim podacima sa više strana, jedna grupa partizana3 jačine oko 200 bila je u toku dana u s. Kravlje pa je otišla u pravcu s. Cerja.

Preko Sokobanjskog sreza pristižu jake naše jedinice sa severa u nekoliko pravaca, jedan od njih jeste: Soko Banja— s. Jezero — s. Vrelo — s. Kravlje.4

Ovaj štab sa svima svojim jedinicama izvršiće pretres terena: s. Grbavče — s. Kopajkošara — s. Gojmanovac — s. Kravlje — s. Miljkovac — s. G. i D. Paljina — s. Rujnik—  s. Brenica — s. Kamenica. Za izvršenje prednjeg zadatka,

NAREĐUJEM:

1. — Gorski štab 455                   

13 juna u 4 časa polazi sa Bršljanici pravcem: s. Gojmanovac — s. Kravlje — Debeli vrh (745) — Goli vrh (683) — Preslap — Rudina (517) — Crni vrh (683), sa zadatkom da pretrese teren desno do linije zapadna ivica s. Gojmanovac — k. 466 — Goli vrh — s. Miljkovac — s. G. Paljina, a levo do linije s. Popšica (isključno) — s. Cerje (isključno) — Crni vrh. U slučaju nailaska na partizane na liniji Goli vrh — Debeli vrh ne zalagati se mnogo zbog teškog terena (da ne bi bilo mnogo žrtava) sve dok se ne ispolji manevar levom kolonom koja će ići levo od štaba 45. Desno nema naših delova, a levo održavati vezu na li-niji s. Popšica — s. Cerje —s. Leskovik — s. Rujnik, gde će se kretati Svrljiška brigada.

2. — Gorski štab 189.6                   

13 juna u 3.30 časova polazi iz Davidovca pravcem s. Pirkovac — s. Popšica —Ljuti vrh (763) s. Cerje — s.Leskovik — s. Rujnik, sa zadatkom pretresa terena u zoni desno do leve granice gorskog štaba 45, a levo do linije Šuplji gorun (699) Isključno Provalija (isključno) k. 671 — Mečji vrh — k.481.

U slučaju nailaska na partizane primiti borbu i težiti da se što pre potisnu razbiju i unište. U slučaju da borbu primi gorski štab br.45 na liniji Debeli vrh (745)— Goli vrh (683) dejstvujte u pravcu Cerja da se manevrom obori ovaj jak položaj. Desno održavajte vezu sa gorskim štabom 45 na pravcu njegovog kretanja, a levo sa ovim štabom na liniji Popšica — k. 606 — Šuplji gorun (699) — Kamenička karaula (781) s. Brenica.

3. — Gorski štab 180.

13 juna od 4 časa polazi iz s. Radmirovca pravcem s. Pirkovac — s. Popšica — k. 606 — Šuplji gorun (699) Kamenička karaula (781) — Kamenita glava — s. Brenica, sa zadatkom pretresa terena u zoni desno do leve granice štaba 189, a levo do linije: sv. Aranđeo — Ljiljak—   Golemi srednjak — Ka-lafat — Temeni vrh (539).

4. — Gorski štab 190.7

13 juna od 3 časa kreće iz Belog Potoka pravcem: s. Radmirovac — Golema livada (571) s. Kopajkošara odakle se deli u dva pravca: desni preko Supljeg goruna (699) — k. 515 — Provalija—  s. Cerje sa zadatkom da detaljno pretrese teren oko Provalije i levi od Kopajkošare na k. 541 — Golemi srednjak — Kalafat, sa zadatkom da pretrese uz put teren i na Kalafatu obezbedi levo krilo i bok svih na-pred navedenih jedinica od eventualnog napada Bugara sa pravca od Gramade.

5.  — Veza će se održavati kuririma konjanicima i pešacima. Preporučujem da kolone održavaju vezu odelenjima specijalno određenim za vezu.

6.   — Znaci raspoznavanja po već dodeljenom ključu za mesee juni.

7. — Doručak za vojnike biće u mestima gde se sada jedinice nalaze, ručak za jedinice štaba 45 iz Miljkovca i Pa-ljine, za štab 189 iz Cerja, Leskovika i Rujnika, za štab 180 iz Brenice, a za štab 190 iz Kopajkošare i Grbavčeta.

8 .— Po izbijanju na liniju: k. 487 — Crni vrh (683) — Leskovik — s. Brenica — Temeni vrh (539) jedinice će se zadržati i južno od ove linije mogu slati samo manja odelenja

9.  — U slučaju da se ma iz kojih razloga ne dostavi za-povest od strane ovoga štaba a situacija dozvoljava štab 45 prenoćiće 13/14 juna na delu: Rudina (517) — Crni vrh (683) — k. 487. Obezbeđenje izvršiti u sve strane; štab 189 u okolini Leskovika, štab 180 Kamenita glava, a štab 190 oko s. Kopajkošare i k. 541.

10.  — U slučaju napada okupatora (Nemaca ili Bugara)8 izbegavati borbu, a ako bude koja jedinica prinuđena neka je primi izvlačeći se sa prihvato[m].

11.   — Ranjenike i eventualne bolesnike upućivati u s. Popšicu, a komandant gorskog štaba 189, preko naših mesnih vlasti pripremiće hitnu evakuaciju ranjenika za Svrljig i Knja-ževac.

12.  — Za vezu sa ovim štabom ne slati pojedince kurire već najmanje trojke ili petorke zbog ugroženosti terena.

13.   — Imati u vidu da se svakog momenta može naići na manje ili veće delove partizanske i da je većina stanovništva ovoga kraja partizanski raspoložena te svakoga legitimisati, pretresti i ispitati. Ne dopustiti nikome da se kreće ispred patrola i naših delova, već sve zadržavati i ostavljati u pozadini.

14.  — Ja ću se nalaziti sa gorskim štabom 180, gde mi slati izveštaje što češće. Vreme se računa po starom srpskom.

Dostavljeno:                             

komandantima gorskih štabova 45,64 i 190, a k-tu štaba 189 izvodno.

KOMANDANT MAJOR, V. D. Vesić9

 

M.P.

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 99, reg. br. 19/4 (S-V-16689).

2 Šifra za Nišavsku grupu korpusa (Nišavski, Knjaževački i Čegarski korpus).

3  Odnosi se na delove 9. srpske NO brigade i Niškog NOP odreda. Te su jedinice 13. juna kod s. Kravlje razbile delove Srpske državne straže i delove četnika Nišavske grupe korpusa. Vidi dok. br. 182, objašnjenje 4 i dok. br. 187.

4  Vidi dok. br. 182 i 187.

5  Šifra za Nišavski korpus.

6 Verovatno se odnosi na Čegarski korpus.

7 Šifra za Knjaževački korpus. Vidi dok. br. 187.

8 Nemačke i bugarske trupe su, sa četnicima i Srpskom državnom stražom, napadale na jedinice brigade i odreda. Vidi dok. bi:. 187.

9 Vlastimir.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument