ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA SMEDEREVSKOG KORPUSA OD 4. JUNA 1944. KOMANDANTU VELIKOORAŠKE GRUPE BRIGADA ZA NAPAD NA NOVJ U SMEDEREVSKOM KRAJU1

GORSKI ŠTAB BR. 73 2

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

U OTADŽBINI                                 

Str. Pov. Br. 321

4. VI. 1944. g.

Slobodne Srpske Planine                                    Koncept3

KOMANDANTU VELIKO ORAŠKE GRUPE BRIGADA

Kapetanu Ranku Dimitrijeviću.

Prema izveštaju komandantu VIII brigade p. poručnika g. Bogićevića4 komunistička grupa od 100 pojavila se je ponova u s. Drugovcu i vodila borba sa VIII brigadom.5 U ovoj borbi imali smo dva mrtva među njima i brat p. poručnika Bogićevića. Komunisti su uspeli da razbiju naše iz razloga što mobilisani Podunavci za vreme borbe na levom i desnom krilu još u samom početku pobegli su iz borbe a izgleda da su se predali komunistima. Sam komandant VIII brigade sa Jaseničanima borio se je hrabro i uspeo je da probije komunistički obruč koji ga je stezao.

Obzirom na nastalu situaciju u Podunavlju a da se komunisti nebi ponova ugnjezdili:

NAREĐUJEM

I — Da komandant Jaseničke grupe brigada6 mobiliše samo najhrabrije najsigurnije borce koji su odslužili vojsku i svo ljudstvo pod oružjem sa aktivnim starešinama pošalje u Podunavlje radi uništenja komunista.

Akcijom — komandovanje nad Jaseničkom grupom primiče i rukovodiće načelnik štaba komandanta Jaseničke grupe brigada aktivni pešadiski kapetan I klase g. Antonijević Živan, aktivne starešine potčinjene njemu biće: narednik vodnik — I klase Rebić Milovan, aktivni narednik Milorad Bogićević i aktivni p. narednik vazduh. Slobodan Lađarski, pitomac V. A. Miloš Jovanović aktiv. p poručnik Dobrosav Radojković.

Zborno mesto Dubrave. Polazak 5 - VI - 1944 god. u 16 časova.

II  — Da komandant Veliko Oraške grupe brigada kapetan Ranko Dimitrijević prikupi svo ljudstvo najhrabrije i najpouzdanije koje je otslužilo rok u kadru i prema brojnom stanju oružja formira odgovarajuće jedinice i krene u akciju u Podunavlje sa svim aktivnim potčinjenim starešinama.

Polazak 6 - VI - 1944 god. u 4 časa izjutra u Dubrave, gde će uhvatiti vezu sa određenim komandantom Jaseničke grupe kapetanom Antonijevićem i komandantom Podunavske grupe brigada, dogovoriće se i stvoriti plan za opštu akciju i komuniste u Podunavlju uništiti bez milosti.

Akcijom lično će rukovoditi nad svojim ljudima taj komandant grupe

III  — Korpusni bataljon pod komandom poručnika g. Da-bića nalazi se u Podunavlju u akciji i biće pod komandom komandanta Podunavske grupe brigada

IV — Komandant Podunavske grupe brigada prikupiće svo oružano ljudstvo i sa svojim potčinjenim starešinama lično će rukovoditi akcijom nad svojim ljudima.

V  — Koncentracija svih snaga i starešina biće u Dubravama, sva tri komandanta sporazumno dogovoriće se o radu i planu izvođenja akcija stim da se komunisti i njihovi jataci unište bez milosti.

VI  — Komandu nad svima odredima primiče komandant Veliko Oraške grupe brigada kapetan g. Ranko Dimitrijević.

VII  — Izveštaje o postignutom uspehu i radu dostavljati mi direktnim kurirom konjanikom kanalom Golobok — M. Plana— Stojačak kuća Zire Savića.

VIII  — Pohvatane komuniste likvidirati na licu mesta.

Na izvršenje.                              

 Zastupa

Komandanta

Smederevskog korpusa

kapetan.

Mladen M. Radovanović

Dostavljeno:

Komandantu Jaseničke grupe brigada Komandantu Veliko Oraške grupe brigada Komandantu Podunavske grupe brigada               

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 94, reg. br. 1/3 (S-V-153376).

2  Brojna oznaka za Smederevski korpus.

3  Napisano mastilom, ćirilicom.

4  Radosav.

5  Borbu su vodili delovi Kosmajskog NOP odreda koji su, 3. juna, u Drugovcu razbili četnike. Vidi dok. br. 177 i tom I, knj. 9, dok br. 51.

6 U njenom sastavu bile su 1, 2. i 3. jasenička brigada. Komandant grupe bio je kapetan I kl. Jovan Jovanović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument