ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 7. JUNA 1944. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV 2. DALMATINSKE BRIGADE KOD VILUSA1

VUČEDOLSKA

VOJNO-ČETNIČKA BRIGADA         

Br. Službeno 7 juna 1944 godine Položaj

KOMANDANTU 200 2.—

Naređenja te komande Pov. Br.: 69, 70, 71, 72, 73, 74 primljena su. — Takođe su primljene i naredbe Pov. Br. 61 i 67/44 god. Akta Pov. br. Službeno od 20 i 30 maja tek. godine isto tako su primljena kod ove komande3.

Na dan 3 juna vođene su borbe sa partizanima na liniji: Droškorica — Zagora — Kaloper — Srednjak — Grahovac — — Omutić.4 — Partizani su potisnuti sa svih tačaka. — U ovim borbama partizani su imali tri mrtva i 6 ranjenih.

Pošto se nije osećao pokret ni sa koje druge strane dalji napad sam obustavio i ljudstvo sam povukao na dotadanje položaje,.

Gubici na našoj strani: jedan poginuo četnik — Milićević V. Peko iz Zvijerine. Teže je ranjen u ovim borbama komandir Kamenske čete Stevan Vuković iz Rudinsko Trepačkog bataljona.

Noću 5/6 preduzeo sam napad na partizane u pravcu Tre-šnjeva. — S brigadom sam dospeo do Trešnjeva i Pustog Lis-ca. — Trešnjevo je oslobođeno i u Trešnjevu sam ostavio Cucku četu.

Partizani nisu u ovim borbama davali jak otpor. — Ljudstvo ove brigade i u ovim borbama nanelo je partizanima gubitke ali nije tačno ustanovljen broj mrtvih i ranjenih.

Gubitaka u ovoj borbi nije bilo na našoj strani. Za sada se nalazim sa brigadom na liniji — Derviš5 Zakurjaj — Orao — Bojanje brdo.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

KOMANDANT, KAPETAN, Ivan M. Janičić

M .P.     

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 140, reg. br. 33/6 (CG-V-1469).

2  Šifra za Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

3  Navedena akta Redakcija nije pronašla.

4 Na šireni prostoru Vilusa dejstvovala je 2. dalmatinska brigada. Na položajima kod Grahova nalazio se 2. juna njen 4. bataljon, koji je istoga dana vodio borbe protiv četnika i manjih delova nemačke 392. legionarske divizije. Drugih podataka o borbama Redakcija nije pronašla.

5 Na karti 1 :100.000 nije nađeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument