ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA KNJAŽEVAČKOG KORPUSA OD 11. JUNA 1944. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA POSEDANJE POLOŽAJA RADI DEJSTVA PROTIV 9. SRPSKE NO BRIGADE KOD S. VRELA1

GORSKI ŠTAB BR. 190 2

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. Br. 78

11. juna 1944. godine

21.50 časova

Položaj

ZAPOVEST

(Sekcija 1 : 100.000 — Zaječar)

Posle teških i krvavih borbi sa jedinicama Timočkog i Deligradskog korpusa, partizani su razbijeni na Bukoviku i povukli su se u istočni deo Aleksinačkog sreza.3 Partizani su pretrpeli velike gubitke i utrošili skoro svu municiju. Sada se povlače od s. Prugovca ka s. Vrelu. Danas u 10 časova primećeno je oko 100 partizana u s. Vrelu koji su se kretali u pravcu s. Rsovaca. Svakako da je bila neka njihova izvidnica.

Naše jedinice4 iz Nišavskog korpusa posele su i drže zatvorenu liniju Golemi Vrh — Povije — Jasenovica — Rudina — Zdravča Čuka — Rajkovac. Po svima izgledima partizani će pokušati da se približe svojim bazama u Niškom srezu, zato je potrebno pojačati jedinice Nišavskog korpusa.

NAREĐUJEM:

1.— SVRLJIŠKA BRIGADA:

1. — Krenuće odmah preko Belog Potoka za Galibabinac. Pri prolazu kroz Beli Potok javiće se komandantu Gorskog štaba Br. 180 radi primanja instrukcija za rad.

Na položaju ostaviti jedan bataljon do dolaska 1. knjaževačke brigade. Po dolasku 1. knjaževačke brigade na položaj ovaj bataljon ulazi ponovo u sastav brigade u s. Galibabincu.

2.— 1. KNJAŽEVAČKA BRIGADA:

2. — U toku noći posešće liniju Plašivac — Sibinov Grob — Bogovo Gumno, tj. položaj koji je do sada držala svrljiška brigada.

Odmah po dolasku na nov položaj uhvatiti vezu desno sa 2. knjaževačkom brigadom, a levo sa jedinicama Nišavskog korpusa.

3.— 2. KNJAŽEVAČKA BRIGADA:

3. — U toku noći posešće liniju: Krstatac — k. 707 — k. 596 — Siljati Kamen onako, kako je do sada bila posednuta od 1. knjaževačke brigade, t.j. po mojoj zapovesti O.Br. 77.5 Odmah po posedanju položaja uhvatiti vezu desno sa Timočkom, a levo sa 1. knjaževačkom brigadom.

4.— TIMOČKA BRIGADA:                         

 4. — U toku noći posešće položaj, koji je do sada posedala 2. knjaževačka brigada, t.j. Mečiji Vrh — Vlaško Polje — Slemen. Po dolasku na položaj odma će uhvatiti levo vezu sa 2. knjaževačkom brigadom a desno da se obezbedi bojnim patrolama.

5.   — Odmah po zauzimanju novih položaja podneti mi pismene izveštaje.

6.  — Obratiti najveću pažnju na daljno i blisko obezbeđenje jedinica.

7.  — Znaci raspoznavanja redovni.

8.  — Ja se nalazim na dosadanjem komandnom mestu. Na izvršenje.

Komandant, kapetan

Bož. V. Miladinović

M.P.

Dostavljeno: K-tima brigada

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 99. reg. br. 2/7 (S-V-16761).

2  Odnosi se na Knjaževački korpus.

3  Borba je vođena protiv 9. srpske NO brigade i Niškog NOP odreda. Vidi dok. br. 187 i 188.

4  U borbama su učesvovali i odredi Srpske državne straže koji su 13. juna kod s. Kravlje potpuno razbijeni, posle čega su se brigada i odred noću 13/14. juna kod s. Trnave (blizu Niša) prebacili na levu obalu Južne Morave, na Jastrebac. Opširnije vidi: Istočna Srbija, str. 203.

5 Reč je o zapovesti od 9. juna 1944. komandantu Svrljiške brigade. U njoj, pored ostalog, piše:

»Korpus je dobio zadatak da zatvori prostoriju: Mečji Vrh — Slemen — Krstatac — k. 707 — k. 569 — Siljati Kamen i Plašivac — Sibinov Grob — Bogovo Gumno. Prvu liniju zatvoriće ostale tri brigade, a vi će te sa svoiom brigadom zatvoriti liniju: Plašivac — Sibinov Grob — Bogovo Gumno« (Arhiv VII, Ča, k. 99, reg. br. 50/6).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument