ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA HOMOLJSKE JURIŠNE BRIGADE OD 4. JUNA 1944. KOMANDANTIMA BATALJONA ZA POSEDANJE POLOŽAJA MIROVO, ILINO I TUMBA RADI BORBE PROTIV NOVJ1

ŠTAB                                         

HOMOLJSKE JURIŠNE BRIGADE

JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. Broj 187

4 juna 1944 godine u 9,30 časova

KOMANDANTU 3 BATALJONA. —

ZAPOVEST

Prema najnovijim podacima koji su prikupljeni u toku noći govore da je jedna grupa komunista jačine do 700 ljudi primećena u okolini Knjaževca koja se je sukobila sa našim jedinicama Knjaževačke brigade.2 Ova grupa komunista pod borbom naših jedinica podelila se je u dve grupe, tako da je jedna grupa krenula putem Knjaževac — selo Vina a druga grupa Knjaževac selo Skrobnica i tu su od strane naših jedinica zadržane.

Jedinice Timočkog korpusa zatvorile su put Knjaževac — Soko-Banja sa svojim jačim snagama, i sada se nalaze na liniji selo: Milušinac, Čitluk, Ždrelo k. 703. i s. Jezero. Jedan Odred poljske straže pojačan iz Knjaževca i Zaječara već se nalazi u poteri za ovim komunistima i raspoređen je pozadi leđa.

Jedinice Deligradskog korpusa zatvorile su ž. prugu Zaječar — Knjaževac na liniji: s. Planinica, G. Bela reka, Marinovac, Vrbica — Potrkanje.

Homoljska Jurišna brigada dobila je zadatak da posedne i brani položaj selo: Mirovo, Ilino, Kukuljaš K. 862. i Tumba t. 842, stim što će da uhvati vezu sa Krajinskom brigadom koja se nalazi na Slemen K. 1098 i Krstatac K. 1069.

Sa ovim rasporedom jedinica ova komunistička grupa potpuno je opkoljena i privodi se kraju potpunom njezinom uništenju.3 —

Na osnovi ovih prikupljenih podataka, kao i naređenja Komandanta Timočkog korpusa,

NAREĐUJEM:

KOMANDANT

3  i 5 bataljona

1.   — Povući će svoje jedinice sa položaja južna ivica Rtnja — s. Jošanica i posesti položaj na liniji sela: Mirova i Ilina. Posedanje ovoga položaja biće na licu mesta po usmenim direktivama potpisatog.

2.  — Povlačenje jedinica s gornjeg položaja i posedanje položaja linija Mirovo — Ilino mora biti najdalje do 14 časova

4  ovog meseca.

KOMANDANT 2 i 4 bataljona

1. — Povući će se sa dosadašnjeg svoga položaja linija sela Mirovo — Ilino i posesti položaj i to:

Komandant 2 bataljona posešće i braniti položaj Tumba K. 842, stim što će po dolasku na položaj odmah uhvatiti vezu sa Komandantom Krajinske brigade koji se nalazi na Slemen K. 1098 i Krstatac K. 1069. —

Komandant 4 bataljona posešće i branit položaj Kukuljaš K. 862, stim što će po zauzimanju položaja odmah doći u vezu sa 2 bataljonom koji se nalazi na Tumbi t. 842. —

KOMANDANT                                                         

1 bataljona                                       

1. — Biće u rezervi brigade u selu Mirovo — Ilino, koju ću po potrebi raspoređivati i postavljati.

Prilaženje i posedanje položaja od strane Komandanta 2, 3, 4 i 5 bataljona ima biti u najvećoj tajnosti. Odmah po posedanju napred naznačenih položaja svi komandanti bataljona postaraće se da su u najprisnijoj vezi sa potpisatim, kako bi im se u slučaju potrebe i pomoć mogla ukazati kao i prijema potrebnih novih naređenja o kretanju neprijatelja.

Ishrana: Komandant 2 bataljona odmah po posedanju napred navedenog položaja stupiće u vezu sa Komandantom sela u Rujištu gde će obezbediti ishranu svoga bataljona, a komandant 4 bataljona ishranu svojih vojnika obezbediti u selu Ilinu, što će po posedanju položaja odmah stupiti u vezu sa komandantom sela u selu Ilinu.

Ishrana 3 i 5 bataljona ima biti iz sela Mirova, a po potrebi i iz sela Ilina, što će komandant 3 i 5 bataljona ovo na licu mesta regulisati.

Ishrana 1 bataljona ima biti na licu mesta gde se bude zadržao bilo u selu Mirovu ili Ilinu. Ishranu ovog bataljona narediću usmeno po potrebi postavljanja rezerve.

Moj štab se nalazi u selu Mirovu ili Ilinu. Vezom sa prednjim delovima uvek ću naznačiti mesto svoga boravka.

Komandant 2 i 4 bataljona danas do 15 časova podneće mi izveštaj da su određeni položaj poseli — obavezno.

Komandant 3 i 5 bataljona posešće svoj određeni položaj odmah po dolasku u selo Mirovo.

Komandant 2, 3, 4 i 5 bataljona danas do 18 časova, do-staviće mi svoje pismene izveštaje o posedanju položaja, eventualna svoja zapažanja na položaju, dali imaju kakve podatke o kretanju neprijatelja i o regulisanoj ishrani svojih vojnika.

U slučaju nailaska neprijatelja na položaje koji su pose-dnuti borba se mora primiti i sa položaja nesme se odstupiti bez moga pismenog naređenja,4 stoga naredite da se vojnici do toga vremena utvrđuju.

Svi komandanti bataljona neka razviju najjaču svoju oba-veštajnu službu o kretanju neprijatelja i o svakom prikupljenom podatku izveštavati potpisatog da bi se ti podaci mogli iskoristiti. Stoga ponavljam da te izveštaje komandanti šalju najhitnije potpisatom.

Na položaju biti najobazriviji, jer ova komunistička grupa ona je koncentracijom naših snaga sa svih strana opkoljena, i težiće da se na svaki način iz ovoga obruča izvuku pa bilo to da pokušaju probijanje fronta sa svojim snagama ili da koriste noć za svoje izvlačenje, te ako nas taj njihov plan o izvlačenju zatekne nespremne ili neobazrive, mogu će je da će im to uspeti.

Danju na uzvišenim mestima postavljati objavnice koje će osmatrati kretanje neprijatelja, a noću koristite se sa tajnim patrolama koje postavljati ispred položaja na raskrsnicama puteva koji vode ka položaju ili eventualnom prolazu pored položaja i tako slično. Jednom rečju rečeno koristite se sa svima mogućim srestvima da bi otkrili neprijateljsku nameru.

Na izvršenje.

Prijem ove zapovesti potvrditi.

             M. P.5                      

 

Komandant poručnik, Bla. M. Radovanović

Dostavljeno                   

Komandantu 1, 2, 3, 4 i 5 bataljona i

Koncept

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 87, reg. br. 48/5 (S-V-13771).

2  U toku 4. juna 9. srpska brigada i Niški NOP odred su između s. Davidovca i s. Skrobnice razbili delove Knjaževačkog i Čegarskog korpusa i naneli im gubitke od 30 poginulih, 32 zarobljena i preko 40 ranjenih i zaplenili veću količinu oružja i municije (Hronologija, str. 801). Opširnije o dejstvima 9. brigade vidi: Istočna Srbija, str. 200—201.

3 Vidi dok. br. 179.

4 U naređenju komandanta Homoljske jurišne brigade od 10 juna 1944. komandantima bataljona o načinu vođenja borbe protiv jedinica NOVJ, navode se primeri kako su četnici bežali iz borbe i pred brojčano slabijim jedinicama NOVJ. Navodi se primer kako je jedna četnička jedinica u borbi bila nadomak pobede, ali je bila razbijena, jer je »komunističko vodstvo kada je osetilo našu nadmoćnost upotrebilo komandu svojim jedinicama 'zalamaj levo i desno krilo, priprema za juriš, automatska oruđa spremite za otvaranje vatre' i tako slično... A naše jedinice demoralisane od komunističke komande ,zalamanje desnog i levog krila', misleći da će biti opkoljene i tako u neredu napuštaju svoje položaje... pa nije ni čudo što jedna komunistička trojka us-peva da zarobi naših 10—15 vojnika, pa potom ih puste sa motivacijom da oni ne žele da uništavaju srpski narod. To seljak vidi i posle prepričava i drugima kako su komunisti dobri i kako oni ne ubijaju ljude kad ih zarobe i tome slično, što sve ide u prilog komunističke podmukle i lukave propagande-« (Arhav VII, Ča, k. 88, reg. br. 21/1).

5 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u Otadžbini — gorski štab br. 5/69-«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument