ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO KOMANDANTA RUDNIČKOG KORPUSA OD 3. JUNA 1944. KOMANDANTU KAČERSKE BRIGADE O POTREBI SADEJSTVA ČETNIKA SA OKUPATORSKIM TRUPAMA I NEDIĆEVCIMA ZA NAPAD NA DELOVE KOSMAJSKOG NOP ODREDA NA BUKULJI1

Dragi Gospodine potporučniče,2                                       

Dobio sam pismo i odmah Vam odgovaram. Prema podacima s kojima raspolažem komunci3 nalaze se na vrh Bukulje.                                                       

S  njima je, priča se, i sam Bradonja.4 Njihova jačina iznosi oko 120—150.

Pošto su zauzeli dobar položaj, ja sam predložio kapetanu Mihajloviću da izvršimo blokadu cele Bukulje,5 pa da ih napadnemo i uništimo po sledećem planu:

1.  — Bugari6 ima da napadnu iz Aranđelovca samu Bu-kulju.

2.  — Nemci7 ima da posednu Garaše prema Darosavi, do škole.8

3.  — Poljska straža iz Belanovice da uhvati vezu sa Nem-cima iz Aranđelovca do Jelovika.

4.  — Kačerska brigada ima da hvata vezu sa S.D.S. iz Belanovice i dalje put ka Jeloviku i Vukosavcima.

5.  — S.D.S. iz Aranđelovca da nastavi putem između Bukulje i Jelovika — Vukosavca u produženju sve do Kamenara.

6.  — 2 brigada K.G.G.9 od Kamenara do Brezovca. I dalje na Venčac.

Čekam odgovor od kapetana Mihajlovića i ako on uspe da natera njih onda treba da krenemo zajedno u akciju. Čas polaska javiću. Vi ostanite na mestu gde ste sad, a ja ću da krenem bliže Kamenaru, kako bi bio bliže mestu odakle treba da počne akcija.

Vi stupite u vezu sa poljskom stražom iz Belonovice. Oni su na Širokovcu. Ništa mi nije poznato da idu Bugari iz Aranđelovca, sve dok mi Mihajlović ne javi. Njegov odred bio je danas u Bukulji i Garašima i oni su prošli kako sam obavešten na 400 m. ispod partizana. Niko nikog nije napadao. Oni su se vratili natrag za Bukulju pošto su čuli da su partizani na vrhu. Još nisam dobio nikakav izveštaj.

Isto tako nisam dobio izveštaj od kapetana Mihajlovića.

Javiću Vam sve novosti. Ostavite vezu.

3. VI 44.                                                                 .

u 15 čas. .             .                                              

Bratski pozdrav od kapetana 10

M.P.11 

Po prijemu k znanju u akta            

Komandant pporučnik,

Mil. Nedeljković12

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 128, reg. br. 3/3 (S-X-280).

2  Odnosi se na Milovana Nedeljkovića, komandanta Kačerske brigade.

3  Odnosi se na delove 1. šumadijskog NOP odreda.

4 Radivoje Jovanović.

5 Delovi Kosmajskog NOP odreda su, 4. juna 1944. kod s. Selevca, razbili četničke jedinice i naneli im gubitke od 10 mrtvih i 25 zarobljenih. Vidi tom I, knj. 9, dok. hr. 51.

6  Delovi bugarske 24. divizije.

7  Nije utvrđeno o kojoj je jedinici reč. Verovatno se odnosi na neku posadnu jedinicu.

8  Poslednje dve reči napisane su mastilom, ćirilicom.

9  Korpus Gorske garde.

10  Potpis nečitak. Komandant korpusa bio je kapetan Dragomir Topalović.

11 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. «. Broj gorskog štaba ne može se pročitati.

12 Milovan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument