ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA VALJEVSKOG KORPUSA OD17. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU KOLUBARSKE BRIGADE ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA I SIMPATIZERA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA TERITORIJI BRIGADE1

[Grb]

KOMANDA

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

ŠTAB VALJEVSKOG KORPUSA

Str. pov. Br. 191

17 oktobra 1943 g.

— Položaj —

KOMANDANTU KOLUBARSKE BRIGADE 2 -

Primetio sam u više prilika da pojedine starešine pove-renog mi korpusa nemaju prečišćene pojmove o našem stavu prema komunizmu i komunistima kod nas, što ima za posledicu da toleriraju komunističke simpatizere i što više i sami nesvesno hvale i odobravaju uspehe boljševika na Istočnom frontu, kao i od ustaških spikera radio-Londona lažno pretstavljene uspehe nekih »partizanskih oslobodilačkih« odreda u Jugoslaviji.

Koliko su ovakve stvari štetne, ne samo po našu organizaciju, već i naročito po kolebljiv stav, koji narod u tom slučaju prema nama zauzima, nije potrebno da objašnjavam, jer to mora znati svaki svestan član naše organizacije, pošto su o tome izdata tolika naređenja, kako od strane Gospodina Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva, tako i naročito od potpisatog.

Jednom za svagda i svi imaju znati da nam sa komunistima kod nas stoji borba do krajnjeg i potpunog uništenja. Isto tako primetio sam da se preko teritorija izvesnih komandanata bataljona neometano prebacuje jedna grupica od oko desetak komunista, koji ovo prebacivanje vrše samo zahvaljujući neagilnosti i krajnjem otsustvu inicijative od strane dotičnih komandanata bataljona, koji nisu u stanju ne da unište tu grupicu, već ni da pohvataju njihove legalne jatake, nego je to prinuđen da radi i inače preopterećen štab ovog korpusa.

Da do ovoga ne bi i u buduće dolazilo, a u interesu službi :i pravilnog rada u našoj organizaciji, —

NAREĐUJEM:

1.  — Da se vesti radio-Londona o tobožnjem uspehu nekih »partizanskih oslobodilačkih« odreda u Jugoslaviji ne sme-ju ni odobravati, a nekmoli u narod rasturati; i

2.  — Da se u najkraćem roku ima likvidirati sa komunističkim ilegalnim grupicama i njihovim legalnim jatacima (centrima veze, kuririma i simpatizerima: davaocima hrane i prenoćišta) na teritoriji pojedinih bataljona.

Za neizvršenje ovog naređenja biće mi lično odgovorni komandanti bataljona i potčinjene im starešine, koje ću bez daljnjeg smenjivati sa poverenih im položaja, kao nesposobne, nepodesne i nepouzdane.

Ovo naređenje će komandanti brigade raspisati svim pot-činjenim im starešinama, kao i komandantima srezova, i o neizvršenju odmah izvestiti uzimajući krivce na odgovor.

Naređenje je hitno pre svega i trajne vrednosti.

Referent sudstva, sudski poručnik, Ljub. N. Pavićević

Dostavljeno:

k-tima brigada ovog korpusa.

[Grb]

KOMANDA KOLUBARSKE BRIGADE VALJEVSKOG KORPUSA

Str. Pov. Br. 270

19 oktobra 1943 g.

— Položaj —

Prednje naređenje raspisano K-tima bataljona, to u

Akta Zastupa komandanta,

Poručnik, Živ. B. Lukić

Komandant, poručnik, Mil. Radosavljević3

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 63, reg. br. 39/4 (S-V-830212).

2 »Kolubarske« napisano je mastilom, ćirilicom.

3 Miloš.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument