ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREDBA KOMANDANTA DRINSKOG KORPUSA OD 6. JUNA 1944. O POHVALI POTČINJENIH JEDINICA ZA BORBE VOĐENE PROTIV DELOVA 37. UDARNE DIVIZIJE NOVJ KOD RUDOG1

NAREDBA

Komandanta korpusa »27 mart« za 6 juni 1944 g.

Na dan 4 juna i noću 5/6 juna t.g. vođene su teške borbe sa komunističko-ustaškim bandama na reonu Celebića2 i na reonu: Batkovići — Poblačnica — Penezići — Šiljci — Previš — Vis — Lisa Stijena — Sokolina, kao i odbrani Rudog na Limu.3

U borbama na reonu Poblaćnica — Lim učestvovale su III i IV sandžačka komunističko-ustaška brigada a u reonu Čelebića neka od krajiških jedinica.

Rezultat borbe sa Celebića još nije poznat. Od naših jedinica na Čelebiću su učestvovali: 1 bataljon brigade »-Nova Srbija« i bataljon Čelebićsko-dragočavski. U borbama na reonu Poblačnica — Crnugovići — Penezići i na liniji: Previš — Vis — Lisa Stijena — Sokolina učestvovale su brigade: »Bosna«, »Viogor« i »Nova Srbija« kao i deo brigade »Baja Nikića«. Borba je bila žestoka, naročito na pojedinim reonima. U ovim borbama neprijatelj je ostavio više mrtvih i veći broj ranjenih, dok kod naših jedinica nije bilo gubitaka, blagodareći umešnom vođenju jedinica od strane starešina. Iako su naše snage bile bolje i na nadmoćnijim položajima, ipak su bile brojno slabije od neprijatelja, a imale su za zadatak ne napad, već promenu položaja, radi osujećenja uočenog manevra kod neprijatelja, te su jedinice manje iskoristile uspeh u borbi no što su mogle. U ovim borbama su se istakle sve brigade, a naročito brigada »Bosna« i »Nova Srbija«.

Započeta borba je nastavljena i u noći 4/5 juna t.g. na položaju: Vis — Lisa Stijena — Sokolina. Naše jedinice us-pele su da odbace neprijatelja bez sopstvenih gubitaka.

Posle ove borbe sve su brigade povučene na desnu obalu Lima, gde se očekivao napad neprijatelja po već uočenom manevru.

U toku noći 5/6 juna neprijatelj, jačine dve brigade (III i IV sandžačka) izvršio je koncentričan napad na Rudo. Borba je počela u 19 časova, a najveću žestinu je dostigla u 21 čas. Neprijatelj je obasipao varoš i položaje granatama velikih i malih bacača. Nisu pošteđena ni deca ni žene, ni kuće mirnog stanovništva. Od ovog gnusnog napada poginuo je osmogodišnji sinčić Milorada Akovca (pokojni Vojo) i ranjen sinčić Steva Dimića. Odbranu Rudog, pored ostalih jedinica činila je brigada »5 oktobar«, koja je dala sjajan primer odbrane. Napad na ostale delove položaja kod ostalih brigada nije ispoljen.

Odbranu mosta činilo je proslavljeno mitraljesko odelenje kaplara Savića, gde se i opet istakao4 mitraljezac Totić sa svojim pomoćnikom. Borba je bez sopstvenih gubitaka završena oko 3 časa posle pola noći, kada se neprijatelj okrvavljen povukao. Neprijatelj je svoje poginule bacio u Lim. Kapetan Mandić5 primetio je oko 5 časova jedan leš niz Lim, a na mostu je viđen 1 leš u toku borbe, gde ga nije bilo u svanuće. Bilo je i ranjenih, što se zna po tome, što su crveni u s. Severin prikupljali merdevine i pokrivače, haljine i drugo za pravljenje nosila i obmotavanje ranjenih.

Iznoseći rad jedinica jurišnih brigada ovoga korpusa Pohvaljujem brigade »Bosna«, »Nova Srbija«, »Viogor«, »5 oktobar« i »Baja Nikića«, koje su pokazale punu vojničku spremnost, sposobnost, borbenost i izdržljivost u preteškim borbama koje vode godinama a ne samo danima i mesecima.

Pohvaljujem i sve starešine pomenutih jedinica i želim da i dalje istraju u borbama za dobro Kralja i Otadžbine.

III

Ovu naredbu saopštiti svim jedinicama sa potrebnom poukom.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Draža nas vodi veličini i slobodi!                           

Pobeda je naša!

Komandant, major: A. B. Drašković

Dostavljeno:                         

K-tu Ist. D. V. K.6 i komandantima brigada     

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 167, reg. br. 22/2.

2  Tada je u širem rejonu Celebića izvodila dejstva 2. udarna krajiška brigada 17. udarne divizije NOVJ.

3  Borbe kod Rudog vodila je 4. sandžačka brigada. O tim borbama vidi tom I, knj. 16, dok. br. 197 i 199.

4 Vidi dok. br. 175.

5 Jovan.

6 Istaknuti deo Vrhovne komande.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument