ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA DRINSKOG KORPUSA OD 4. JUNA 1944. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD ČAJNIČA I RUDOG1

KORPUS "27 MART",

4 juna 1944 g.                   

položaj.                           

Izveštaj o situaciji. -

KOMANDANTU ISTAKNUTOGA DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. —

Poslednjih dana maja meseca dobio sam obaveštenje od komande St. Rasa da se crveni pripremaju za pokret ka Istočnoj Bosni.2 U pokretu su bile 4 brigade ka Meljaku i Bobovu. Odmah sam preduzeo mere za evakuaciju stanovništva, stoke i hrane i evakuaciju omladi,3 obezbeđenje teritorije duž Drine, Tare i Ćehotine i grupisanje snaga jurišnih brigada u reonu Ponikve.

Višegradska brigada nije mogla na vreme stići na Ponikve. Ostale brigade su pristigle. Crveni su sa pravca Meljaka rokirali treću i četvrtu sandžačku brigadu u reon: Boljanići, Kovač i Podkovač.4

Kroz narod se (vešto rukovođeno) pronela panična vest o famoznim divizijama, kolonama i slično, o njihovom pristizanju i zauzimanju pojedinih mesta i slično. Tek sam bio došao u Foču, a vest je stigla da su crveni na Vranjači.

Na dan 1. ov. mes. izvršio sam pokret sa 600 boraca pravcem: Ponikve — Brekinja — Kovač, i pravcem: Ponikve — Metaljka — Kovač, sa ciljem napada na neprijatelja, ali se neprijatelj noć ranije (31/1 juna) izvukao i ostupio u pravcu Zaostro. Kolone sam pomerio na liniju Poblača.

Na dan 2 ov. mes. pomerio sam kolone pravcem: Poblače Mednjica — Šiljci — Previš, i pravcem: Mustafin grob — Podjavorje i zanoćio na ovoj liniji, a sa 4 pratioca sam se uputio u Rudo, radi dogovora sa Pavlom,5 primanja podataka o  situaciji i preduzimanja akcije prema Poblačnici od Rudog i Podjavorja, jer sam bio dobio podatak da su crveni u Crnugovićima, Repuševićima i Bučju,6 a da su ostupili iz Batkovića, gde su bili došli malim snagama, Crveni su bili još 1 juna napustili Sočice, Šiljke i Peneziće i pomerili se ka Sastavcima.

Tek sam bio došao u reon Severina, otpočela je borba izviđačkih delova Dragišinih7 ispod Zivenica sa crvenima. Dragišini su se odmah povratili u Severin. Uskoro su se, bez angažovanja u borbu povukla dva Dragišina bataljona iz Severina u Rudo. Odmah za ovim otpočela je borba na Mioču i napad na Rudo. Položaj je bio na vreme posednut. Borba je počela u Rudom u 23 časa, a trajala je svom žestinom do 3 časa 3 juna, kada su se crveni izvukli. Glavni napad je bio uperen na most. Most je ovih dana bio dovršen. Jurišali su po nekoliko puta. Najposle su formirali dobrovoljce sa bombama da na juriš prodru i unište posadu na mitraljezima i omoguće prolaz. Juriš je odbijen. Bili su zauzeli dve trećine mosta.

Most je branio vođa odelenja kaplar (Savić Sreten i mitraljesci Totić Milovan i Raković Milija, svi iz brigade »5 oktobar«. Odbranili su most.)

Kao prva žrtva u osiguranju ostupanja sa leve na desnu obalu pao je junački na mostu narednik-đak Puljo A. Miodrag.

Borba je bila paklena. Varoš su zapalili granatama velikog i malih bacača, a most i ručnim bombama.

Odbrana je potpuno uspela. U ovoj teškoj borbi ranjeno je 13 četnika, od kojih je umro Lindić Bozo iz Žljebačke opštine.

Komunisti su ostavili na mostu tri poginula i 1 smrtno ranjenog bombaša. Tu su ostavili političkog komesara prateće čete IV sandžačke brigade Đerkovića Milivoja.

Po izjavi ranjenog bombaša crvenog Bajića Nikole iz Zenice kod Plevalja, napad je vršila IV sandžačka brigada na Rudo, a na Mioče i Priboj III sandžačka brigada. Brojno stanje IV brigade je oko 600, a III oko 700. Dobro su naoružani i sa dosta municije i bombi. Snabdeveni su municijom i bombama iz engleske avionima. Ovo je tačno. Slali su im i hranu za bolnice, a za sve oružje, municiju, odelo i obuću. (Odelo sada imam i ja).

Očekivao sam da će Josić,8 Vučković9 i Mandić10 izvršiti silan napad sa leđa jer su bili blizu, a za njih nisu znali crveni, ali nažalost nisu ispoljili svoje dejstvo, te su crveni u redu ostupili.

Dana 3 juna u 5 časova preduzeli smo napad pravcima: Previš — Šiljci — Penezići, Sokolica — Crnugovići, Severin — Živinice — Međurečje — Crnugovići /Repuševići, ali su se crveni na vreme izvukli u pravcu Kasidol i Vrba, odakle su produžili ka Kratovskoj reci, gde je juče ceo dan vođena borba između njih i br. 11.11

Danas 4 ov. mes. bio sam naredio pregrupisavanje snaga: Dragiša na Sokolina — Lisa Stijena — Vis — Previš, Josić Rudo (odmor), moji Zaborak, Vučković Zaborak, a Mandić Poblače.

Pre izvršenja progrupisavanja došlo je do borbe izviđačkih delova na liniji Poblačnice na reonu od Penezića do Repuševića, te sam sve snage zadržao na jučerašnjim položajima: Dragiša na Limu, Josić, Vučković, Mandić i moji na Bat-kovići — Crnugovići — Previš. Plan je: Ako crveni pođu za Rudo, ovi ih propuštaju dok se borba ne razvije, a zatim ih napadaju sa leđa.

Na slučaj da pođu u napad na Josića, Vučkovića i Mandića, Dragiša napada bočno i sa leđa.

Na slučaj da pođu uz Poblačnicu, naši napadaju bočno.

Na ostalom delu terena korpusa nema promena.

Ustaše drže Goražde.12 Tu ima sada mali broj kolone 11.13 Vlada mir.

Izvršene su pripreme na reonu teritorijalnih bataljona na slučaj ustaškog pokušaja napada na ma koji bataljon, ili stanovništvo, da svi ostali stupe u dejstvo. Tu su međusobno povezani: Zakmurski, Ustikolinski, Jošanički, Miljevinski, Jahorinski, Pračanski i Goraški bataljon.

Tražio sam od Momčilovića14 (on je prešao na lečenje u reon Kalinovika) da leteće brigade privede u reon Drine za eventualnu intervenciju.

   U Hercegovini je 1 trebala da počne opšta akcija. 30 maja crveni15 su držali prostor: Drežanj —- Slatina — Lukavac — — Trusina do Džinove Mahale. Za ostali deo nije mi poznato.

Crna Gora još stenje.

Pavle vrši preogranizaciju i preoružanje. Br. 1116 vrši pripreme u reonu: Sjenica — Pljevlja — Prijepolje, gde je dovučen veliki broj brtske artilerije i dovežene mazge za zaprege.

U Zapadnoj Bosni: Zarobljena je američka misija kod Tita, koji je opkoljen od tri divizije, a u taj prostor su spuštena dva izabrana bataljona nemačkih padobranaca.17 Rezultat ove akcije još nije poznat.

Prepisku Perovića18 i izveštaj Guzine19 šaljem Vam.20

Stanica mi ne radi već tri dana. Danas smo je nekako opravili, ali će za dan dva biti zastoj. Molim da mi se dodeli jedna Gođevčeva radiostanica za ovaj važan prostor.

Molim da se jurične brigade ako to situacija dozvoljava spajaju u jurišne korpuse, a ovi u grupe, ili bar da se ovo priprema dok se ne omogući ishrana početkom avgusta kada već pristiže voće i povrće i variva.

Brigade: Vlasenička, Kladanjska, Kalinovačka, Rogatička, od I i II sarajevske, Srebrnička, Višegradske, Čajnička, Fočanka, Plevaljska, Gatačka, Bilećska činile bi jaku grupu kad bi se objedinile i mogle da se snalaze u ishrani i odvoje sa svojih reona. Ova grupa bi mogla brojati oko 4000 boraca dobro probranih, odlično naoružanih i dobro vođenih.

Treba što pre stvarati jak kadar vodnika, komandira i komandanata bataljona kod svih brigada.

Uviđam da ovo niže starešinsko osoblje ne može da ispunjava obaveze u borbama i da uspešno vodi jedinice ako se ne upotrebe sva sredstva da se usposobi.

Sva težina borbe počiva na ovom osoblju. Ako ono valja valja i svaka njihova jedinica. Ako ono ne valja uzalud valja komandant brigade i korpusa i viši.

Napomena:

Kapetan g. Jovanovića12 sam uputio k Vama, jer se u ophođenju sa narodom pokazao na žalost potpuno, apsolutno potpuno, štetan. Živce je izgubio i ne vlada sobom. Inače bi bio od velike koristi za organizovanje pozadine ako bi danonoćno bio stariji uz njega da ga obuzdava, što je nemoguće.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!                       

Draža nas vodi veličini i slobodi!                                     

Pobeda je naša!                               

Komandant, major: Al. Drašković22

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 167, reg. br. 15/2.

2  i 4 Reč je o dejstvima 37. divizije NOVJ na sektoru Pljevalja. Vidi tom I, knj. 16, dok. br. 188, 190 i 191.

3   Tako u originalu.                                                 

5 Đurišić.

6  Odnosi se na 4. sandžačku brigadu. O njenim dejstvima protiv četnika kod Crnugovića i Hudog vidi tom I, knj. 16, dok. br. 196.

7  Vasiljević, komandant Višegradske brigade.

8 Petar, komandant brigade »Bosna«.

9 Miloš, komandant Čajničke brigade.         

10 Jovan, komandant Fočanske brigade. 11 Odnosi se na delove legije »Krempler«.

12 i 13 U Goraždu su bili delovi 5. bojne i manji delovi nemačke 369. legionarske divizije.

14 Milorad.             

15  Tada su u jugoistočnoj Hercegovini dejstvovale jedinice Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa i 29. hercegovačke divizije. Vidi tom III, knj. 7, dok. br. 324; tom IV, knj. 26, dok. br. 11 i 17.

16  Delovi nemačke 181. pešadijske divizije.

17 Reč je o Drvarskoj operaciji. Vidi dok. br. 166, objašnjenje 2.

18 Vukašin. O njegovim vezama sa Nemcima vidi dok. br. 162 i 188.

19 Tomo. Vidi dok. br. 188.

20  Redakcija nije pronašla priloge.

21  Predrag, pomoćnik komandanta Drinskog korpusa.

22 Aleksa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument