ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA SMEDEREVSKOG KORPUSA OD 5. JUNA 1944. KOMANDANTU MLAVSKO-SMEDEREVSKE GRUPE KORPUSA O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD DRUGOVCA I SELEVCA1

GORSKI ŠTAB BR. 73 2

KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE

U OTADŽBINI

Br. 323                                             . Koncept 3

5 juna 1944 g.

Slobodne Srpske Planine

KOMANDANTU GRUPE KORPUSA4

Izveštavam komandanta da su se komunisti iz Posavine, Rudnika i Grocke prebacili i ponova se skoncentrisali na teritoriji ovoga korpusa u srezu Podunavskom. Ovaj korpus je vodio borbu 3, 4 i 5 ov. meseca u s. Drugocu i Lunjevcu — Selevcu i do sada imali smo 9 mrtvih i 3 ranjena.5 Komunista ima mnogo od prilike nekoliko stotina u više kolona. Naoružani su automatskim oruđima i sa ovim snagama ne možemo im odoleti.

Molim komandanta grupe da ovome korpusu što pre pruži jaču oružanu pomoć.

Potrebno bi bilo što više automatskih oruđa i neki bacač jer za sada slabo sa tim stojimo a i puščane municije nemamo.

Molim komandanta grupe da se što veći broj oružanog ljudstva iz Mlavskog korpusa uputi najhitnije u Podunavlje i Selevac.

Sve snage ovoga korpusa daju otpor komunistima na liniji: Kusadak — Selevac — Drugovac.

Zastupa

Komandanta

Smederevskog korpusa

kapetan, Mladen M. Radovanović

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 94, reg. br. 5/3 (S-V-15380).

2  Brojčana oznaka Smederevskog korpusa.

3  Napisano mastilom, ćirilicom.

4  Odnosi se na potpukovnika Miloša Radojlovića, komandanta Mlavsko-smederevske grupe korpusa.

5  Vidi dok. br. 174.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument