ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA TREBINJSKOG KORPUSA OD 9. JUNA 1944. KOMANDANTU STOLAČKE BRIGADE ZA SPRO-VOĐENJE NAREĐENJA KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O PRIKRIVANJU ČETNIČKO-NEMAČKE SARADNJE U BORBI PROTIV NOVJ1

KOMANDA 2502

Pov. Br. 62.                                               

9 juna 1944 god. Položaj.

Na ličnost komandanta!

KOMANDANTU 253 3

Komanda 200 aktom Str. Pov. Br. 75 od 30 maja t.g. dostavila je sledeće:

»Prilikom smrti jednog našeg komandanta koji je poginuo u borbama sa komunistima, komunisti su skinuli sa njega torbu sa raznim spisima i dokumentima. Tom prilikom pala je u ruke komunistima i operaciska zapovest jednog komandanta korpusa i jednog komandanta brigade. U dotičnoj zapovesti pored odredaba o našim jedinicama naglašeno je da i Nemci vode operacije4 te se jedinicama skreće pažnja da održavaju vezu kako ne bi došlo do uzajamnog tučenja. Isto tako komandant dotičnog korpusa predvideo je šta ima da rade bataljoni muslimana koji su pod našom komandom.

Komunisti uhvativši ovu zapovest upotrebili su je u svoje propagandne svrhe. Istu su prepisali i falsifikovali svoje potpise komandanata od čije su strane izdate dotične zapovesti. Da bi ova podvala imala više dejstva mesto reči muslimani upisali su ustaše. Ovim se htelo reći da mi sarađujemo sa ustašama. Ne upuštajući se u komentare ove komunističke laži i podvala a da se u buduće ovo ne bi dešavalo

NAREĐUJEM:

1.  — Da svi komandanti prilikom izdavanja zapovesti za operacije u odredbe iste nikad ne unose i odredbe o nemačkim trupama ako se operacije vode u zajednici sa njima. Ovo isto važi i za sva ostala naređenja u kojima nikada ne smije biti pominjano ime Nijemaca. Komandanti će sve narediti svima potčinjenim jedinicama.

2.  — Sve podatke o njemačkim trupama izdavati komandantima usmeno a ako je to ma iz kakvih razloga nemoguće onda na zasebnoj zapovesti dati ove podatke s tim da ih komandanti pocepaju odnosno spale čim uzmu potrebne podatke za rad. Ovo uvek naznačiti u početku dotične zapovesti.

3.  — Da komandanti i komandiri prilikom odlaska u borbu ne nose sa sobom nikakva dokumenta, štambilje i ostale stvari, koji bi mogli doći do ruku neprijatelja, a koje bi ovaj mogao zloupotrebljavati čak u diplomatske svrhe.

4.  — Sve stvari odnosno arhive povremeno zakopavati na sigurna mesta kako nebi padale u ruke neprijatelju.

Prednje saopštiti svim starešinama.«

Dostavlja se prednje naređenje komandantima brigada na znanje i tačan postupak.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Dostavljeno:5                   

Komandantima brigada.

ZASTUPA KOMANDANTA,                                                              

 NAČELNIK ŠTABA,

poručnik: Rad. Pejanović6

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 232, reg. br. 3/12 (BH-X-360).

2  Odnosi se na Komandu Trebinjskog korpusa.

3  Šifra za Stolačku brigadu.

4  O saradnji četnika i Nemaca u Hercegovini vidi dok br. 110, 132, 136, 141, 154, 162 i 168.

5  Naređenje iste sadržine izdao je 15. juna 1944. Štab Nevesinjskog korpusa svojim štabovima brigada (Arhiv VII, Ča, k. 232, reg. br. 34/16).

6  Radomir.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument